• Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των κερδών των ανωνύμων εταιριών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Αφροδάκς, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Χρονάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2014
    Ως Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων ορίζεται ένα σύνολο διαχρονικού σχεδιασμού διατάξεων και νομοθετημάτων, τα οποία για να εκπληρώσουν το σκοπό τους απαιτείται συνδυαστική ανάλυση από τον εκάστοτε ...