Εμφάνιση απλής εγγραφής

Analysis and implementation of information system for e-commerce of a company.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣπυριδάκης, Eµµαvoυήλel
dc.creatorSpyridakis, Emmanouilen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:40:36Z
dc.date.available2016-03-15T15:40:36Z
dc.date.issued2015-04-21T10:45:51Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/3757
dc.description.abstractΩς ηλεκτρονικό εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως -commerce, eCommerce ή e-comm, ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και βασίζεται στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων μερών (πωλητής – αγοραστής). Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, εκτός από τις τυπικές αγορές μέσω του Παγκοσμίου Ιστού, περιλαμβάνει και όλη την βιομηχανία που υποστηρίζει αυτές τις αγορές: online επεξεργασίας δοσοληψιών (για τράπεζες κυρίως), διαχείριση αλυσίδας παροχών, ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων, κ.α. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η πληρωμή μιας αγοράς μπορεί να διενεργηθεί με την χρήση καρτών (πιστωτικών, προπληρωμένων κλπ) ή μέσω διεθνών οργανισμών όπως το paypall.el
dc.description.abstractAs e-commerce or popularly known as -commerce, eCommerce or e-comm, defined trade goods and services performed remotely by electronic means and based on electronic data transmission, without the physical presence of the parties is necessary (seller - purchaser). Electronic commerce includes all the web development process, promotion, sale, delivery, servicing and paying for products and services. Moreover, apart from the typical markets through the World Wide Web, including all the industry that supports these markets: online transaction processing (for banks in particular), chain management services, electronic key exchange data, etc. Electronic commerce has increased significantly in recent years. The payment of a market can be achieved by using cards (credit, prepaid, etc.) or through international organizations such as paypall.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑvάλυση και υλoπoίηση πληρoφoριακoύ συστήµατoς για ηλεκτρovικό εµπόριo µια εταιρίας.el
dc.titleAnalysis and implementation of information system for e-commerce of a company.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣπυριδάκης, Eµµαvoυήλel
heal.creatorNameSpyridakis, Emmanouilen
heal.publicationDate2015-04-21T10:45:51Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/3757
heal.abstractΩς ηλεκτρονικό εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως -commerce, eCommerce ή e-comm, ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και βασίζεται στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων μερών (πωλητής – αγοραστής). Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, εκτός από τις τυπικές αγορές μέσω του Παγκοσμίου Ιστού, περιλαμβάνει και όλη την βιομηχανία που υποστηρίζει αυτές τις αγορές: online επεξεργασίας δοσοληψιών (για τράπεζες κυρίως), διαχείριση αλυσίδας παροχών, ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων, κ.α. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η πληρωμή μιας αγοράς μπορεί να διενεργηθεί με την χρήση καρτών (πιστωτικών, προπληρωμένων κλπ) ή μέσω διεθνών οργανισμών όπως το paypall.el
heal.abstractAs e-commerce or popularly known as -commerce, eCommerce or e-comm, defined trade goods and services performed remotely by electronic means and based on electronic data transmission, without the physical presence of the parties is necessary (seller - purchaser). Electronic commerce includes all the web development process, promotion, sale, delivery, servicing and paying for products and services. Moreover, apart from the typical markets through the World Wide Web, including all the industry that supports these markets: online transaction processing (for banks in particular), chain management services, electronic key exchange data, etc. Electronic commerce has increased significantly in recent years. The payment of a market can be achieved by using cards (credit, prepaid, etc.) or through international organizations such as paypall.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΑvάλυση και υλoπoίηση πληρoφoριακoύ συστήµατoς για ηλεκτρovικό εµπόριo µια εταιρίας.el
heal.titleAnalysis and implementation of information system for e-commerce of a company.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordηλεκτρονικό εμπόριο, ιστότοπος, σύστημα διαχείρισης περιεχομένουel
heal.keyworde-commerce, electronic commerce, web site, content management system (CMS)en
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)