Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attitudes of health professionals, volunteers and the common population on volunteerism.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒρύση, Βασιλικήel
dc.creatorΙγνατίδου, Σταυρούλαel
dc.creatorVrysi, Vasilikien
dc.creatorIgnatidou, Stavroulaen
dc.date.accessioned2017-05-19T07:48:10Z
dc.date.available2017-05-19T07:48:10Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8207
dc.description.abstractΕθελοντισμός είναι η δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο, χωρίς σκοπό ατομικού κέρδους από μεμονωμένους πολίτες ατομικά ή διαμέσου των οργανώσεων των οποίων αποτελούν μέλη. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των στάσεων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που ωθούν τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές και τον κοινό πληθυσμό στον εθελοντισμό. Μεθοδολογία: Η συλλογή των δεδομένων έγινε με συμπλήρωση γραπτού ερωτηματολογίου αναφοράς σε πλαίσιο και ώρα επιλογής των συμμετεχόντων, οι επαγγελματίες υγείας σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 1)ερωτηματολόγιο καταγραφής κοινωνικό-δημογραφικών δεδομένων και απόψεις για τον εθελοντισμό, 2)κλίμακα Αλτρουισμού, 3)κλίμακα Ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS19, με περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλογα. Αποτελέσματα: στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 89 άτομα με 53 επαγγελματίες υγείας και 36 άτομα κοινό πληθυσμό. Το 69,7% του μελετημένου πληθυσμού ήταν γυναίκες μέσος όρος ηλικίας 37 ετών, έγγαμοι (57,3%), τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( 45,3%) και νοσηλευτής-τρια (10,4%). Η μέση τιμή της κλίμακας της ναρκισσιστικής προσωπικότητας στις γυναίκες (9,5) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από τη μέση τιμή της κλίμακας ναρκισσιστικής προσωπικότητας στους άνδρες (11,1), σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% υψηλότερη στους άνδρες ( t-test= 1,697 & pvalue= 0,001). Ακόμα στατιστικά σημαντική συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ της κλίμακας ναρκισσιστικής προσωπικότητας και της ηλικίας (t-test=1,014 & p value= 0.001) καθώς και μεταξύ των ετών εργασιακής εμπειρίας (t-test=0,96 & p value= 0.001) και της οικονομικής κατάστασης (t-test=2,888 & p value= 0.001). Συμπεράσματα: από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύεται η σχέση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με τον εθελοντισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε κάποια εθελοντική προσπάθεια έχουν χαμηλότερο το αίσθημα αλτρουισμού σε σχέση με αυτά που δεν έχουν συμμετάσχει. Επιπλέον, ανακύπτει το συμπέρασμα ότι οι επαγγελματίες υγείας ασχολούνται λιγότερο με τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές δράσεις γενικότερα από ότι ο κοινός πληθυσμός.el
dc.description.abstractVolunteering is an activity that develops in a personal, spontaneous, free without personal benefits. This is offered by individual citizens, individually or through organizations. Aim: The aim of the present study was to investigate the features of personality for health professionals, volunteers and common population to volunteering. Methodology: The data collection was done by completing a written reference questionnaire in the time and place of participant’s choice, the health professionals in the morning or afternoon shift. The tools used were: 1) Questionnaire of socio-demographic characteristics and views on volunteering, 2) The Altruism Scale, 3) The Narcissist Personality Inventory. The statistical analysis was performed using the SPSS(19) statistical package, with descriptive and inductive statistics. Results: In this study involved 89 people, 53 healthy professionals and 36 common populations. The 69,7% of the population surveyed were women, aged 37,married 57,3%, tertiary education 45,3% and nurses 10,4%. The mean value of narcissistic personality scale in women (9,5) differs statistically from the mean value of the narcissistic personality scale in men (11,1), at a statistical significance level of 5% higher in males ( t-test = 1,697 & p value=0,001) statistically significant correlation occurs between the narcissistic personality and age scale (t-test= 1,014 & p value=0,001) and between years of work experience (t-test=0, 96 & p value=0,001) and economic situation ( -test=2,888 & p value= 0.001). Conclusions: the results of this study reveal the relation of specific personality traits to volunteering. According to the results, there appears to be some evidence that people who have participated in a voluntary effort have a lower sense of altruism than those who have not participated. In addition, it is concluded that health professionals are less concerned with volunteering and voluntary activities in general than with the common population.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣτάσεις επαγγελματιών υγείας, εθελοντών και κοινού πληθυσμού σχετικά με τον εθελοντισμό.el
dc.titleAttitudes of health professionals, volunteers and the common population on volunteerism.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒρύση, Βασιλικήel
heal.creatorNameΙγνατίδου, Σταυρούλαel
