Show simple item record

Information systems modern busines.

Dublin Core metadata

dc.creatorΣπάρταλης, Μόσχοςel
dc.creatorSpartalis, Moschosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:35:37Z
dc.date.available2016-03-15T16:35:37Z
dc.date.issued2014-03-18T13:53:35Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/5401
dc.description.abstractΣτο πρόσφατο παρελθόν, παραδοσιακά, οι συντελεστές παραγωγής περιελάμβαναν το κεφάλαιο, τη γη και το ανθρώπινο δυναμικό. Πρόσφατα, στους συντελεστές παραγωγής έχει προστεθεί και η πληροφορία. Χωρίς έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία πολλές επιχειρήσεις δε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Τα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) που βασίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αναλύουν, αποθηκεύουν, συλλέγουν και διαχέουν πληροφορίες και δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται στη διοίκησή της για αποτελεσματικότερες αποφάσεις. Τα Πληροφοριακά Συστήματα, εκτός από τους υπολογιστές, περιλαμβάνουν τους ανθρώπους που συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή, την οργάνωση και τη χρήση των πληροφοριών, τα μέσα στα οποία καταχωρούνται οι πληροφορίες κτλ. Η εισαγωγή των Πληροφοριακών Συστημάτων σε μια επιχείρηση έχει πολλαπλές επιδράσεις στους εργαζομένους, στην επιχείρηση και στην κοινωνία. Είναι λοιπόν, σαφές, ότι η μελέτη των Πληροφοριακών Συστημάτων απαιτεί μια δι-επιστημονική προσέγγιση. Πολλοί ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς (τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τη βιολογία κτλ.) άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι κάθε αντικείμενο (οντότητα) μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος ενός μεγαλύτερου όλου. Το γεγονός αυτό δε μειώνει τη σημασία της ατομικότητας μιας οντότητας, αλλά μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το μέρος στο όλο. Η προσέγγιση αυτή θεμελίωσε ένα νέο τρόπο σκέψης που ονομάστηκε θεωρία συστημάτων. Ο τρόπος, αυτός, σκέψης έχει άμεση επίδραση στην αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο. Νέοι κλάδοι των επιστημών αναπτύχθηκαν βασισμένοι στη θεωρία συστημάτων όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, οι επιχειρησιακές έρευνες και η ανάλυση συστημάτων. Η συγκεκριμένη εργασία αναπτύσσει ορισμένες έννοιες της θεωρίας για τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τα συστήματα εκείνα, δηλαδή, που μας βοηθούν να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για την επιχείρηση. Ειδικότερα, αναπτύσσει τα είδη των πληροφοριών και τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις και αναλύονται βασικές έννοιες όπως είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα, τα διάφορα είδη Πληροφοριακών Συστημάτων που απαντώνται σε επιχειρήσεις, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Επίσης, συναντάμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα σε επίπεδο εκτελεστικό διοικητικό και στρατηγικό. Ακόμη αναφέρονται οι στόχοι που κάθε επιχείρηση αποσκοπεί να επιτύχει με τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικότερα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν καθώς κ ο σωστός έλεγχος της λειτουργίας τους. Τέλος, επιχειρούμε μια πιο εκτεταμένη ανάλυση των δύο σημαντικότερων Πληροφοριακών Συστημάτων όπως είναι το MIS και το ERP. Στην ανάλυση, αυτή, γίνονται κατανοητά τα βασικά συστατικά που συγκροτούν τα δύο Πληροφοριακά Συστήματα με τη χρήση Πινάκων, Σχηματικά αλλά και Διαγραμματικά.el
dc.description.abstractIn the recent past , traditionally, inputs include capital , land and manpower. Recently, in the inputs have added the information. Many companies could not operate without accurate and timely information. Modern Information Systems (IS) based on the computer, analyze, save, collect and disseminate information and data. In this way, support the functions of an enterprise and provide the information needed for the administration for effective decisions. Information Systems, except for computers, include people who collect and use information, the procedures that be used to record, organize and use information, the media on which recorded information etc. The introduction of Information Systems in a company has multiple effects on workers company and society. It is therefore clear that the study of Information Systems requires a scientific approach. Many researchers from all scientific sectors (philosophy, mathematics, biology, etc.) began to recognize that every object (entity) can be seen as part of a larger whole. This fact does not diminish the importance of individuality of an entity, but transposes the interest from the part to the whole. This approach founded a new way of thinking called systems theory. This way of thinking has a direct effect on our perception of the world. New branches of science have developed based on system theory, as business management, operational research and systems analysis. In this paper develops some concepts of the theory of decision support systems, those systems that help us to take the best decisions for the company. In particular, it develops the kinds of information and the use of Information Systems that used by modern businesses and analyzed key concepts such as Information Systems, the various types of Information Systems that we can find in companies and their characteristics depending on the category to which they belong. Also, we find the structure and characteristics of these in executive, administrative and strategic level. Even, identifying the objectives that every business aims to achieve with the use of Information Systems and particular advantages and the real control of their operation. Finally, a more extensive analysis of the two major Information Systems such as MIS and ERP. In this analyzing, we can understand the basic components that make up these two Information Systems using Tables, Figures, Graphs and Charts.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΠληροφοριακά συστήματα σύγχρονων επιχειρήσεων.el
dc.titleInformation systems modern busines.en

