Εμφάνιση απλής εγγραφής

Bank deposit of money and other assets.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΔελημάνη, Αργυρώel
dc.creatorDelimani, Argyroen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:21:48Z
dc.date.available2016-03-15T16:21:48Z
dc.date.issued2015-07-21T12:35:29Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/4718
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την τραπεζική κατάθεση σε χρήμα και σε άλλες αξίες και διερευνάται η νομική υπόστασή της και η συμβολή της στις συναλλακτικές σχέσεις και στη λειτουργία των σύγχρονων αγορών. Λαμβάνοντας υπόψη το χρήμα και την τράπεζα ως θεμέλιους λίθους στο οικοδόμημα του νομισματοπιστωτικού συστήματος, περιγράφεται η νομική διάσταση της κατάθεσης, βάσει ιστορικών μεταβολών της νομοθεσίας έως σήμερα, και αποτυπώνονται όλες οι εκφάνσεις της, με διάκριση σε αυτές που αφορούν χρήμα και αυτές που αφορούν άλλες αξίες. Δεδομένου ότι οι τραπεζικές καταθέσεις αποτελούν ένα πολυδιάστατο ζήτημα, επιδιώκεται η παράλληλη ανάλυση νομικής και οικονομικής διάστασης με στόχο τη συσχέτιση του θεωρητικού πλαισίου με την επικαιρότητα και τις πραγματικές συνθήκες στην αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπό το πρίσμα της ασφάλειας των καταθέσεων και του δημοσίου συμφέροντος, εξετάζονται θέματα όπως τα συστήματα εγγύησης, τα πλαίσια εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων, οι περιπτώσεις κατάσχεσης υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών, η παραβίαση του απορρήτου που διέπει τις καταθέσεις και η απαλλοτρίωση καταθέσεων λόγω χρονικής παραγραφής. Δεδομένης της τάσης που διαφαίνεται από τις τεχνολογικές, ρυθμιστικές και πολιτικές εξελίξεις, παρατίθενται ορισμένοι προβληματισμοί και επιχειρείται η διασύνδεσή τους με όλα όσα έχουν ήδη αναλυθεί. Συνθέτοντας τα επιμέρους συμπεράσματα των κεφαλαίων της εργασίας, η εργασία καταλήγει στην ανάγκη ανάδειξης των καταθέσεων σε σημαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα των αγορών και του νομισματοπιστωτικού συστήματος εν γένει.el
dc.description.abstractThis paper has the objective of bank deposit cash and other assets and investigates its legal existence and its contribution to trading relationships and modern markets’ function. Considering money and banks as cornerstones in the building of the financial system, bank deposit’s legal dimension is described, based on historical changes in the legislation to date, and all aspects are reflected, distinguishing those that relate to money and those relating to other values. Since bank deposits are a multidimensional issue, it has been aimed to analyze simultaneously legal and economic dimensions, in order to correlate the theoretical framework with the actual market conditions, the regulatory framework and the latest developments. In light of the security of bank deposits and the public interest, important issues are addressed such as security systems, banking supervision frameworks, cases of seizure of bank accounts and the breach of confidentiality of bank deposits. Given the emerging trend from the technological, regulatory and political developments, some concerns are examined and attempted to be connected to everything already analyzed. Composing the per chapter conclusions of this paper, we are led to recognizing the need to promote bank deposits to important stability factors for the markets and the financial system in general.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗ κατάθεση χρημάτων και άλλων αξιών στις τράπεζες.el
dc.titleBank deposit of money and other assets.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΔελημάνη, Αργυρώel
heal.creatorNameDelimani, Argyroen
heal.publicationDate2015-07-21T12:35:29Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/4718
heal.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την τραπεζική κατάθεση σε χρήμα και σε άλλες αξίες και διερευνάται η νομική υπόστασή της και η συμβολή της στις συναλλακτικές σχέσεις και στη λειτουργία των σύγχρονων αγορών. Λαμβάνοντας υπόψη το χρήμα και την τράπεζα ως θεμέλιους λίθους στο οικοδόμημα του νομισματοπιστωτικού συστήματος, περιγράφεται η νομική διάσταση της κατάθεσης, βάσει ιστορικών μεταβολών της νομοθεσίας έως σήμερα, και αποτυπώνονται όλες οι εκφάνσεις της, με διάκριση σε αυτές που αφορούν χρήμα και αυτές που αφορούν άλλες αξίες. Δεδομένου ότι οι τραπεζικές καταθέσεις αποτελούν ένα πολυδιάστατο ζήτημα, επιδιώκεται η παράλληλη ανάλυση νομικής και οικονομικής διάστασης με στόχο τη συσχέτιση του θεωρητικού πλαισίου με την επικαιρότητα και τις πραγματικές συνθήκες στην αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπό το πρίσμα της ασφάλειας των καταθέσεων και του δημοσίου συμφέροντος, εξετάζονται θέματα όπως τα συστήματα εγγύησης, τα πλαίσια εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων, οι περιπτώσεις κατάσχεσης υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών, η παραβίαση του απορρήτου που διέπει τις καταθέσεις και η απαλλοτρίωση καταθέσεων λόγω χρονικής παραγραφής. Δεδομένης της τάσης που διαφαίνεται από τις τεχνολογικές, ρυθμιστικές και πολιτικές εξελίξεις, παρατίθενται ορισμένοι προβληματισμοί και επιχειρείται η διασύνδεσή τους με όλα όσα έχουν ήδη αναλυθεί. Συνθέτοντας τα επιμέρους συμπεράσματα των κεφαλαίων της εργασίας, η εργασία καταλήγει στην ανάγκη ανάδειξης των καταθέσεων σε σημαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα των αγορών και του νομισματοπιστωτικού συστήματος εν γένει.el
heal.abstractThis paper has the objective of bank deposit cash and other assets and investigates its legal existence and its contribution to trading relationships and modern markets’ function. Considering money and banks as cornerstones in the building of the financial system, bank deposit’s legal dimension is described, based on historical changes in the legislation to date, and all aspects are reflected, distinguishing those that relate to money and those relating to other values. Since bank deposits are a multidimensional issue, it has been aimed to analyze simultaneously legal and economic dimensions, in order to correlate the theoretical framework with the actual market conditions, the regulatory framework and the latest developments. In light of the security of bank deposits and the public interest, important issues are addressed such as security systems, banking supervision frameworks, cases of seizure of bank accounts and the breach of confidentiality of bank deposits. Given the emerging trend from the technological, regulatory and political developments, some concerns are examined and attempted to be connected to everything already analyzed. Composing the per chapter conclusions of this paper, we are led to recognizing the need to promote bank deposits to important stability factors for the markets and the financial system in general.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΗ κατάθεση χρημάτων και άλλων αξιών στις τράπεζες.el
heal.titleBank deposit of money and other assets.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordτραπεζικό απόρρητο, κατάθεση χρημάτων, ηλεκτρονικό χρήμα, ψηφιακό νόμισμαel
heal.keywordbanking secrecy, money deposit, electronic money, digital currencyen
heal.advisorNameΙατράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameIatrakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)