Show simple item record

Dynamic website about ecology.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜυλωνάς, Μενέλαοςel
dc.creatorMylonas, Menelaosen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:23:33Z
dc.date.available2016-03-15T15:23:33Z
dc.date.issued2011-12-12T13:26:50Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/3462
dc.description.abstractΤο θεματικό αντικείμενο της πτυχιακής αυτής εργασίας, είναι η δημιουργία μιας Δυναμικής Ιστοσελίδας με θέμα την Οικολογία και γενικότερα σύγχρονα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη. Το Site θα είναι ενημερωτικό για θέματα οικολογικά και θα περιλαμβάνει ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ιστορικά στοιχεία και παρουσίαση σύγχρονων “πράσινων” τεχνολογικών εφαρμογών (πχ. υβριδικά οχήματα, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κυψέλες υδρογόνου, αποθήκευση CO2 κα.). Όλα αυτά, θα παρουσιάζονται έτσι ώστε το Site να αποπνέει οικολογικό χαρακτήρα με ροπή στις χρήσεις που προτείνονται κατά καιρούς και να είναι εύχρηστο και ελκτικό προς τους χρήστες. Η πτυχιακή εργασία βασίζεται σε διαθέσιμη θεωρία που αφορά την ανάπτυξη της εφαρμογής και της υλοποίησης μιας δυναμικής ιστοσελίδας. Για την εκπόνησή της, πρώτα έγινε μια συνολική αναζήτηση για τεχνολογίες αιχμής σε βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές. Κατόπιν, αφού εντοπίστηκαν οι προσφορότερες και βασικότερες γνώσεις για τη δημιουργία της εργασίας ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα αναζητήθηκαν τα εργαλεία δημιουργίας Ιστοσελίδας με κριτήριο την ευελιξία και τη φιλικότητά τους προς τον απλό χρήστη αλλά και την απλότητα στον τρόπο σύνταξης και ανάπτυξής της. Η τελική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός όσο το δυνατόν ολοκληρωμένου Site με υψηλή λειτουργικότητα και αισθητική, εύκολα και γρήγορα προσπελάσιμου. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα ανοικτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems CMS) που ο κώδικάς του είναι γραμμένος σε PHP, η βάση δεδομένων είναι MySql και το λειτουργικό του Server που ανεβάσαμε το Site μας είναι UNIX. Στη συνέχεια ξεκίνησε - στην πραγματικότητα αυτό έχει αρχίσει πιο πριν όταν είχε πρωτοειπωθεί άτυπα η πρόταση για το Site - η αναζήτηση, η συλλογή, η αξιολόγηση, η επεξεργασία και η αρχειοθέτηση του υλικού. Η Δυναμική Ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με κεντρικό θέμα την Οικολογία. Το Site είναι περιηγήσιμο από όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν και να λαμβάνουν τα νέα του Site. Ο Διαχειριστής μπορεί να “εξουσιοδοτήσει” και άλλα άτομα να εμπλουτίζουν το Site, ενέργεια που δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού.el
dc.description.abstractThe thematic topic of this dissertation work is to create a Dynamic Website on the ecology and general current issues concerning planet. The Site will be informative for ecological issues and will include news from Greece and around the world, historical issues and presentation of new "green" technological applications (eg hybrid vehicles, wind generators, solar energy systems, hydrogen fuel cells, CO2 storage etc).. All this will be presented, so the Site will exhale an ecological character with an inclination on the uses proposed at times and to be easy to use and attractive for users. The dissertation work is based on available theory that concerns the development of the application and implementation of a dynamic website. For the elaboration of this dissertation work we did firstly a total search for technologies to bibliographic and Internet sources. Then, having identified the most appropriate and basic knowledge to create this work we began its design and development. Simultaneously we searched the Web creation tools in terms of flexibility and friendliness for the casual user and the simplicity in how to write and deploy. The final goal is the creation of a possible comprehensive Site with high functionality and aesthetics, easily and quickly accessible. More specifically, used an open source CMS (Content Management Systems CMS) that the code is written in PHP, database is MySql, and operating the Server, which raised our Site is UNIX. We then began - in fact this has started earlier when we had first done the informal proposal for the Site - search, collection, evaluation, processing and archiving of material. Dynamic Website was developed with central theme in ecology. The Site is browsable by all Internet users. Those who wish can subscribe and receive news of the Site. The manager can "authorize" and others to enrich the Site, an action that does not require specialized programming skills.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΔημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με θέμα την οικολογία.el
dc.titleDynamic website about ecology.en

