• Φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μεταξάς, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2009
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται το φαινόμενο της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η φοροδιαφυγή είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελληνική οικονομία και κοινωνία σήμερα. Η διεθνή ...
 • Λογιστική τυποποίηση σε Ευρώπη και Αμερική. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σγουράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροδοσθένους, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη της λογιστικής τυποποίησης στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IAS/IFRS) για την Ευρώπη και οι Γενικώς Αποδεκτοί ...
 • Δυναμική προσέγγιση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τσιγκουνάκη, Ηράκλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Το ζήτημα της καφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα προβλήματα της σύγχρονης χρηματοοικονομικής διοίκησης. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, η κεφαλαιακή διάρθρωση, καθορίζει την ...
 • Διερεύνηση της επίδρασης των συστημάτων ERP στη επιχειρηματική απόδοση: Εμπειρική έρευνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μελετάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την επίδραση των συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων στην επιχειρηματική απόδοση. Στα πλαίσια της παρούσας γίνεται προσπάθεια παρουσίασης της απόδοσης και της σπουδαιότητας ...
 • Θεσμοί, θεσμική αλλαγή και φοροδιαφυγή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανιάς, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός αυτής της εργασίας, να μας παρέχει το περίγραμμα της θεωρίας των θεσμών και της θεσμικής αλλαγής, και τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί επιδρούν πάνω στην οικονομική ανάπτυξη μιας κοινωνίας και ενός κράτους. Συγκεκριμένα, ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες παρακράτησης ρευστών διαθεσίμων. Εμπειρική διερεύνηση βιομηχανικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο ΧΑΑ πριν και μετά το κραχ του 2008.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζωγραφάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο πρέπει να διατηρεί μια επιχείρηση τα ρευστάδιαθέσιμά της αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς σχετίζεται άμεσα με την κάλυψη των αναγκών της και την ανάληψη ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βαρδάκη, Ελισάβετ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει την αναγκαιότητα για τον έλεγχο των τραπεζών, τα οφέλη από την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών και των κυβερνήσεων να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ...
 • Ιδιοκτησιακή δομή και μερισματική πολιτική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαυράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός. Να εξεταστεί κατά πόσο η συγκέντρωση ιδιοκτησίας και η ανεξαρτησία του προέδρου-ιδιοκτήτη από τον διευθύνοντα σύμβουλο επηρέασε τη μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2008.Σ ...
 • Η επίδραση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου στον καθορισμό της αμοιβής του εξωτερικού ελέγχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κατσουλάκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει αν η ύπαρξη της επιτροπής ελέγχου και τα χαρακτηριστικά της παραπάνω επιτροπής συνδέονται με τις υψηλότερες αμοιβές του εξωτερικού ελέγχου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ...
 • Πολιτισμός και φοροδιαφυγή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βροντάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης του πολιτισμού και της φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε, συζητάμε και αναλύουμε τις επιδράσεις α) του πολιτισμού και των θεσμών που λειτουργούν στα ...
 • Κύκλος ταμειακής μετατροπής και κερδοφορία: Εμπειρική διερεύνηση βιομηχανικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αλεξάκης, Δημοσθένης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, μέσα από τον κύκλο ταμειακής μετατροπής, σε σχέση με την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση, τόσο ...
 • Διερεύνηση της επίδρασης των συστημάτων ERP στη διοικητική λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο. Εμπειρική έρευνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αθανασάκη, Μαριλένα
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τον αυξημένο ανταγωνισμό και τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, ασκούν πιέσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες ψάχνουν για σύγχρονους τρόπους επιβίωσης και ...
 • Διερεύνηση της σχέσης διοικητικής λογιστικής και εσωτερεικού ελέγχου των επιχειρήσεων με τα συστήματα επιχειρησιακών πόρων: Εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βαρδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται και αναλύεται η σχέση της διοικητικής λογιστικής και του εσωτερικού ελέγχου.με τα συστήματα ERP. Η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε μέσω ποιοτικής έρςυνας, εξετάζοντας έξι μεγάλες ...
 • Χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά εταιρειών που ελέγχονται από μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαστοράκης, Μαρίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει ποια χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την επιλογή μιας μεγάλης ελεγκτικής εταιρείας με περεταίρω διερεύνηση την επίδραση των ελεύθερων ταμειακών ροών στην επιλογή ...
 • Σύγχρονες τάσεις δημοσιονομικού ελέγχου και προϋπολογισμοί προγραμμάτων. Η συμβολή τους σε μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Πάγκος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η εξασφάλιση μιας σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των περιορισμένων διαθέσιμων δημόσιων οικονομικών πόρων, απαιτεί από τα κράτη την υιοθέτηση σύγχρονων δημοσιονομικών εργαλείων. Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση ...
 • Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων: Εμπειρική διερεύνηση του κλάδου υψηλής τεχνολογίας (software και hardware) στην Ε.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Πανταγάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία η Έρευνα και Ανάπτυξη (Research & Development), αποτελεί βασικό συστατικό πίσω από την τεχνολογική και την οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. ...
 • Εφαρμογή αξιολόγησης κινδύνων (risk assessment) στα πλαίσια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μακρυβογιατζάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αξιολόγησης κινδύνων μέσα στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου και η αξία που μπορεί να προσθέσει στις επιχειρήσεις, ως ο κύριος παράγοντας της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. ...
 • Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων. Θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μόκας, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η σωστή εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, δημιουργεί πρόσθετο πλούτο για τους μετόχους, προσθέτει αξία στις λειτουργίες της εταιρείας και μακροπρόθεσμα μεγιστοποιεί την ...
 • Πως οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις συνέβαλαν στην χρηματοοικονομική κρίση;

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπούζα, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί μία πιο εμπεριστατωμένη διερεύνηση - ανάλυση του τρόπου, με τον οποίο οι ρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ελεγκτικές εργασίες επηρεάζουν την υπάρχουσα οικονομική κρίση στον κλάδο ...
 • Επιτροπή ελέγχου και εσωτερικός έλεγχος ως μηχανισμοί της εταιρικής διακυβέρνησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαγριπλή, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί θεωρητικά και να αναλυθεί, ο ρόλος που διαδραματίζουν η επιτροπή ελέγχου και ο εσωτερικός έλεγχος, ως μηχανισμοί της εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να καθοριστεί και ...