Show simple item record

The role of caffeine - as a dietary suplement - as a means of improvement of athletic performance.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚόκκαλη, Μοσχούλαel
dc.creatorKokkali, Moschoulaen
dc.date.accessioned2016-03-15T12:26:16Z
dc.date.available2016-03-15T12:26:16Z
dc.date.issued2009-05-15T12:38:30Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/391
dc.description.abstractΤον τελευταίο καιρό, τα αθλητιατρικά πορίσματα για τον μεταβολισμό και τον λειτουργία της μυϊκής μάζας, επηρέασαν έντονα τις επιστήμες της εργοφυσιολογίας, της προπονητικής και της διαιτολογίας. Οι νέες κατευθύνσεις για την προπόνηση σε όλες τις ομάδες αθλημάτων απαιτούν προσαρμογή της διατροφής των αθλητών. Μερικές φορές όμως, εμφανίζονται ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με τη συνηθισμένη διατροφή. Τη λύση έδωσαν διάφορες ουσίες, οι οποίες έχουν κατακτήσει μια σταθερή θέση ως «συμπληρώματα της βασικής αθλητικής διατροφής». Και αυτό γιατί, ο επαγγελματίας αθλητής υποβάλλεται σε έντονη και επίπονη προπόνηση επί πολλές ώρες καθημερινά, κάνει συνήθως ειδική διατροφή, δέχεται τις επιδράσεις του αγωνιστικού στρες και πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες αποκατάστασης του, ώστε να μπορεί να επαναλαμβάνει συχνότερα όλο και πιο έντονες προπονήσεις. Ένα από τα συμπληρώματα διατροφής τα οποία δοκιμάστηκαν προκειμένου να αυξήσουν την αθλητική απόδοση είναι η καφεΐνη, με τα ως σήμερα αποτελέσματα ερευνών να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η καφεΐνη χρησιμοποιείται και από τους "ελίτ" και από τους ερασιτέχνες αθλητές για να ενισχύσουν την αθλητική τους απόδοση και να καθυστερήσουν την κόπωση. Απορροφάται μέσα σε μία ώρα μετά την κατάποση και διανέμεται αμέσως σ' όλους τους ιστούς του σώματος, επιτυγχάνοντας παρόμοιες σταθερές συγκεντρώσεις στο πλάσμα, στα εξωκυτταρικά και εσωκυτταρικά υγρά των διαφόρων ιστών. Ο μεταβολισμός της καφεΐνης είναι εξαιρετικά περίπλοκος και έχει αναγνωριστεί ένας αριθμός μεταβολιτών, η μεγαλύτερη κατηγορία των οποίων είναι οι διμεθυλ-ξανθίνες, παραξανθίνη, η θεοβρομίνη και η θεοφυλλίνη. Η εξάλειψη της καφεΐνης από το σώμα ποικίλλει πολύ ανάμεσα στους υγιείς ανθρώπους, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό της χορηγημένης δόσης αποβάλλεται αναλλοίωτη στα ούρα. Επομένως, μέτριες δόσεις ( 3-6 mg/kg) της ουσίας πριν την άσκηση γενικά, δεν θα παράγουν υψηλά επίπεδα στα ούρα. Υπάρχουν αρκετές αποδείξεις που δείχνουν ότι η κατάποση καφεΐνης βελτιώνει την αερόβια αντοχή, π.χ. αυξάνει το χρόνο μέχρι την εξάντληση , κατά τη διάρκεια αγώνων υπομέγιστης άσκησης διάρκειας 30-60 περίπου λεπτών. Η ταχύτητα και η απόδοση δύναμης κατά τη διάρκεια τέτοιων δραστηριοτήτων μπορεί επίσης να βελτιώσουν την ακόλουθη διαχείριση της καφεΐνης, αλλά αυτό δε φαίνεται να ισχύει κατά τη διάρκεια αγώνων υπερβολικής αντοχής. Τα εργογενετικά αποτελέσματα της ουσίας παρατηρούνται λιγότερο συχνά κατά τη διάρκεια μικρής διάρκειας έντονης άσκησης, παρόλο που οι διαθέσιμες έρευνες δείχνουν μια αύξηση στην ταχύτητα μετά την κατανάλωση καφεΐνης. Η ουσία μπορεί, ωστόσο, να παρατείνει το χρόνο ως την κούραση κατά τη διάρκεια γύρων έντονης άσκησης, αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι προφανές αν η μέγιστη δοκιμή προηγείται από μεγάλης διάρκειας υπομέγιστη άσκηση. Τα αποτελέσματα για την απόδοση δύναμης κατά τη διάρκεια μικρής διάρκειας έντονης άσκησης, καθώς και της επίδοσης κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης είναι αρκετά μπερδεμένα και επομένως δεν μπορούν να βγουν γενικευμένα συμπεράσματα. Ο συνδυασμός της καφεΐνης με την εφεδρίνη ωστόσο,μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός στην μεγιστοποίηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια διαφόρων μοντέλων ασκήσεων από κάθε ουσία χωριστά, αλλά λόγοι που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία αποκλείουν την υποστηρικτική δράση τέτοιων σχηματισμών από τους αθλητές. