Show simple item record

Current account.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚουλιούφα, Μαρίαel
dc.creatorΓκαγκανιάρα, Αικατερίνηel
dc.creatorKoulioufa, Mariaen
dc.creatorGkagkaniara, Aikaterinien
dc.date.accessioned2016-03-15T16:22:17Z
dc.date.available2016-03-15T16:22:17Z
dc.date.issued2014-11-26T12:57:33Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/4736
dc.description.abstractΣτη πτυχιακή εργασία αναλύσαμε τον αλληλόχρεο λογαριασμό, τον τρόπο λειτουργίας του, τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Αλληλόχρεος Λογαριασμός είναι η σύμβαση της οποίας δύο πρόσωπα συμφωνούν να μην επιδιώκουν ούτε να διαθέτουν μεμονωμένα τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές αλλά να τις φέρουν σε κοινό λογαριασμό με σκοπό να τις εκκαθαρίσουν κατά το κλείσιμο του λογαριασμού που γίνεται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα έτσι ώστε το τυχόν κατάλοιπο να αποτελέσει την μοναδική μεταξύ τους απαίτηση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο λογαριασμός είναι ο εξής: Ο πελάτης συμφωνεί με την τράπεζα ένα όριο πίστωσης μέχρι το οποίο θα μπορεί να λαμβάνει χορηγήσεις. Το καθορισμένο στη σύμβαση όριο δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί. Ο εκτοκισμός του λογαριασμού γίνεται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Ο δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της οφειλής του, ενώ μπορεί να επαναδανείζεται μέχρι το όριο που του έχει χορηγηθεί. Η ανακύκλωση του λογαριασμού μπορεί να προσδιορίζεται ή όχι στη σύμβαση. Αν στη σύμβαση δεν έχει οριστεί χρόνος λήξης της, τότε θεωρείται ως αορίστου και λύεται οποτεδήποτε με καταγγελία. Όπως όλες οι συμβάσεις έτσι και η σύμβαση του ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού ακολουθείται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Α) ύπαρξη βασικής σχέσης μεταξύ τράπεζας και πελάτη, Β) συμφωνία ότι οι απαιτήσεις και οι καταβολές των μερών από τις μεταξύ τους σχέση θα καταχωρούνται σε λογαριασμό, κατά τρόπο ώστε απαιτητό να είναι μόνο το τελικό κατάλοιπο, Γ) η εξίσωση των εκατέρωθεν απαιτήσεων και καταβολών μέχρι το ποσό που καλύπτονται γίνεται με προσθαφαιρέσεις οι οποίες ισοδυναμούν με συμψηφισμό, Δ) απαιτητό να είναι μόνο το κατάλοιπο που θα προκύψει υπέρ του ενός ή του άλλου μέρους. Ο ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός παύει να υφίσταται από τη στιγμή από τη στιγμή που για κάποιο χρονικό διάστημα έχει καταρτιστεί η διάλυση του ή η αίρεση του έχει ολοκληρωθεί σχετικά. Το κλείσιμο όμως του λογαριασμού δεν επιφέρει και τη λύση της σύμβασης. Από τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης επέρχεται και η λήξη του λογαριασμού. Επίσης ο αλληλόχρεος λογαριασμός λήγει και με τη μετέπειτα κοινή συμφωνία για τη λύση των μερών όπου μπορεί να γίνει και σιωπηρά. Αυτόματα μετά που θα κλείσει ο Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός ακολουθείται η διαδικασία εκκαθάρισης όπου γίνεται η εκκαθάριση των απαιτήσεων και καταβολών και στη συνέχεια γίνεται η αναγνώριση του καταλοίπου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η σύμβαση εκείνη η οποία χρησιμοποιείται πιο πολύ σε τραπεζικές συναλλαγές είναι εκείνη του Ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, η οποία αναφέρεται σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με σκοπό να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα και να καλύψουν τις ανάγκες τους.el
dc.description.abstractIn our final work, we analyze he overdraft account, the way it works, its characteristics and its advantages and disadvantages. An overdraft account is a contract in which two persons agree to not pursue or dispose off individually the claims resulting from the among them transactions but instead they agree to bring those claims in a joint account and to clear them during the closing of the account which occurs at the end of every trimester. The way the overdraft account works is quite simple and straightforward. The customer and the bank agree to a credit limit up to which the customer will be able to withdraw money. The agreed limit can not be overreached. The interest is due at the end of each trimester. The client can pay off part of or the whole amount that is owed. Furthermore, the client can continue to withdraw money up to the agreed credit limit. Recycling of the amount can be determined in the contract. In case there is no due date in the contract then the contrast is considered of indefinite time and it can be resolved any given time either by the client or the bank. Like every other contract, the overdraft account comes with certain characteristics: a. there is a basic relationship between the bank and the client b. there is an agreement that all claims and deposits are recorded in a special account in such a way that the final amount will be the amount demanded by either the client or the bank c. the previous acts is a set of mathematics called offsetting d. emandable it the resulting from the previous acts amount. The overdraft account is resolved either at the agreed time or at the time that its use is over. Closing of the account does not necessarily mean the end of the contract. Closing an overdraft account means he end of the trans active relationship between the client and the bank. Another way to close an overdraft account is after mutual agreement o both parts which can even be silently. Automatically after the closing of the account comes the procedure of clearing. This is the process in which the withdrawals and payments are cleared and whatever is left is a claim for payment either to the bank or the client. Finally, it should be mentioned that the overdraft account is the contract most widely used by banks to finance businesses in order for them to be able to cover their up-and-running needs.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑλληλόχρεος λογαριασμός.el
dc.titleCurrent account.en

