• Οι διατροφικές συνήθειες και άλλες συμπεριφορές υγείας των φοιτητών σε Ελλάδα και Κύπρο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ευγενίου, Σταυρούλα; Παρδάλου, Τσαμπίκα; Φάναρη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Γαλενιανού, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-05-2009
    Σκοπός της μελέτης μας είναι να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφορών στους σπουδαστές Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα διατροφικών συνηθειών και συμπεριφορών υγείας, θεωρώντας ότι στην Κύπρο θα ακολουθείται ένα πιο σωστό μοντέλο ...