Show simple item record

The banking contract of an open (overdraft) account.

Dublin Core metadata

dc.creatorΖερβού, Ειρήνηel
dc.creatorZervou, Eirinien
dc.date.accessioned2016-03-15T16:24:20Z
dc.date.available2016-03-15T16:24:20Z
dc.date.issued2014-07-23T18:00:22Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/4809
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία ασχολείται με τη σύμβαση του ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού ως μέρος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των πιστώσεων που αυτό προσφέρει. Συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των πιστώσεων με σύναψη σύμβασης ανοιχτού λογαριασμού με την τράπεζα. Οι παραπάνω πιστώσεις αποτελούν την πλέον διαδεδομένη μορφή χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ευελιξία του λογαριασμού και στην αποτελεσματικότητα του ως προς την εξασφάλιση στις επιχειρήσεις της αναγκαίας καθημερινής ρευστότητας. Αυτό που παρατηρείται είναι το γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία, παρόλη τη σημασία που δίδεται σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο στον ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό περιέχει ελάχιστες μόνο διατάξεις γι’ αυτόν. Σημειωνεται δε ότι οι εν λόγω διατάξεις ασφαλώς δεν αποτελούν συστηματική ρύθμισή του, ενώ η έννοια και η λειτουργία του γίνεται από το νομοθέτη αποδεκτή, όπως έχει διαμορφωθεί και επικρατήσει εθιμικά ή από εμπορικές συνήθειες. Αναφορικά με τις απαιτήσεις που δημιουργεί η σύμβαση ανοιχτού λογαριασμού, σημειώνεται ότι αντικείμενο του δεν μπορούν ν΄ αποτελέσουν όλες αδιακρίτως οι απαιτήσεις και οι καταβολές των μερών, αλλά μόνον οι χρηματικές. Οι απαιτήσεις ειδικότερα πρέπει να είναι εκκαθαρισμένες και ληξιπρόθεσμες ή κατά τις περιστάσεις εκπληρώσιμες. Η δομή της παρούσας εργασίας εκτείνεται σε 5 κεφάλαια. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια κάλυψης των διαφόρων στοιχείων, τα οποία συνιστούν την έννοια του ανοιχτού λογαριασμού και δίδεται κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο ο ορισμός αυτού και ορισμένα καθοριστικά στοιχεία του ίδιου και της λειτουργίας του. Στη συνέχεια αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού και της σύμβασης αυτού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται στο ότι υπάρχει μια βασική σχέση συνεργασίας μεταξύ τράπεζας και πελάτη, η οποία αποτελεί και το υπόβαθρο των ενοχικών αξιώσεων που απορρέουν από τον λογαριασμό. Επίσης, υπάρχει η συμφωνία ότι οι απαιτήσεις και οι καταβολές των μερών από τη μεταξύ τους σχέση θα καταχωρούνται σε λογαριασμό, κατά τρόπο ώστε απαιτητό να είναι μόνο το τελικό κατάλοιπο, ενώ θα υπάρχει εξίσωση των εκατέρωθεν απαιτήσεων και καταβολών μέχρι το ποσό που καλύπτονται γίνεται με προσθαφαιρέσεις, οι οποίες ισοδυναμούν με συμψηφισμό. Τέλος, απαιτητό είναι μόνο το κατάλοιπο (όχι δηλαδή οι κατ ιδίαν απαιτήσεις που καταχωρίστηκαν στο λογαριασμό) που θα προκύψει υπέρ του ενός ή του άλλου μέρους. Επομένως πριν από το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού δεν είναι γνωστό ποιος θα είναι ο δανειστής του καταλοίπου και ποιος ο οφειλέτης. Έπειτα, προσεγγίζεται η νομική διάσταση του λογαριασμού με αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύμβαση και τη λειτουργία του. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του ανοιχτού λογαριασμού και η εργασία ολοκληρώνεται με θέματα ασφάλειας αυτού και με τον τρόπο εκκαθάρισης της σύμβασης αυτού.el
dc.description.abstractThis paper deals with contract open (overdraft) account as part of the Greek banking system and credit offers. Specifically, the aim of this study was to investigate the credit contract to open an account with the bank. These appropriations are the most prevalent form of financing businesses and professionals. This is mainly due to the flexibility of the account and the effectiveness in ensuring businesses the necessary daily liquidity. What is observed is the fact that the Greek legislation, despite the importance given at European level mainly in the open (overdraft) account contains only few provisions for him. Notes that these provisions are certainly not systematic setting, while the meaning and function of the legislature is unacceptable, as developed and become customary or commercial usage. Regarding the requirements posed by the contract open account, note that the object does not provide room for all without discrimination claims and payments by the parties, but only financial. The requirements in particular must have fallen due or circumstances ekplirosimes. The structure of this work spans five chapters. Initially, there is an effort to fill the various elements which constitute the meaning of open account and give as fully as possible the definition of this and some of the same key elements and its operation. Mentioned below are the features of the account and that the contract between the parties. These are summarized in that there is a fundamental relationship between bank and customer, which is the basis of in personam claims arising from your account. Also, there is agreement that the requirements and payments by the parties of their relationship will be posted to the account, so it is only due to the final residue, there will be equalization of mutual claims and payments up to the amount that is covered with subtractions, which are equivalent to offsetting. Finally, chargeability is only the residue (ie not in private claims recorded in the account) that will result in favor of one or the other. So before the final closure of the account is not known who will be the lender of the residue and who the debtor. Then reached the legal dimension of the account with references to the institutional framework governing the contract and its operation. Finally, we present the mode of open account and the work ends with safety issues and how to clear this contract.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗ τραπεζική σύμβαση ανοικτού λογαριασμού.el
dc.titleThe banking contract of an open (overdraft) account.en

