Εμφάνιση απλής εγγραφής

Business operation models in international transportation - environment analysis. Trends and prospects in Greece and abroad.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒολτυράκης, Μάρκοςel
dc.creatorΠατσιοκώστα, Δέσποιναel
dc.creatorVoltyrakis, Markosen
dc.creatorPatsiokosta, Despoinaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:35:23Z
dc.date.available2016-03-15T16:35:23Z
dc.date.issued2013-07-31T10:04:12Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/5391
dc.description.abstractΗ συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έγινε με σκοπό να εμφανίσει τις τάσεις των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Εξετάζονται οι πιθανές προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η ανάλυση περιβάλλοντος του χώρου. Ακόμα εξετάστηκε και η χρήση μοντέλων επιχειρησιακών λειτουργιών στις διεθνείς μεταφορές, και αναλύθηκαν τα μοντέλα αυτά. Αντλήθηκαν πληροφορίες από το διαδίκτυο και έγινε έρευνά με εργαλείο τη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις πάρθηκαν από τρεις διαφορετικούς κατόχους εταιριών διεθνών μεταφορών. Η συγκεκριμένη διαδικασία έγινε με στόχο την ασφαλή και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι διεθνείς μεταφορές στην Ελλάδα επηρεάζονται άμεσα αρνητικά από την οικονομική ύφεση η οποία μαστίζει την Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις. Επίσης σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις του κράτους και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα λόγω έλλειψης στήριξης και λόγω λήψης επώδυνων νομοθετικών μέτρων. Τέλος σε επίπεδο τεχνολογίας και μοντελοποιημένων επιχειρησιακών λειτουργιών η Ελλάδα βρίσκεται πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της νομοθεσίας.el
dc.description.abstractThis thesis was designed to show the trends of international transport in Greece and abroad. It examines the potential growth prospects of this sector abroad and in Greece. Also the environmental analysis of the site was held. Yet examined the use of models and operational functions in international transport, and analyzed these models. Information was learned from the Internet and the research was made using the interviewing tool. The interviews were taken from three different holders of international transport companies. This process was aimed at safe and reliable export results and conclusions. The main conclusion of the survey is that international transfers in Greece directly affected negatively by the economic downturn which has plagued Greece while abroad are stabilizing trends. Also important conclusion of the investigation is that there is a serious problem in relations between the State and the enterprises working in the field of international transport in Greece due to lack of support and painful legislative measures. Finally at the level of technology and modeled operational functions, Greece is out-dated compared with other developed countries, while the same thing happens in the field of legislation.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΜοντέλα επιχειρησιακών λειτουργιών στις διεθνείς μεταφορές - ανάλυση περιβάλλοντος. Τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.el
dc.titleBusiness operation models in international transportation - environment analysis. Trends and prospects in Greece and abroad.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒολτυράκης, Μάρκοςel
heal.creatorNameΠατσιοκώστα, Δέσποιναel
heal.creatorNameVoltyrakis, Markosen
heal.creatorNamePatsiokosta, Despoinaen
heal.publicationDate2013-07-31T10:04:12Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/5391
heal.abstractΗ συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έγινε με σκοπό να εμφανίσει τις τάσεις των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Εξετάζονται οι πιθανές προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η ανάλυση περιβάλλοντος του χώρου. Ακόμα εξετάστηκε και η χρήση μοντέλων επιχειρησιακών λειτουργιών στις διεθνείς μεταφορές, και αναλύθηκαν τα μοντέλα αυτά. Αντλήθηκαν πληροφορίες από το διαδίκτυο και έγινε έρευνά με εργαλείο τη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις πάρθηκαν από τρεις διαφορετικούς κατόχους εταιριών διεθνών μεταφορών. Η συγκεκριμένη διαδικασία έγινε με στόχο την ασφαλή και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι διεθνείς μεταφορές στην Ελλάδα επηρεάζονται άμεσα αρνητικά από την οικονομική ύφεση η οποία μαστίζει την Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις. Επίσης σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις του κράτους και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα λόγω έλλειψης στήριξης και λόγω λήψης επώδυνων νομοθετικών μέτρων. Τέλος σε επίπεδο τεχνολογίας και μοντελοποιημένων επιχειρησιακών λειτουργιών η Ελλάδα βρίσκεται πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της νομοθεσίας.el
heal.abstractThis thesis was designed to show the trends of international transport in Greece and abroad. It examines the potential growth prospects of this sector abroad and in Greece. Also the environmental analysis of the site was held. Yet examined the use of models and operational functions in international transport, and analyzed these models. Information was learned from the Internet and the research was made using the interviewing tool. The interviews were taken from three different holders of international transport companies. This process was aimed at safe and reliable export results and conclusions. The main conclusion of the survey is that international transfers in Greece directly affected negatively by the economic downturn which has plagued Greece while abroad are stabilizing trends. Also important conclusion of the investigation is that there is a serious problem in relations between the State and the enterprises working in the field of international transport in Greece due to lack of support and painful legislative measures. Finally at the level of technology and modeled operational functions, Greece is out-dated compared with other developed countries, while the same thing happens in the field of legislation.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΜοντέλα επιχειρησιακών λειτουργιών στις διεθνείς μεταφορές - ανάλυση περιβάλλοντος. Τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.el
heal.titleBusiness operation models in international transportation - environment analysis. Trends and prospects in Greece and abroad.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεφοδιαστική αλυσίδα, μεταφορές, ανάλυση SWOTel
heal.keywordsupply chain, transportations, SWOT analysisen
heal.advisorNameΓεράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameGerkais, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)