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διευκρινιστεί η ακριβής φύση και η υποβόσκουσα βάση της εργογενετικότητας της καφεΐνης, αλλά οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να είναι καλοσχεδιασμένες και να υπόκεινται σε συγκεχυμένους παράγοντες, όπως η δόση της καφεΐνης και ο χρόνος διαχείρισης ( λήψης), η συνήθης χρήση και η περίοδος απουσίας, η κατάσταση προπόνησης και η προηγούμενη διατροφή, τύπος, διάρκεια και ένταση της άσκησης, κ.τ.λ. Επιπλέον, η ορμονική και μεταβολική αντίδραση στην καφεΐνη θα πρέπει να αναφερθεί με σύγχρονες και ίσως πιο εις βάθος μεθοδολογίες, όπως ανιχνευτές σταθερών ισότοπων, αρτηριο- μετρήσεις ισορροπίας και βιοψίες των ιστών. Απλά η μέτρηση των συγκεντρώσεων των διαφόρων υποστρωμάτων στο αίμα δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο σύγχυση. Έρευνες στα νευρομυϊκά αποτελέσματα της ουσίας που σχετίζονται με την αύξηση της απόδοσης είναι επίσης εγγυημένες. Η καφεΐνη έχει αμέτρητες δράσεις στους περισσότερους ιστούς του σώματος και μόνο καλοσχεδιασμένες και ελεγχόμενες έρευνες θα βοηθήσουν να ξεδιαλύνουμε την πολυπλοκότητα και τη βάση των επιδράσεών της!el
dc.description.abstractLately, the sports-medical conclusions about metabolism and the function of muscular mass have intensely affected the sciences of ergophysiology, training and dietetics. The new trends for the training in every kind of sports demand the adjustment of athletes’ nutrition. Sometimes though, needs emerge, which cannot be supplied by the usual nutrition. The solution has been given by various substances, which have conquered a stable position as “supplements of the basic athletic nutrition”. That is because the professional athlete is daily subjected to intense and tough training for many hours, takes usually special nutrition, bears the influences of the scrambling stress and must quicken the procedures of his/her restoration, so as to be able to repeat more often more and more intense trainings. One of the dietary supplements that have been tested in order to increase athletic performance is caffeine, with the so far results of the research to be very encouraging. Caffeine is used both by the “elite” and the amateur athletes so as to tone their athletic performance and to delay the fatigue. It is absorbed within an hour after its swallowing and it is immediately divided to all the tissues of the body, achieving similar stable gatherings in the plasma, the outer- cellular and inner – cellular liquids of the various tissues. The metabolism of caffeine is extremely complicated and a number of metabolites have been identified, the greatest category of which are dimethylxanthines, paraxanthines, theobromine and theophylline. The elimination of caffeine by the body varies a lot among healthy people, but just a small percentage of the given dosage is aborted immutable to the urine. Therefore, moderate dosages (3-6 mg/kg) of the substance before exercise in general, will not produce high standards in the urine. There is enough proof that shows that caffeine’s swallowing improves aerobic endurance, i.e. it increases time till exhaustion, during events of submaximal exercise of about 30-60 minutes duration. The fastness and the performance of strength during such activities can also improve the following handling of caffeine, but this does not seem to be valid during events of extreme endurance. The ergogenetic results of the substance are observed less often during small duration of intense exercise, though the available researches show an increase in fastness after caffeine consumption. However, the substance can extend time up to fatigue during rounds of intense exercise, but this result is not obvious if maximum test is before long duration