Εμφάνιση απλής εγγραφής

Cash conversion cycle and profitability: an empirical investigation of industrial enterprises listed on the Aτhens stock exchange.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΑλεξάκης, Δημοσθένηςel
dc.creatorAlexakis, Dimosthenisen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:52:18Z
dc.date.available2016-03-15T16:52:18Z
dc.date.issued2014-07-18T14:07:13Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/6175
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία εξετάστηκε η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, μέσα από τον κύκλο ταμειακής μετατροπής, σε σχέση με την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση, τόσο σε θεωρητικόόσο και σε εμπειρικό πλαίσιο, των επιδράσεων των προσδιοριστικών παραγόντων της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης στη μεταβολή της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, τόσο κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2005-2010, όσο και κατά την περίοδο της κρίσης της ελληνικής οικονομίας (2008-2010). Για την επίτευξη τουσκοπού αυτού, εκτιμήθηκαν υποδείγματα κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων (τυχαίων και σταθερών επιδράσεων) με την μέθο δο των ελαχίστων τετραγώνων, ως και με την εφικτή γενικευμένη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (FGLS). Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήσαμε ένα δείγμα 38 ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, εισηγμένων στο Χ.Α.Α, για την περίοδο 2005-2010. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν με την χρήση της μεθόδου των εφικτών γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων μας έδειξαν μια ισχυρή στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ κύκλου ταμειακής μετατροπής και κερδοφορίας τόσο σταυποδείγματα χωρίς τις επιδράσεις της κρίσης όσο και σε εκείνα όπου ελήφθησαν υπόψη οι επιδράσεις της κρίσης. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη μείωσης του κύκλου ταμειακήςμετατροπής για την βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ενώ η σχέση μεταξύ των λογαριασμών πληρωτέων και της κερδοφορίας, για το σύνολο της περιόδου του δείγματος, είναι θετική, δεν ισχύει το ίδιο και για την περίοδο της κρίσης όπου και παρατηρείται μια ισχυρή στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση. Από τα αποτελέσματα αυτά καθώς και τα περιγραφικά κριτήρια κατέστη σαφές ότι η κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, καταδεικνύοντας τα προβλήματα ρευστότητας καθώς και την επιτακτική ανάγκη ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης για την ομαλή λειτουργία και επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών.el
dc.description.abstractThe objective of this study is to analyze working capital management based on the respective theory and international literature, and, additionally, to explore the relationship between the former and profitability, for a sample which covers Greek industrial firms. For the present research, a sample of 38 industrial Greek firms has been selected over a six- year period, from 2005 to 2010. More specifically, we have studied the effect of the Cash Conversion Cycle and its components on the gross operating profitability, using the FGLS methodology through panel data. Our purposewas not only to establish a relationship that is statistically significant for the whole period, but also to investigate the effects of the financial crisis on the relationship of working capital management and profitability through a dummy variable. Using FGLS models, the results of this research showed a significant strong negative relation between gross operating income and the cash conversion cycle, in both models with and without the crisis dummy variable. These results suggest thatmanagers can create value and improve the profitability of firms by shortening the cash conversion cycle. It should be highlighted that the relationship between accounts payable and profitability is negative considering the effects of the financial crisis, while it is positive without. This research showed that the international economic crisis has an important impact on the operation and liquidity of Greek industrial firms. This study avoids the traditional approach on corporate finance which focused on the study of long-term financial decisions. Instead, it contributes to the existing literature by analyzing the effects of management in short-term assets and liabilities through theworking capital management and its components, and notably, under the prism of crisis.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΚύκλος ταμειακής μετατροπής και κερδοφορία: Εμπειρική διερεύνηση βιομηχανικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χ.Α.Α.el
dc.titleCash conversion cycle and profitability: an empirical investigation of industrial enterprises listed on the Aτhens stock exchange.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΑλεξάκης, Δημοσθένηςel
heal.creatorNameAlexakis, Dimosthenisen