healMeta

heal.creatorNameΖερβού, Ειρήνηel
heal.creatorNameZervou, Eirinien
heal.publicationDate2014-07-23T18:00:22Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/4809
heal.abstractΗ παρούσα εργασία ασχολείται με τη σύμβαση του ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού ως μέρος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των πιστώσεων που αυτό προσφέρει. Συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των πιστώσεων με σύναψη σύμβασης ανοιχτού λογαριασμού με την τράπεζα. Οι παραπάνω πιστώσεις αποτελούν την πλέον διαδεδομένη μορφή χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ευελιξία του λογαριασμού και στην αποτελεσματικότητα του ως προς την εξασφάλιση στις επιχειρήσεις της αναγκαίας καθημερινής ρευστότητας. Αυτό που παρατηρείται είναι το γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία, παρόλη τη σημασία που δίδεται σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο στον ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό περιέχει ελάχιστες μόνο διατάξεις γι’ αυτόν. Σημειωνεται δε ότι οι εν λόγω διατάξεις ασφαλώς δεν αποτελούν συστηματική ρύθμισή του, ενώ η έννοια και η λειτουργία του γίνεται από το νομοθέτη αποδεκτή, όπως έχει διαμορφωθεί και επικρατήσει εθιμικά ή από εμπορικές συνήθειες. Αναφορικά με τις απαιτήσεις που δημιουργεί η σύμβαση ανοιχτού λογαριασμού, σημειώνεται ότι αντικείμενο του δεν μπορούν ν΄ αποτελέσουν όλες αδιακρίτως οι απαιτήσεις και οι καταβολές των μερών, αλλά μόνον οι χρηματικές. Οι απαιτήσεις ειδικότερα πρέπει να είναι εκκαθαρισμένες και ληξιπρόθεσμες ή κατά τις περιστάσεις εκπληρώσιμες. Η δομή της παρούσας εργασίας εκτείνεται σε 5 κεφάλαια. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια κάλυψης των διαφόρων στοιχείων, τα οποία συνιστούν την έννοια του ανοιχτού λογαριασμού και δίδεται κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο ο ορισμός αυτού και ορισμένα καθοριστικά στοιχεία του ίδιου και της λειτουργίας του. Στη συνέχεια αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού και της σύμβασης αυτού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται στο ότι υπάρχει μια βασική σχέση συνεργασίας μεταξύ τράπεζας και πελάτη, η οποία αποτελεί και το υπόβαθρο των ενοχικών αξιώσεων που απορρέουν από τον λογαριασμό. Επίσης, υπάρχει η συμφωνία ότι οι απαιτήσεις και οι καταβολές των μερών από τη μεταξύ τους σχέση θα καταχωρούνται σε λογαριασμό, κατά τρόπο ώστε απαιτητό να είναι μόνο το τελικό κατάλοιπο, ενώ θα υπάρχει εξίσωση των εκατέρωθεν απαιτήσεων και καταβολών μέχρι το ποσό που καλύπτονται γίνεται με προσθαφαιρέσεις, οι οποίες ισοδυναμούν με συμψηφισμό. Τέλος, απαιτητό είναι μόνο το κατάλοιπο (όχι δηλαδή οι κατ ιδίαν απαιτήσεις που καταχωρίστηκαν στο λογαριασμό) που θα προκύψει υπέρ του ενός ή του άλλου μέρους. Επομένως πριν από το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού δεν είναι γνωστό ποιος θα είναι ο δανειστής του καταλοίπου και ποιος ο οφειλέτης. Έπειτα, προσεγγίζεται η νομική διάσταση του λογαριασμού με αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύμβαση και τη λειτουργία του. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του ανοιχτού λογαριασμού και η εργασία ολοκληρώνεται με θέματα ασφάλειας αυτού και με τον τρόπο εκκαθάρισης της σύμβασης αυτού.el