healMeta

heal.creatorNameΣπάρταλης, Μόσχοςel
heal.creatorNameSpartalis, Moschosen
heal.publicationDate2014-03-18T13:53:35Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/5401
heal.abstractΣτο πρόσφατο παρελθόν, παραδοσιακά, οι συντελεστές παραγωγής περιελάμβαναν το κεφάλαιο, τη γη και το ανθρώπινο δυναμικό. Πρόσφατα, στους συντελεστές παραγωγής έχει προστεθεί και η πληροφορία. Χωρίς έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία πολλές επιχειρήσεις δε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Τα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) που βασίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αναλύουν, αποθηκεύουν, συλλέγουν και διαχέουν πληροφορίες και δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται στη διοίκησή της για αποτελεσματικότερες αποφάσεις. Τα Πληροφοριακά Συστήματα, εκτός από τους υπολογιστές, περιλαμβάνουν τους ανθρώπους που συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή, την οργάνωση και τη χρήση των πληροφοριών, τα μέσα στα οποία καταχωρούνται οι πληροφορίες κτλ. Η εισαγωγή των Πληροφοριακών Συστημάτων σε μια επιχείρηση έχει πολλαπλές επιδράσεις στους εργαζομένους, στην επιχείρηση και στην κοινωνία. Είναι λοιπόν, σαφές, ότι η μελέτη των Πληροφοριακών Συστημάτων απαιτεί μια δι-επιστημονική προσέγγιση. Πολλοί ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς (τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τη βιολογία κτλ.) άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι κάθε αντικείμενο (οντότητα) μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος ενός μεγαλύτερου όλου. Το γεγονός αυτό δε μειώνει τη σημασία της ατομικότητας μιας οντότητας, αλλά μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το μέρος στο όλο. Η προσέγγιση αυτή θεμελίωσε ένα νέο τρόπο σκέψης που ονομάστηκε θεωρία συστημάτων. Ο τρόπος, αυτός, σκέψης έχει άμεση επίδραση στην αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο. Νέοι κλάδοι των επιστημών αναπτύχθηκαν βασισμένοι στη θεωρία συστημάτων όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, οι επιχειρησιακές έρευνες και η ανάλυση συστημάτων. Η συγκεκριμένη εργασία αναπτύσσει ορισμένες έννοιες της θεωρίας για τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τα συστήματα εκείνα, δηλαδή, που μας βοηθούν να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για την επιχείρηση. Ειδικότερα, αναπτύσσει τα είδη των πληροφοριών και τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις και αναλύονται βασικές έννοιες όπως είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα, τα διάφορα είδη Πληροφοριακών Συστημάτων που απαντώνται σε επιχειρήσεις, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Επίσης, συναντάμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα σε επίπεδο εκτελεστικό διοικητικό και στρατηγικό. Ακόμη αναφέρονται οι στόχοι που κάθε επιχείρηση αποσκοπεί να επιτύχει με τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικότερα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν καθώς κ ο σωστός έλεγχος της λειτουργίας τους. Τέλος, επιχειρούμε μια πιο εκτεταμένη ανάλυση των δύο σημαντικότερων Πληροφοριακών Συστημάτων όπως είναι το MIS και το ERP. Στην ανάλυση, αυτή, γίνονται κατανοητά τα βασικά συστατικά που συγκροτούν τα δύο Πληροφοριακά Συστήματα με τη χρήση Πινάκων, Σχηματικά αλλά και Διαγραμματικά.el
heal.abstractIn the recent past , traditionally, inputs include capital , land and manpower. Recently, in the inputs have added the information. Many companies could not operate without accurate and timely information. Modern Information Systems (IS) based on the computer, analyze, save, collect and disseminate information and data. In this way, support the functions of an enterprise and provide the information needed for the administration for effective decisions. Information Systems, except for computers, include people who collect and use information, the procedures that be used to record, organize and use information, the media on which recorded information etc. The introduction of Information Systems in a company has multiple effects on workers company and society. It is therefore clear that the study of Information Systems requires a scientific approach. Many researchers from all scientific sectors (philosophy, mathematics, biology, etc.) began to recognize that every object (entity) can be seen as part of a larger whole. This fact does not diminish the importance of individuality of an entity, but transposes the interest from the part to the whole. This approach founded a new way of thinking called systems theory. This way of thinking has a direct effect on our perception of the world. New branches of science have developed based on system theory, as business management, operational research and systems analysis. In this paper develops some concepts of the theory of decision support systems, those systems that help us to take the best decisions for the company. In particular, it develops the kinds of information and the use of Information Systems that used by modern businesses and analyzed key concepts such as Information Systems, the various types of Information Systems that we can find in companies and their characteristics depending on the category to which they belong. Also, we find the structure and characteristics of these in executive, administrative and strategic level. Even, identifying the objectives that every business aims to achieve with the use of Information Systems and particular advantages and the real control of their operation. Finally, a more extensive analysis of the two major Information Systems such as MIS and ERP. In this analyzing, we can understand the basic components that make up these two Information Systems using Tables, Figures, Graphs and Charts.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΠληροφοριακά συστήματα σύγχρονων επιχειρήσεων.el
heal.titleInformation systems modern busines.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεπιχείρηση, πληροφοριακό σύστημαel
heal.keywordenterprise, information systemen
heal.advisorNameΧριστοδουλάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameChristodoulakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)