heal.publicationDate2014-07-18T14:07:13Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/6175
heal.abstractΣτην παρούσα εργασία εξετάστηκε η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, μέσα από τον κύκλο ταμειακής μετατροπής, σε σχέση με την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση, τόσο σε θεωρητικόόσο και σε εμπειρικό πλαίσιο, των επιδράσεων των προσδιοριστικών παραγόντων της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης στη μεταβολή της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, τόσο κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2005-2010, όσο και κατά την περίοδο της κρίσης της ελληνικής οικονομίας (2008-2010). Για την επίτευξη τουσκοπού αυτού, εκτιμήθηκαν υποδείγματα κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων (τυχαίων και σταθερών επιδράσεων) με την μέθο δο των ελαχίστων τετραγώνων, ως και με την εφικτή γενικευμένη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (FGLS). Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήσαμε ένα δείγμα 38 ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, εισηγμένων στο Χ.Α.Α, για την περίοδο 2005-2010. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν με την χρήση της μεθόδου των εφικτών γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων μας έδειξαν μια ισχυρή στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ κύκλου ταμειακής μετατροπής και κερδοφορίας τόσο σταυποδείγματα χωρίς τις επιδράσεις της κρίσης όσο και σε εκείνα όπου ελήφθησαν υπόψη οι επιδράσεις της κρίσης. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη μείωσης του κύκλου ταμειακήςμετατροπής για την βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ενώ η σχέση μεταξύ των λογαριασμών πληρωτέων και της κερδοφορίας, για το σύνολο της περιόδου του δείγματος, είναι θετική, δεν ισχύει το ίδιο και για την περίοδο της κρίσης όπου και παρατηρείται μια ισχυρή στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση. Από τα αποτελέσματα αυτά καθώς και τα περιγραφικά κριτήρια κατέστη σαφές ότι η κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, καταδεικνύοντας τα προβλήματα ρευστότητας καθώς και την επιτακτική ανάγκη ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης για την ομαλή λειτουργία και επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών.el
heal.abstractThe objective of this study is to analyze working capital management based on the respective theory and international literature, and, additionally, to explore the relationship between the former and profitability, for a sample which covers Greek industrial firms. For the present research, a sample of 38 industrial Greek firms has been selected over a six- year period, from 2005 to 2010. More specifically, we have studied the effect of the Cash Conversion Cycle and its components on the gross operating profitability, using the FGLS methodology through panel data. Our purposewas not only to establish a relationship that is statistically significant for the whole period, but also to investigate the effects of the financial crisis on the relationship of working capital management and profitability through a dummy variable. Using FGLS models, the results of this research showed a significant strong negative relation between gross operating income and the cash conversion cycle, in both models with and without the crisis dummy variable. These results suggest thatmanagers can create value and improve the profitability of firms by shortening the cash conversion cycle. It should be highlighted that the relationship between accounts payable and profitability is negative considering the effects of the financial crisis, while it is positive without. This research showed that the international economic crisis has an important impact on the operation and liquidity of Greek industrial firms. This study avoids the traditional approach on corporate finance which focused on the study of long-term financial decisions. Instead, it contributes to the existing literature by analyzing the effects of management in short-term assets and liabilities through theworking capital management and its components, and notably, under the prism of crisis.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΚύκλος ταμειακής μετατροπής και κερδοφορία: Εμπειρική διερεύνηση βιομηχανικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χ.Α.Α.el
heal.titleCash conversion cycle and profitability: an empirical investigation of industrial enterprises listed on the Aτhens stock exchange.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordκεφάλαιο κίνησης, κύκλος ταμειακής μετατροπής, διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, λογαριασμός πληρωτέος, λογαριασμός εισπρακτέος, ημέρες αποθεμάτων, πίστωση, διαστρωματικά δεδομέναel
heal.keywordworking capital, profitability, cash conversion cycle, Europe, inventories, account payable, working capital management, panel data, FGLS, account receivableen
heal.advisorNameΑρβανίτης, Σταύροςel
heal.advisorNameArvanitis, Stavrosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)