sub-maximal exercise. The results for performance of strength during an intense exercise of small duration as well as those of the performance during protracted exercise are too confusing, therefore generalized conclusions cannot be gathered.Nevertheless, the combination of caffeine and ephedrine can be more effective at the maximization of performance during various models of exercises from each substance separately, but reasons that have to do with safety and health exclude the supportive action of such formations by athletes.It requires more research to clarify the exact nature and the smouldering base of ergogenetic of caffeine, but the future researches will have to be well-planned and to be liable to turbid factors, such as the dosage of caffeine and the time of handling (taking), the usual treatment and the period of absence, the training condition and the previous nutrition, the type, duration and tension of exercise, etc. Moreover, the hormonal and metabolic reaction to caffeine will have to be mentioned through modern and, perhaps, more profound methodologies, such as tracers of stable isotopic, artery- measurements of balance and biopsies of tissues. Just the measurement of concentrations of different substratum in blood does not offer anything apart from confusion. Researches at the neuromuscular results of the substance that are related to the increase of the performance are certified as well. Caffeine has countless actions in most tissues of the body and only well-planned and controlled researches will help to solve the multiplicity and the base of its effects!en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΟ ρόλος της καφεΐνης - ως συμπλήρωμα διατροφής - σαν μέσο βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης.el
dc.titleThe role of caffeine - as a dietary suplement - as a means of improvement of athletic performance.en

healMeta

heal.creatorNameΚόκκαλη, Μοσχούλαel
heal.creatorNameKokkali, Moschoulaen
heal.publicationDate2009-05-15T12:38:30Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/391
heal.abstractΤον τελευταίο καιρό, τα αθλητιατρικά πορίσματα για τον μεταβολισμό και τον λειτουργία της μυϊκής μάζας, επηρέασαν έντονα τις επιστήμες της εργοφυσιολογίας, της προπονητικής και της διαιτολογίας. Οι νέες κατευθύνσεις για την προπόνηση σε όλες τις ομάδες αθλημάτων απαιτούν προσαρμογή της διατροφής των αθλητών. Μερικές φορές όμως, εμφανίζονται ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με τη συνηθισμένη διατροφή. Τη λύση έδωσαν διάφορες ουσίες, οι οποίες έχουν κατακτήσει μια σταθερή θέση ως «συμπληρώματα της βασικής αθλητικής διατροφής». Και αυτό γιατί, ο επαγγελματίας αθλητής υποβάλλεται σε έντονη και επίπονη προπόνηση επί πολλές ώρες καθημερινά, κάνει συνήθως ειδική διατροφή, δέχεται τις επιδράσεις του αγωνιστικού στρες και πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες αποκατάστασης του, ώστε να μπορεί να επαναλαμβάνει συχνότερα όλο και πιο έντονες προπονήσεις. Ένα από τα συμπληρώματα διατροφής τα οποία δοκιμάστηκαν προκειμένου να αυξήσουν την αθλητική απόδοση είναι η καφεΐνη, με τα ως σήμερα αποτελέσματα ερευνών να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η καφεΐνη χρησιμοποιείται και από τους "ελίτ" και από τους ερασιτέχνες αθλητές για να ενισχύσουν την αθλητική τους απόδοση και να καθυστερήσουν την κόπωση. Απορροφάται μέσα σε μία ώρα μετά την κατάποση και διανέμεται αμέσως σ' όλους τους ιστούς του σώματος, επιτυγχάνοντας παρόμοιες σταθερές συγκεντρώσεις στο πλάσμα, στα εξωκυτταρικά και εσωκυτταρικά υγρά των διαφόρων ιστών. Ο μεταβολισμός της καφεΐνης είναι εξαιρετικά περίπλοκος και έχει αναγνωριστεί ένας αριθμός μεταβολιτών, η μεγαλύτερη κατηγορία των οποίων είναι οι διμεθυλ-ξανθίνες, παραξανθίνη, η θεοβρομίνη και η θεοφυλλίνη. Η εξάλειψη της καφεΐνης από το σώμα ποικίλλει πολύ ανάμεσα στους υγιείς ανθρώπους, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό της χορηγημένης δόσης αποβάλλεται αναλλοίωτη στα ούρα. Επομένως, μέτριες δόσεις ( 3-6 mg/kg) της ουσίας πριν την άσκηση γενικά, δεν θα παράγουν υψηλά επίπεδα στα ούρα. Υπάρχουν αρκετές αποδείξεις που δείχνουν ότι η κατάποση καφεΐνης βελτιώνει την αερόβια αντοχή, π.