healMeta

heal.creatorNameΚουλιούφα, Μαρίαel
heal.creatorNameΓκαγκανιάρα, Αικατερίνηel
heal.creatorNameKoulioufa, Mariaen
heal.creatorNameGkagkaniara, Aikaterinien
heal.publicationDate2014-11-26T12:57:33Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/4736
heal.abstractΣτη πτυχιακή εργασία αναλύσαμε τον αλληλόχρεο λογαριασμό, τον τρόπο λειτουργίας του, τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Αλληλόχρεος Λογαριασμός είναι η σύμβαση της οποίας δύο πρόσωπα συμφωνούν να μην επιδιώκουν ούτε να διαθέτουν μεμονωμένα τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές αλλά να τις φέρουν σε κοινό λογαριασμό με σκοπό να τις εκκαθαρίσουν κατά το κλείσιμο του λογαριασμού που γίνεται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα έτσι ώστε το τυχόν κατάλοιπο να αποτελέσει την μοναδική μεταξύ τους απαίτηση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο λογαριασμός είναι ο εξής: Ο πελάτης συμφωνεί με την τράπεζα ένα όριο πίστωσης μέχρι το οποίο θα μπορεί να λαμβάνει χορηγήσεις. Το καθορισμένο στη σύμβαση όριο δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί. Ο εκτοκισμός του λογαριασμού γίνεται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Ο δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της οφειλής του, ενώ μπορεί να επαναδανείζεται μέχρι το όριο που του έχει χορηγηθεί. Η ανακύκλωση του λογαριασμού μπορεί να προσδιορίζεται ή όχι στη σύμβαση. Αν στη σύμβαση δεν έχει οριστεί χρόνος λήξης της, τότε θεωρείται ως αορίστου και λύεται οποτεδήποτε με καταγγελία. Όπως όλες οι συμβάσεις έτσι και η σύμβαση του ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού ακολουθείται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Α) ύπαρξη βασικής σχέσης μεταξύ τράπεζας και πελάτη, Β) συμφωνία ότι οι απαιτήσεις και οι καταβολές των μερών από τις μεταξύ τους σχέση θα καταχωρούνται σε λογαριασμό, κατά τρόπο ώστε απαιτητό να είναι μόνο το τελικό κατάλοιπο, Γ) η εξίσωση των εκατέρωθεν απαιτήσεων και καταβολών μέχρι το ποσό που καλύπτονται γίνεται με προσθαφαιρέσεις οι οποίες ισοδυναμούν με συμψηφισμό, Δ) απαιτητό να είναι μόνο το κατάλοιπο που θα προκύψει υπέρ του ενός ή του άλλου μέρους. Ο ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός παύει να υφίσταται από τη στιγμή από τη στιγμή που για κάποιο χρονικό διάστημα έχει καταρτιστεί η διάλυση του ή η αίρεση του έχει ολοκληρωθεί σχετικά. Το κλείσιμο όμως του λογαριασμού δεν επιφέρει και τη λύση της σύμβασης. Από τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης επέρχεται και η λήξη του λογαριασμού. Επίσης ο αλληλόχρεος λογαριασμός λήγει και με τη μετέπειτα κοινή συμφωνία για τη λύση των μερών όπου μπορεί να γίνει και σιωπηρά. Αυτόματα μετά που θα κλείσει ο Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός ακολουθείται η διαδικασία εκκαθάρισης όπου γίνεται η εκκαθάριση των απαιτήσεων και καταβολών και στη συνέχεια γίνεται η αναγνώριση του καταλοίπου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η σύμβαση εκείνη η οποία χρησιμοποιείται πιο πολύ σε τραπεζικές συναλλαγές είναι εκείνη του Ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, η οποία αναφέρεται σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με σκοπό να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα και να καλύψουν τις ανάγκες τους.el
heal.abstractIn our final work, we analyze he overdraft account, the way it works, its characteristics and its advantages and disadvantages. An overdraft account is a contract in which two persons agree to not pursue or dispose off individually the claims resulting from the among them transactions but instead they agree to bring those claims in a joint account and to clear them during the closing of the account which occurs at the end of every trimester. The way the overdraft account works is quite simple and straightforward. The customer and the bank agree to a credit limit up to which the customer will be able to withdraw money. The agreed limit can not be overreached. The interest is due at the end of each trimester. The client can pay off part of or the whole amount that is owed. Furthermore, the client can continue to withdraw money up to the agreed credit limit. Recycling of the amount can be determined in the contract. In case there is no due date in the contract then the contrast is considered of indefinite time and it can be resolved any given time either by the client or the bank. Like every other contract, the overdraft account comes with certain characteristics: a. there is a basic relationship between the bank and the client b. there is an agreement that all claims and deposits are recorded in a special account in such a way that the final amount will be the amount demanded by either the client or the bank c. the previous acts is a set of mathematics called offsetting d. emandable it the resulting from the previous acts amount. The overdraft account is resolved either at the agreed time or at the time that its use is over. Closing of the account does not necessarily mean the end of the contract. Closing an overdraft account means he end of the trans active relationship between the client and the bank. Another way to close an overdraft account is after mutual agreement o both parts which can even be silently. Automatically after the closing of the account comes the procedure of clearing. This is the process in which the withdrawals and payments are cleared and whatever is left is a claim for payment either to the bank or the client. Finally, it should be mentioned that the overdraft account is the contract most widely used by banks to finance businesses in order for them to be able to cover their up-and-running needs.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΑλληλόχρεος λογαριασμός.el
heal.titleCurrent account.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordαλληλόχρεος λογαριασμός, σύμβασηel
heal.keywordcurrent account, conventionen
heal.advisorNameΚαμπέλη, Κωνσταντίναel
heal.advisorNameKampeli, Konstantinaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)