• Κίνηση οχημάτων με υδρογόνο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπακατσέλος, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-13
    Στο Κεφάλαιο 2ο της πτυχιακής αυτής εργασίας επιχειρείται µία εκτενής γνωριµία µε το χηµικό στοιχείο υδρογόνο, γνωρίζονται οι φυσικές και οι χηµικές του ιδιότητες και παρουσιάζονται οι µέθοδοι παρασκευής του, οι τρόποι ...