χ. αυξάνει το χρόνο μέχρι την εξάντληση , κατά τη διάρκεια αγώνων υπομέγιστης άσκησης διάρκειας 30-60 περίπου λεπτών. Η ταχύτητα και η απόδοση δύναμης κατά τη διάρκεια τέτοιων δραστηριοτήτων μπορεί επίσης να βελτιώσουν την ακόλουθη διαχείριση της καφεΐνης, αλλά αυτό δε φαίνεται να ισχύει κατά τη διάρκεια αγώνων υπερβολικής αντοχής. Τα εργογενετικά αποτελέσματα της ουσίας παρατηρούνται λιγότερο συχνά κατά τη διάρκεια μικρής διάρκειας έντονης άσκησης, παρόλο που οι διαθέσιμες έρευνες δείχνουν μια αύξηση στην ταχύτητα μετά την κατανάλωση καφεΐνης. Η ουσία μπορεί, ωστόσο, να παρατείνει το χρόνο ως την κούραση κατά τη διάρκεια γύρων έντονης άσκησης, αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι προφανές αν η μέγιστη δοκιμή προηγείται από μεγάλης διάρκειας υπομέγιστη άσκηση. Τα αποτελέσματα για την απόδοση δύναμης κατά τη διάρκεια μικρής διάρκειας έντονης άσκησης, καθώς και της επίδοσης κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης είναι αρκετά μπερδεμένα και επομένως δεν μπορούν να βγουν γενικευμένα συμπεράσματα. Ο συνδυασμός της καφεΐνης με την εφεδρίνη ωστόσο,μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός στην μεγιστοποίηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια διαφόρων μοντέλων ασκήσεων από κάθε ουσία χωριστά, αλλά λόγοι που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία αποκλείουν την υποστηρικτική δράση τέτοιων σχηματισμών από τους αθλητές. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διευκρινιστεί η ακριβής φύση και η υποβόσκουσα βάση της εργογενετικότητας της καφεΐνης, αλλά οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να είναι καλοσχεδιασμένες και να υπόκεινται σε συγκεχυμένους παράγοντες, όπως η δόση της καφεΐνης και ο χρόνος διαχείρισης ( λήψης), η συνήθης χρήση και η περίοδος απουσίας, η κατάσταση προπόνησης και η προηγούμενη διατροφή, τύπος, διάρκεια και ένταση της άσκησης, κ.τ.λ. Επιπλέον, η ορμονική και μεταβολική αντίδραση στην καφεΐνη θα πρέπει να αναφερθεί με σύγχρονες και ίσως πιο εις βάθος μεθοδολογίες, όπως ανιχνευτές σταθερών ισότοπων, αρτηριο- μετρήσεις ισορροπίας και βιοψίες των ιστών. Απλά η μέτρηση των συγκεντρώσεων των διαφόρων υποστρωμάτων στο αίμα δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο σύγχυση. Έρευνες στα νευρομυϊκά αποτελέσματα της ουσίας που σχετίζονται με την αύξηση της απόδοσης είναι επίσης εγγυημένες. Η καφεΐνη έχει αμέτρητες δράσεις στους περισσότερους ιστούς του σώματος και μόνο καλοσχεδιασμένες και ελεγχόμενες έρευνες θα βοηθήσουν να ξεδιαλύνουμε την πολυπλοκότητα και τη βάση των επιδράσεών της!el
heal.abstractLately, the sports-medical conclusions about metabolism and the function of muscular mass have intensely affected the sciences of ergophysiology, training and dietetics. The new trends for the training in every kind of sports demand the adjustment of athletes’ nutrition. Sometimes though, needs emerge, which cannot be supplied by the usual nutrition. The solution has been given by various substances, which have conquered a stable position as “supplements of the basic athletic nutrition”. That is because the professional athlete is daily subjected to intense and tough training for many hours, takes usually special nutrition, bears the influences of the scrambling stress and must quicken the procedures of his/her restoration, so as to be able to repeat more often more and more intense trainings. One of the dietary supplements that have been tested in order to increase athletic performance is caffeine, with the so far results of