healMeta

heal.creatorNameΜυλωνάς, Μενέλαοςel
heal.creatorNameMylonas, Menelaosen
heal.publicationDate2011-12-12T13:26:50Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/3462
heal.abstractΤο θεματικό αντικείμενο της πτυχιακής αυτής εργασίας, είναι η δημιουργία μιας Δυναμικής Ιστοσελίδας με θέμα την Οικολογία και γενικότερα σύγχρονα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη. Το Site θα είναι ενημερωτικό για θέματα οικολογικά και θα περιλαμβάνει ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ιστορικά στοιχεία και παρουσίαση σύγχρονων “πράσινων” τεχνολογικών εφαρμογών (πχ. υβριδικά οχήματα, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κυψέλες υδρογόνου, αποθήκευση CO2 κα.). Όλα αυτά, θα παρουσιάζονται έτσι ώστε το Site να αποπνέει οικολογικό χαρακτήρα με ροπή στις χρήσεις που προτείνονται κατά καιρούς και να είναι εύχρηστο και ελκτικό προς τους χρήστες. Η πτυχιακή εργασία βασίζεται σε διαθέσιμη θεωρία που αφορά την ανάπτυξη της εφαρμογής και της υλοποίησης μιας δυναμικής ιστοσελίδας. Για την εκπόνησή της, πρώτα έγινε μια συνολική αναζήτηση για τεχνολογίες αιχμής σε βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές. Κατόπιν, αφού εντοπίστηκαν οι προσφορότερες και βασικότερες γνώσεις για τη δημιουργία της εργασίας ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα αναζητήθηκαν τα εργαλεία δημιουργίας Ιστοσελίδας με κριτήριο την ευελιξία και τη φιλικότητά τους προς τον απλό χρήστη αλλά και την απλότητα στον τρόπο σύνταξης και ανάπτυξής της. Η τελική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός όσο το δυνατόν ολοκληρωμένου Site με υψηλή λειτουργικότητα και αισθητική, εύκολα και γρήγορα προσπελάσιμου. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα ανοικτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems CMS) που ο κώδικάς του είναι γραμμένος σε PHP, η βάση δεδομένων είναι MySql και το λειτουργικό του Server που ανεβάσαμε το Site μας είναι UNIX. Στη συνέχεια ξεκίνησε - στην πραγματικότητα αυτό έχει αρχίσει πιο πριν όταν είχε πρωτοειπωθεί άτυπα η πρόταση για το Site - η αναζήτηση, η συλλογή, η αξιολόγηση, η επεξεργασία και η αρχειοθέτηση του υλικού. Η Δυναμική Ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με κεντρικό θέμα την Οικολογία. Το Site είναι περιηγήσιμο από όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν και να λαμβάνουν τα νέα του Site. Ο Διαχειριστής μπορεί να “εξουσιοδοτήσει” και άλλα άτομα να εμπλουτίζουν το Site, ενέργεια που δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού.el
heal.abstractThe thematic topic of this dissertation work is to create a Dynamic Website on the ecology and general current issues concerning planet. The Site will be informative for ecological issues and will include news from Greece and around the world, historical issues and presentation of new "green" technological applications (eg hybrid vehicles, wind generators, solar energy systems, hydrogen fuel cells, CO2 storage etc).. All this will be presented, so the Site will exhale an ecological character with an inclination on the uses proposed at times and to be easy to use and attractive for users. The dissertation work is based on available theory that concerns the development of the application and implementation of a dynamic website. For the elaboration of this dissertation work we did firstly a total search for technologies to bibliographic and Internet sources. Then, having identified the most appropriate and basic knowledge to create this work we began its design and development. Simultaneously we searched the Web creation tools in terms of flexibility and friendliness for the casual user and the simplicity in how to write and deploy. The final goal is the creation of a possible comprehensive Site with high functionality and aesthetics, easily and quickly accessible. More specifically, used an open source CMS (Content Management Systems CMS) that the code is written in PHP, database is MySql, and operating the Server, which raised our Site is UNIX. We then began - in fact this has started earlier when we had first done the informal proposal for the Site - search, collection, evaluation, processing and archiving of material. Dynamic Website was developed with central theme in ecology. The Site is browsable by all Internet users. Those who wish can subscribe and receive news of the Site. The manager can "authorize" and others to enrich the Site, an action that does not require specialized programming skills.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΔημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με θέμα την οικολογία.el
heal.titleDynamic website about ecology.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordοικολογία, ιστότοπος, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, php, Mysqlel
heal.keywordecology, web site, content management system (CMS), php, Mysqlen
heal.advisorNameΤαμιωλάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameTamiolakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)