• Εκτίμηση της λειτουργικότητας των ηλικιωμένων σε μια ορεινή κοινότητα της Κρήτης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Βορρέ, Παναγιώτα; Κάκουρα, Παναγιώτα; Μπάλα, Ειρήνη; Σπυριάδου, Κυριακή
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσάπη, Χρυσούλα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-07-2015
    Η παρούσα πτυχιακή αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος – θεωρητικό περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την βιβλιογραφική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα: το πρώτο κεφάλαιο ...