the research to be very encouraging. Caffeine is used both by the “elite” and the amateur athletes so as to tone their athletic performance and to delay the fatigue. It is absorbed within an hour after its swallowing and it is immediately divided to all the tissues of the body, achieving similar stable gatherings in the plasma, the outer- cellular and inner – cellular liquids of the various tissues. The metabolism of caffeine is extremely complicated and a number of metabolites have been identified, the greatest category of which are dimethylxanthines, paraxanthines, theobromine and theophylline. The elimination of caffeine by the body varies a lot among healthy people, but just a small percentage of the given dosage is aborted immutable to the urine. Therefore, moderate dosages (3-6 mg/kg) of the substance before exercise in general, will not produce high standards in the urine. There is enough proof that shows that caffeine’s swallowing improves aerobic endurance, i.e. it increases time till exhaustion, during events of submaximal exercise of about 30-60 minutes duration. The fastness and the performance of strength during such activities can also improve the following handling of caffeine, but this does not seem to be valid during events of extreme endurance. The ergogenetic results of the substance are observed less often during small duration of intense exercise, though the available researches show an increase in fastness after caffeine consumption. However, the substance can extend time up to fatigue during rounds of intense exercise, but this result is not obvious if maximum test is before long duration sub-maximal exercise. The results for performance of strength during an intense exercise of small duration as well as those of the performance during protracted exercise are too confusing, therefore generalized conclusions cannot be gathered.Nevertheless, the combination of caffeine and ephedrine can be more effective at the maximization of performance during various models of exercises from each substance separately, but reasons that have to do with safety and health exclude the supportive action of such formations by athletes.It requires more research to clarify the exact nature and the smouldering base of ergogenetic of caffeine, but the future researches will have to be well-planned and to be liable to turbid factors, such as the dosage of caffeine and the time of handling (taking), the usual treatment and the period of absence, the training condition and the previous nutrition, the type, duration and tension of exercise, etc. Moreover, the hormonal and metabolic reaction to caffeine will have to be mentioned through modern and, perhaps, more profound methodologies, such as tracers of stable isotopic, artery- measurements of balance and biopsies of tissues. Just the measurement of concentrations of different substratum in blood does not offer anything apart from confusion. Researches at the neuromuscular results of the substance that are related to the increase of the performance are certified as well. Caffeine has countless actions in most tissues of the body and only well-planned and controlled researches will help to solve the multiplicity and the base of its effects!en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
heal.titleΟ ρόλος της καφεΐνης - ως συμπλήρωμα διατροφής - σαν μέσο βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης.el
heal.titleThe role of caffeine - as a dietary suplement - as a means of improvement of athletic performance.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordκαφεΐνη, διατροφή, αθλητική απόδοση, συμπλήρωμα διατροφήςel
heal.keywordcaffeine, nutrition, athletic performance, dietary supplementen
heal.advisorNameΜαράκη, Μαρίαel
heal.advisorNameMaraki, Mariaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)