heal.creatorNameVrysi, Vasilikien
heal.creatorNameIgnatidou, Stavroulaen
heal.publicationDate2017-05-19
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8207
heal.abstractΕθελοντισμός είναι η δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο, χωρίς σκοπό ατομικού κέρδους από μεμονωμένους πολίτες ατομικά ή διαμέσου των οργανώσεων των οποίων αποτελούν μέλη. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των στάσεων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που ωθούν τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές και τον κοινό πληθυσμό στον εθελοντισμό. Μεθοδολογία: Η συλλογή των δεδομένων έγινε με συμπλήρωση γραπτού ερωτηματολογίου αναφοράς σε πλαίσιο και ώρα επιλογής των συμμετεχόντων, οι επαγγελματίες υγείας σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 1)ερωτηματολόγιο καταγραφής κοινωνικό-δημογραφικών δεδομένων και απόψεις για τον εθελοντισμό, 2)κλίμακα Αλτρουισμού, 3)κλίμακα Ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS19, με περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλογα. Αποτελέσματα: στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 89 άτομα με 53 επαγγελματίες υγείας και 36 άτομα κοινό πληθυσμό. Το 69,7% του μελετημένου πληθυσμού ήταν γυναίκες μέσος όρος ηλικίας 37 ετών, έγγαμοι (57,3%), τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( 45,3%) και νοσηλευτής-τρια (10,4%). Η μέση τιμή της κλίμακας της ναρκισσιστικής προσωπικότητας στις γυναίκες (9,5) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από τη μέση τιμή της κλίμακας ναρκισσιστικής προσωπικότητας στους άνδρες (11,1), σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% υψηλότερη στους άνδρες ( t-test= 1,697 & pvalue= 0,001). Ακόμα στατιστικά σημαντική συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ της κλίμακας ναρκισσιστικής προσωπικότητας και της ηλικίας (t-test=1,014 & p value= 0.001) καθώς και μεταξύ των ετών εργασιακής εμπειρίας (t-test=0,96 & p value= 0.001) και της οικονομικής κατάστασης (t-test=2,888 & p value= 0.001). Συμπεράσματα: από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύεται η σχέση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με τον εθελοντισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε κάποια εθελοντική προσπάθεια έχουν χαμηλότερο το αίσθημα αλτρουισμού σε σχέση με αυτά που δεν έχουν συμμετάσχει. Επιπλέον, ανακύπτει το συμπέρασμα ότι οι επαγγελματίες υγείας ασχολούνται λιγότερο με τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές δράσεις γενικότερα από ότι ο κοινός πληθυσμός.el
heal.abstractVolunteering is an activity that develops in a personal, spontaneous, free without personal benefits. This is offered by individual citizens, individually or through organizations. Aim: The aim of the present study was to investigate the features of personality for health professionals, volunteers and common population to volunteering. Methodology: The data collection was done by completing a written reference questionnaire in the time and place of participant’s choice, the health professionals in the morning or afternoon shift. The tools used were: 1) Questionnaire of socio-demographic characteristics and views on volunteering, 2) The Altruism Scale, 3) The Narcissist Personality Inventory. The statistical analysis was performed using the SPSS(19) statistical package, with descriptive and inductive statistics. Results: In this study involved 89 people, 53 healthy professionals and 36 common populations. The 69,7% of the population surveyed were women, aged 37,married 57,3%, tertiary education 45,3% and nurses 10,4%. The mean value of narcissistic personality scale in women (9,5) differs statistically from the mean value of the narcissistic personality scale in men (11,1), at a statistical significance level of 5% higher in males ( t-test = 1,697 & p value=0,001) statistically significant correlation occurs between the narcissistic personality and age scale (t-test= 1,014 & p value=0,001) and between years of work experience (t-test=0, 96 & p value=0,001) and economic situation ( -test=2,888 & p value= 0.001). Conclusions: the results of this study reveal the relation of specific personality traits to volunteering. According to the results, there appears to be some evidence that people who have participated in a voluntary effort have a lower sense of altruism than those who have not participated. In addition, it is concluded that health professionals are less concerned with volunteering and voluntary activities in general than with the common population.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΣτάσεις επαγγελματιών υγείας, εθελοντών και κοινού πληθυσμού σχετικά με τον εθελοντισμό.el
heal.titleAttitudes of health professionals, volunteers and the common population on volunteerism.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεθελοντισμός, εθελοντής, αλτρουϊσμός, ναρκισσισμός, επαγγελματίας υγείαςel
heal.keywordvolunteerism, volunteer, altruism, narcissism, health professionalen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαρτσωνάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameKartsonaki, Mariaen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States