Εμφάνιση απλής εγγραφής

Analysis of inter-enterprise cooperation systems by using web services.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜελά, Δήμητρα-Μαρίαel
dc.creatorMela, Dimitra-Mariaen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:05:23Z
dc.date.available2016-03-15T15:05:23Z
dc.date.issued2014-07-03T17:20:54Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/3236
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας , διείσδυσης και ανάπτυξης. Ο αυξημένος ανταγωνισμός των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών, μέσω του πλαισίου του Ηλεκτρονικού εμπορίου. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσέγγιση του θέματος του Ηλεκτρονικού εμπορίου και των Διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων με χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου. Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Έγινε αναφορά σε ορισμούς, στον τρόπο λειτουργίας, στα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα τους. Επίσης γίνεται μελέτη των cloud services οι οποίες χρησιμοποιούνται σε on-Line πλατφόρμες για την δημιουργία και επεξεργασίας εγγράφων και σε άλλες πολλές περιπτώσεις. Μία από τις εταιρίες που μας παρέχει μία τέτοια πλατφόρμα υπηρεσιών είναι η google. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι υπηρεσίες Google Drive, Google Analytics και Google Maps. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος βιολογικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το ανοιχτού περιεχομένου σύστημα διαχείρισης Joomla. Σκοπός είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα να προβάλλει με ελκυστικό τρόπο τα διαθέσιμα προϊόντα στους υποψήφιους πελάτες, να είναι εύχρηστο προς όλους τους χρήστες και να προβάλει ένα αξιόπιστο προφίλ. Για την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνολογίες και συστατικά, μεταξύ αυτών και το συστατικό HikaShop, για το οποίο γίνεται πλήρη αναφορά των ρυθμίσεων, των δυνατοτήτων και των γενικών χαρακτηριστικών του.el
dc.description.abstractIn recent years the Internet offers businesses a new range of communication possibilities, penetration and growth. The increased competition in recent years has led firms to adopt new technologies and applications, through the framework of Ecommerce . This thesis is an approach to e-commerce and inter-organizational systems by using web services . The object of this thesis is the study of content management systems (CMS). Reference was made to definitions , mode , characteristics and advantages . Also there is a study of cloud services that are used in on-Line platforms to create and edit documents and many other occasions. One of the companies that provides such a service platform is google. In this work we used the services of Google Drive, Google Analytics and Google Maps. The ultimate goal is to create an online store biological products using the open content management system Joomla. Purpose is the online store , bring an attractive use of available products to prospective customers , be friendly to all users and to project a credible profile. For the construction of the shop used various technologies and components, including component and HikaShop, for which full reference is made to the settings, capabilities and general features.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑνάλυση συστημάτων διεπιχειρησιακής συνεργασίας στο διαδίκτυο.el
dc.titleAnalysis of inter-enterprise cooperation systems by using web services.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜελά, Δήμητρα-Μαρίαel
heal.creatorNameMela, Dimitra-Mariaen
heal.publicationDate2014-07-03T17:20:54Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/3236
heal.abstractΤα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας , διείσδυσης και ανάπτυξης. Ο αυξημένος ανταγωνισμός των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών, μέσω του πλαισίου του Ηλεκτρονικού εμπορίου. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσέγγιση του θέματος του Ηλεκτρονικού εμπορίου και των Διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων με χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου. Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Έγινε αναφορά σε ορισμούς, στον τρόπο λειτουργίας, στα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα τους. Επίσης γίνεται μελέτη των cloud services οι οποίες χρησιμοποιούνται σε on-Line πλατφόρμες για την δημιουργία και επεξεργασίας εγγράφων και σε άλλες πολλές περιπτώσεις. Μία από τις εταιρίες που μας παρέχει μία τέτοια πλατφόρμα υπηρεσιών είναι η google. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι υπηρεσίες Google Drive, Google Analytics και Google Maps. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος βιολογικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το ανοιχτού περιεχομένου σύστημα διαχείρισης Joomla. Σκοπός είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα να προβάλλει με ελκυστικό τρόπο τα διαθέσιμα προϊόντα στους υποψήφιους πελάτες, να είναι εύχρηστο προς όλους τους χρήστες και να προβάλει ένα αξιόπιστο προφίλ. Για την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνολογίες και συστατικά, μεταξύ αυτών και το συστατικό HikaShop, για το οποίο γίνεται πλήρη αναφορά των ρυθμίσεων, των δυνατοτήτων και των γενικών χαρακτηριστικών του.el
heal.abstractIn recent years the Internet offers businesses a new range of communication possibilities, penetration and growth. The increased competition in recent years has led firms to adopt new technologies and applications, through the framework of Ecommerce . This thesis is an approach to e-commerce and inter-organizational systems by using web services . The object of this thesis is the study of content management systems (CMS). Reference was made to definitions , mode , characteristics and advantages . Also there is a study of cloud services that are used in on-Line platforms to create and edit documents and many other occasions. One of the companies that provides such a service platform is google. In this work we used the services of Google Drive, Google Analytics and Google Maps. The ultimate goal is to create an online store biological products using the open content management system Joomla. Purpose is the online store , bring an attractive use of available products to prospective customers , be friendly to all users and to project a credible profile. For the construction of the shop used various technologies and components, including component and HikaShop, for which full reference is made to the settings, capabilities and general features.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΑνάλυση συστημάτων διεπιχειρησιακής συνεργασίας στο διαδίκτυο.el
heal.titleAnalysis of inter-enterprise cooperation systems by using web services.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordσύστημα διαχείρισης περιεχομένου, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυοel
heal.keywordcontent management systems (CMS), e-commerce, web servicesen
heal.advisorNameΑκουμιανάκης, Δημοσθένηςel
heal.advisorNameAkoumianakis, Dimosthenisen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)