• Γυναικείες οργανώσεις στην Κρήτη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Αντώρκα, Μαρία; Πέτρου, Αντωνία
    Επιβλέπων καθηγητής: ∆ηµοπούλου, Ευαγγελία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Η εργασία αυτή αρχίζει με μία ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της θεωρίας των οργανώσεων. Συνεχίζει με μία περιγραφή και ανάλυση των διάφορων θεωριών. Στο δεύτερο κεφάλαιο σας παρουσιάζουμε τις κλασσικές θεωρίες των οργανώσεων, ...