Εμφάνιση απλής εγγραφής

Operation and function of an incorporated enterprise.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣτημαδωράκη, Ελένηel
dc.creatorStimadoraki, Elenien
dc.date.accessioned2016-03-15T16:57:15Z
dc.date.available2016-03-15T16:57:15Z
dc.date.issued2011-06-20T13:14:54Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/6343
dc.description.abstractΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική (μετοχική) εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές και οι μέτοχοι δεν ευθύνονται, πέρα από το ποσοστό συνεισφοράς τους, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας αυτής είναι ότι, το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα τμήματα (μετοχές) και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 60.000€ και η καταβολή του μπορεί να γίνει είτε εξ' ολοκλήρου είτε τμηματικά, με χρηματικά ποσά ή με εισφορές σε είδος. Η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιείται, από δύο ή περισσότερα άτομα. Ενσωμάτωση νέας Οδηγίας στον νομοσχέδιο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών προβλέπει την ίδρυση της Α.Ε. μόνο από ένα μέτοχο, δυνατότητα που υπήρχε ήδη σε δίκαια άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου, έχει δική της νομική υπόσταση και καθορίζεται ως εμπορική εταιρεία, ακόμη καιόταν δεν προβλέπεται στο σκοπό της. Η ανώνυμη εταιρεία είναι ο μοναδικός εταιρικός τύπος που επιτρέπει συγκέντρωση μεγάλων κεφαλαίων από απεριόριστο αριθμό μετοχών και την εύκολη μεταβίβαση των μετοχών. Σε περίπτωση που ένας κατέχει όλες τις μετοχές, δεν επέρχεται λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν τους πιστωτές, οι μέτοχοι δεν φέρουν καμία ευθύνη, εκτός εάν έχουν εγγυηθεί προσωπικά. Οι αποφάσεις για τη διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο, ενώ η διοίκηση της ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το υπεύθυνο όργανο. Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως αυτά ορίζονται από τον Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών». Υποχρεωτική είναι και η εγγραφή τους στο αντίστοιχο επιμελητήριο.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΣύσταση – λειτουργία Α.Ε.el
dc.titleOperation and function of an incorporated enterprise.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣτημαδωράκη, Ελένηel
heal.creatorNameStimadoraki, Elenien
heal.publicationDate2011-06-20T13:14:54Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/6343
heal.abstractΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική (μετοχική) εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές και οι μέτοχοι δεν ευθύνονται, πέρα από το ποσοστό συνεισφοράς τους, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας αυτής είναι ότι, το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα τμήματα (μετοχές) και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 60.000€ και η καταβολή του μπορεί να γίνει είτε εξ' ολοκλήρου είτε τμηματικά, με χρηματικά ποσά ή με εισφορές σε είδος. Η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιείται, από δύο ή περισσότερα άτομα. Ενσωμάτωση νέας Οδηγίας στον νομοσχέδιο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών προβλέπει την ίδρυση της Α.Ε. μόνο από ένα μέτοχο, δυνατότητα που υπήρχε ήδη σε δίκαια άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου, έχει δική της νομική υπόσταση και καθορίζεται ως εμπορική εταιρεία, ακόμη καιόταν δεν προβλέπεται στο σκοπό της. Η ανώνυμη εταιρεία είναι ο μοναδικός εταιρικός τύπος που επιτρέπει συγκέντρωση μεγάλων κεφαλαίων από απεριόριστο αριθμό μετοχών και την εύκολη μεταβίβαση των μετοχών. Σε περίπτωση που ένας κατέχει όλες τις μετοχές, δεν επέρχεται λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν τους πιστωτές, οι μέτοχοι δεν φέρουν καμία ευθύνη, εκτός εάν έχουν εγγυηθεί προσωπικά. Οι αποφάσεις για τη διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο, ενώ η διοίκηση της ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το υπεύθυνο όργανο. Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως αυτά ορίζονται από τον Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών». Υποχρεωτική είναι και η εγγραφή τους στο αντίστοιχο επιμελητήριο.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΣύσταση – λειτουργία Α.Ε.el
heal.titleOperation and function of an incorporated enterprise.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), σύσταση εταιρείας, λειτουργίαel
heal.keywordincorporated company (SA), company's creation, functionen
heal.advisorNameΜανιός, Εμμανουήλel
heal.advisorNameManios, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)