Show simple item record

Civil liability.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚρομυδάκη, Χρυσάνθηel
dc.creatorΠαναγιωτόπουλος, Χρήστοςel
dc.creatorKromydaki, Chrysanthien
dc.creatorPanagiotopoulos, Christosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:26:45Z
dc.date.available2016-03-15T16:26:45Z
dc.date.issued2015-07-02T10:06:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/4903
dc.description.abstractΟι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες αποτελούν ζωτικής σημασίας κομμάτι στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα στις μέρες μας η ύπαρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων αποτελεί αναπόσπαστο και καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση των εταιρειών εστιάζοντας στην αστική εταιρεία. Η πτυχιακή είναι γραμμένη με σύγχρονο τρόπο και εισάγει επαγωγικά τον αναγνώστη στα αντικείμενα της αστικής εταιρείας. Έχει καταβληθεί προσπάθεια η παρουσίαση των επιμέρους εννοιών να είναι σύντομη και περιεκτική και να περιλαμβάνει τα περισσότερο σύγχρονα θέματα στο χώρο των εταιρειών. Κάθε κεφάλαιο περιέχει αναλυτικά τα βασικά στοιχεία για την λειτουργία και την ύπαρξη της αστικής εταιρείας και έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής: είδη επιχειρήσεων, έννοια και σύσταση αστικής εταιρείας, νομικό πλαίσιο της αστικής εταιρείας, διάκριση αστικής εταιρείας από συγγενείς μορφές, λύση, εκκαθάριση και πτώχευση αστικής εταιρείας. Αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο 1ο μέρος περιλαμβάνεται το κεφάλαιο 1 όπου γίνεται μια αναλυτική αναφορά στην αστική εταιρία και το κεφάλαιο 2 που περιέχει την νέα μορφή εταιρίας ΙΚΕ. Σχετικά με την Αστική εταιρία, παρουσιάζονται μέσα σε 12 υποκεφάλαια όλα τα στοιχεία που την αφορούν και την ορίζουν. Περιγράφονται με ευανάγνωστο και οργανωμένο τρόπο ώστε οι πληροφορίες να παρέχονται διαδοχικά και να κατανοούνται εύκολα από τον αναγνώστη. Στο κεφάλαιο σχετικά με την ΙΚΕ γίνεται αναφορά στα κυριότερα στοιχεία και διατάξεις που την αφορούνε και στις αλλαγές που έχει επιφέρει στον τομέα των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη του περιεχομένου προσφέρει εύκολη κατανόηση του νέου αυτού είδους εταιρίας και των διαφορών που έχει και προκαλεί με τα μέχρι τότε υπάρχοντα είδη εταιριών. Τέλος, αναφέρονται κάποια προσωπικά συμπεράσματα σχετικά με την νέα αυτή εταιρία (ΙΚΕ) περιγράφοντας τόσο τα πλεονεκτήματα που προσφέρει όσο και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει. Στο 2ο μέρος περιλαμβάνεται το κεφάλαιο 3 όπου γίνεται μια αναλυτική αναφορά στην Πτώχευση και ειδικότερα στην πτωχευτική ικανότητα της Αστικής εταιρίας. Μέσα σε 3 υποκεφάλαια παρουσιάζονται στοιχεία, πληροφορίες και λειτουργίες που αφορούν την πτώχευση και ότι διαδικασίες αυτή προβλέπει. Το κεφάλαιο είναι δομημένο με κατάλληλη σειρά ώστε να περιγράφονται διαδοχικά τα μέσα οι πράξεις και οι λειτουργίες της πτώχευσης με βάση την ακολουθία που ορίζει ο νόμος. Τέλος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία με τις κυριότερες πηγές που βοήθησαν στην εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής.el
dc.description.abstractEnterprises, and especially small and medium-sized enterprises are a vital part of Greece’s economy. Especially in this day and time the existence and function of these enterprises is an integral and decisive part of Greece’s financial development. The aim of our thesis is to present these enterprises, especially focusing on the civil liability Our thesis is written in a contemporary way and will introduce the reader to the vital points of the civil liability. Our goal has been to present these vital parts in a short and condense way while including the most contemporary issues in the enterprise world. Each chapter includes and explains the basic elements of the existence and operation of the civil liability. These elements have been categorized in this form: enterprise type, definition and foundation of the civil partnership, legal framework of the civil liability, distinction of the civil partnership from other relative types of enterprises, dismantling, settlement and finally bankruptcy of the civil liability. Our thesis consists of two chapters. Our first part includes chapter one where a detailed reference on the civil partnership is made. The parts that consist and define the civil liability are presented through fourteen subchapters. These parts are presented and explained in a discernable and organized manner in order for the information to be presented sequentially and be easily understood by the reader. The analysis of our thesis’s content provides a thorough understanding of this new type of enterprise and the differences between the civil liability and the already existing types of enterprises. Also, there is a reference to the framework law 4072/2012 and the specific provisions regarding the civil liability with a legal standing. An analysis of the dismantling and settlement of the civil partnership is presented along with conclusions regarding the alteration of the civil partnership according to the framework law 4072/2012. Our second part includes chapter two where a detailed report on Bankruptcy and the ability of the civil liability towards controlled bankruptcy is made. Through four subchapters data, information and functions regarding bankruptcy are presented as well as the process needed to go forward. This chapter is structured in the correct order in order for the means, ways and functions of bankruptcy, regarding the legal process needed, to be explained thoroughly. Finally, the bibliography and references that helped the writers conclude this thesis will be presented.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑστική ευθύνη.el
dc.titleCivil liability.en

