• Λογιστικοί αριθμοδείκτες: Μέσο ανάλυσης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων (θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αγγελάκη, Δημοκρατία; Φουντουλάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Πατεδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προέλευσης, που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων ή και ολόκληρων τομέων ...