heal.abstractThis paper deals with contract open (overdraft) account as part of the Greek banking system and credit offers. Specifically, the aim of this study was to investigate the credit contract to open an account with the bank. These appropriations are the most prevalent form of financing businesses and professionals. This is mainly due to the flexibility of the account and the effectiveness in ensuring businesses the necessary daily liquidity. What is observed is the fact that the Greek legislation, despite the importance given at European level mainly in the open (overdraft) account contains only few provisions for him. Notes that these provisions are certainly not systematic setting, while the meaning and function of the legislature is unacceptable, as developed and become customary or commercial usage. Regarding the requirements posed by the contract open account, note that the object does not provide room for all without discrimination claims and payments by the parties, but only financial. The requirements in particular must have fallen due or circumstances ekplirosimes. The structure of this work spans five chapters. Initially, there is an effort to fill the various elements which constitute the meaning of open account and give as fully as possible the definition of this and some of the same key elements and its operation. Mentioned below are the features of the account and that the contract between the parties. These are summarized in that there is a fundamental relationship between bank and customer, which is the basis of in personam claims arising from your account. Also, there is agreement that the requirements and payments by the parties of their relationship will be posted to the account, so it is only due to the final residue, there will be equalization of mutual claims and payments up to the amount that is covered with subtractions, which are equivalent to offsetting. Finally, chargeability is only the residue (ie not in private claims recorded in the account) that will result in favor of one or the other. So before the final closure of the account is not known who will be the lender of the residue and who the debtor. Then reached the legal dimension of the account with references to the institutional framework governing the contract and its operation. Finally, we present the mode of open account and the work ends with safety issues and how to clear this contract.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΗ τραπεζική σύμβαση ανοικτού λογαριασμού.el
heal.titleThe banking contract of an open (overdraft) account.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordτραπεζικές υπηρεσίες, τραπεζικά προϊόντα, αλληλόχρεος λογαριασμόςel
heal.keywordbanking services, banking products, αλληλόχρεος λογαριασμόςen
heal.advisorNameΙατράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameIatrakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)