healMeta

heal.creatorNameΚρομυδάκη, Χρυσάνθηel
heal.creatorNameΠαναγιωτόπουλος, Χρήστοςel
heal.creatorNameKromydaki, Chrysanthien
heal.creatorNamePanagiotopoulos, Christosen
heal.publicationDate2015-07-02T10:06:59Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/4903
heal.abstractΟι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες αποτελούν ζωτικής σημασίας κομμάτι στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα στις μέρες μας η ύπαρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων αποτελεί αναπόσπαστο και καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση των εταιρειών εστιάζοντας στην αστική εταιρεία. Η πτυχιακή είναι γραμμένη με σύγχρονο τρόπο και εισάγει επαγωγικά τον αναγνώστη στα αντικείμενα της αστικής εταιρείας. Έχει καταβληθεί προσπάθεια η παρουσίαση των επιμέρους εννοιών να είναι σύντομη και περιεκτική και να περιλαμβάνει τα περισσότερο σύγχρονα θέματα στο χώρο των εταιρειών. Κάθε κεφάλαιο περιέχει αναλυτικά τα βασικά στοιχεία για την λειτουργία και την ύπαρξη της αστικής εταιρείας και έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής: είδη επιχειρήσεων, έννοια και σύσταση αστικής εταιρείας, νομικό πλαίσιο της αστικής εταιρείας, διάκριση αστικής εταιρείας από συγγενείς μορφές, λύση, εκκαθάριση και πτώχευση αστικής εταιρείας. Αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο 1ο μέρος περιλαμβάνεται το κεφάλαιο 1 όπου γίνεται μια αναλυτική αναφορά στην αστική εταιρία και το κεφάλαιο 2 που περιέχει την νέα μορφή εταιρίας ΙΚΕ. Σχετικά με την Αστική εταιρία, παρουσιάζονται μέσα σε 12 υποκεφάλαια όλα τα στοιχεία που την αφορούν και την ορίζουν. Περιγράφονται με ευανάγνωστο και οργανωμένο τρόπο ώστε οι πληροφορίες να παρέχονται διαδοχικά και να κατανοούνται εύκολα από τον αναγνώστη. Στο κεφάλαιο σχετικά με την ΙΚΕ γίνεται αναφορά στα κυριότερα στοιχεία και διατάξεις που την αφορούνε και στις αλλαγές που έχει επιφέρει στον τομέα των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη του περιεχομένου προσφέρει εύκολη κατανόηση του νέου αυτού είδους εταιρίας και των διαφορών που έχει και προκαλεί με τα μέχρι τότε υπάρχοντα είδη εταιριών. Τέλος, αναφέρονται κάποια προσωπικά συμπεράσματα σχετικά με την νέα αυτή εταιρία (ΙΚΕ) περιγράφοντας τόσο τα πλεονεκτήματα που προσφέρει όσο και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει. Στο 2ο μέρος περιλαμβάνεται το κεφάλαιο 3 όπου γίνεται μια αναλυτική αναφορά στην Πτώχευση και ειδικότερα στην πτωχευτική ικανότητα της Αστικής εταιρίας. Μέσα σε 3 υποκεφάλαια παρουσιάζονται στοιχεία, πληροφορίες και λειτουργίες που αφορούν την πτώχευση και ότι διαδικασίες αυτή προβλέπει. Το κεφάλαιο είναι δομημένο με κατάλληλη σειρά ώστε να περιγράφονται διαδοχικά τα μέσα οι πράξεις και οι λειτουργίες της πτώχευσης με βάση την ακολουθία που ορίζει ο νόμος. Τέλος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία με τις κυριότερες πηγές που βοήθησαν στην εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής.el
heal.abstractEnterprises, and especially small and medium-sized enterprises are a vital part of Greece’s economy. Especially in this day and time the existence and function of these enterprises is an integral and decisive part of Greece’s financial development. The aim of our thesis is to present these enterprises, especially focusing on the civil liability Our thesis is written in a contemporary way and will introduce the reader to the vital points of the civil liability. Our goal has been to present these vital parts in a short and condense way while including the most contemporary issues in the enterprise world. Each chapter includes and explains the basic elements of the existence and operation of the civil liability. These elements have been categorized in this form: enterprise type, definition and foundation of the civil partnership, legal framework of the civil liability, distinction of the civil partnership from other relative types of enterprises, dismantling, settlement and finally bankruptcy of the civil liability. Our thesis consists of two chapters. Our first part includes chapter one where a detailed reference on the civil partnership is made. The parts that consist and define the civil liability are presented through fourteen subchapters. These parts are presented and explained in a discernable and organized manner in order for the information to be presented sequentially and be easily understood by the reader. The analysis of our thesis’s content provides a thorough understanding of this new type of enterprise and the differences between the civil liability and the already existing types of enterprises. Also, there is a reference to the framework law 4072/2012 and the specific provisions regarding the civil liability with a legal standing. An analysis of the dismantling and settlement of the civil partnership is presented along with conclusions regarding the alteration of the civil partnership according to the framework law 4072/2012. Our second part includes chapter two where a detailed report on Bankruptcy and the ability of the civil liability towards controlled bankruptcy is made. Through four subchapters data, information and functions regarding bankruptcy are presented as well as the process needed to go forward. This chapter is structured in the correct order in order for the means, ways and functions of bankruptcy, regarding the legal process needed, to be explained thoroughly. Finally, the bibliography and references that helped the writers conclude this thesis will be presented.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΑστική ευθύνη.el
heal.titleCivil liability.en
heal.typebachelorThesis
heal.advisorNameΙατράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameIatrakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)