Show simple item record

The phenomenon of bullying among the nurses at a tertiary university hospital in Crete.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜαντικού, Δήμητραel
dc.creatorΤέλλη, Δήμητραel
dc.creatorΧατζηνικολάου, Αθανασίαel
dc.creatorMantikou, Dimitraen
dc.creatorTelli, Dimitraen
dc.creatorChatzinikolaou, Athanasiaen
dc.date.accessioned2017-07-10T08:42:54Z
dc.date.available2017-07-10T08:42:54Z
dc.date.issued2017-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8279
dc.description.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ : Το φαινόμενο του εκφοβισμού εμφανίζεται σε όλα τα επαγγέλματα. Η λεκτική κακοποίηση φαίνεται να είναι ο τύπος εκφοβισμού που απαντάται πιο συχνά και με τα μεγαλύτερα ποσοστά. Τα αιτία που οδηγούν σε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης καθώς και το ποιοι είναι υπαίτιοι ποικίλουν καθιστώντας το φαινόμενο αυτό πολυπαραγοντικό και αρκετά δύσκολο στην μελέτη του. Οι συνέπειες που έχει αυτό το φαινόμενο τόσο στο άτομο σαν μονάδα αλλά και στον οργανισμό σαν σύνολο είναι καταστροφικές.ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της λεκτικής κακοποίησης στους εργαζόμενους νοσηλευτές ενός τριτοβάθμιου πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Κρήτης. ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ : Πραγματοποιήσαμε μια περιγραφική έρευνα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν η σκόπιμη δειγματοληψία και το δείγμα μας αποτέλεσαν 151 εργαζόμενοι νοσηλευτές (ΔΕ,ΤΕ και ΠΕ) με πάνω από 5 έτη υπηρεσίας από 13 κλινικές του νοσοκομείου. Χρησιμοποιήθηκε το διεθνές ερωτηματολόγιο VERBAL ABUSE SCALE (VAS), μεταφρασμένο στα ελληνικά. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τον Μάρτιο του 2016 έως και τον Ιούνιο του 2016. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος Excel 2016 και των πρόσθετών του. Για τις συγκρίσεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος χ², ενώ εκτιμήθηκαν και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης μέσω τεχνικών bootstrap. Οι κατανομές των κλιμάκων του VAS ελέγχθηκαν μέσω της μεθόδου κατά Blom για την κανονικότητά τους ενώ οι συσχετίσεις που ακολούθησαν έγιναν μέσω των συντελεστών κατά Pearson. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι νοσηλευτές που πήραν μέρος στην έρευνά μας έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού, ενώ οι κυριότεροι θύτες φαίνεται να είναι οι συγγενείς των ασθενών και οι ίδιοι οι ασθενείς. Τα περιστατικά λεκτικής βίας δημιουργούν άγχος στους νοσηλευτές-θύματα. Οι γυναίκες νοσηλεύτριες έχουν την τάση να διαχειρίζονται καλύτερα αυτά τα περιστατικά ενώ τα πολλά χρόνια υπηρεσίας φαίνεται να έχουν προστατευτικό ρόλο για αυτά τα φαινόμενα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Το φαινόμενο του εκφοβισμού είναι πολύπλοκο και χρήζει περαιτέρω έρευνας. Οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εστιάσουν τόσο στην ανεύρεση των αιτιών της λεκτικής κακοποίησης όσο και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου.el
dc.description.abstractINTRODUCTION: Bullying occurs in all professions. Verbal abuse appears to be the type of bullying that occurs most frequently and with the highest rates. The causes that lead to incidents of verbal abuse as well as the people responsible vary depending on the situation, rendering the phenomenon rather difficult to study. The consequences of this phenomenon on individuals and on the nursing body as a whole are devastating. PURPOSE: The purpose was to research the phenomenon of verbal abuse among the working nurses at a tertiary university hospital in Crete. METHODOLOGY: We conducted a descriptive survey at the University Hospital of Heraklion. The sampling method was deliberate sampling, and our sample consisted of 151 nurses (UE, TE and DE) with over 5 years of working experience, from 13 hospital clinics. We used the international VERBAL ABUSE SCALE (VAS) questionnaire, translated in Greek. The questionnaires were distributed between March 2016 and June 2016. Analysis of the survey data was done with the help of Excel 2016 and its add-ons. For the comparisons, the χ² method was used, while 95% confidence intervals were estimated using bootstrap techniques. The regularity of the VAS scale distributions was tested using the Blom method, while the correlations that followed were formed through the Pearson correlation coefficients. RESULTS: From the results, it appears that the grand majority of the nurses who took part in our survey have been victims of bullying, while the main perpetrators seem to be the relatives of the patients and the patients themselves. Incidents of verbal violence raise the victims' anxiety levels. Female nurses tend to manage the incidents in a better way, while many years of experience seem to have a protective role. CONCLUSION: Bullying is a complex phenomenon that certainly requires further research. Future studies should focus both on identifying the causes of verbal abuse and on how to prevent and deal with the phenomenon.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ διερεύνηση του φαινομένου του εκφοβισμού σε εργαζόμενους νοσηλευτές σε ένα τριτοβάθμιο γενικό νοσοκομείο της Κρήτης.el
dc.titleThe phenomenon of bullying among the nurses at a tertiary university hospital in Crete.en

healMeta

heal.creatorNameΜαντικού, Δήμητραel
heal.creatorNameΤέλλη, Δήμητραel
heal.creatorNameΧατζηνικολάου, Αθανασίαel
heal.creatorNameMantikou, Dimitraen
heal.creatorNameTelli, Dimitraen
heal.creatorNameChatzinikolaou, Athanasiaen
heal.publicationDate2017-07-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8279
heal.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ : Το φαινόμενο του εκφοβισμού εμφανίζεται σε όλα τα επαγγέλματα. Η λεκτική κακοποίηση φαίνεται να είναι ο τύπος εκφοβισμού που απαντάται πιο συχνά και με τα μεγαλύτερα ποσοστά. Τα αιτία που οδηγούν σε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης καθώς και το ποιοι είναι υπαίτιοι ποικίλουν καθιστώντας το φαινόμενο αυτό πολυπαραγοντικό και αρκετά δύσκολο στην μελέτη του. Οι συνέπειες που έχει αυτό το φαινόμενο τόσο στο άτομο σαν μονάδα αλλά και στον οργανισμό σαν σύνολο είναι καταστροφικές.ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της λεκτικής κακοποίησης στους εργαζόμενους νοσηλευτές ενός τριτοβάθμιου πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Κρήτης. ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ : Πραγματοποιήσαμε μια περιγραφική έρευνα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν η σκόπιμη δειγματοληψία και το δείγμα μας αποτέλεσαν 151 εργαζόμενοι νοσηλευτές (ΔΕ,ΤΕ και ΠΕ) με πάνω από 5 έτη υπηρεσίας από 13 κλινικές του νοσοκομείου. Χρησιμοποιήθηκε το διεθνές ερωτηματολόγιο VERBAL ABUSE SCALE (VAS), μεταφρασμένο στα ελληνικά. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τον Μάρτιο του 2016 έως και τον Ιούνιο του 2016. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος Excel 2016 και των πρόσθετών του. Για τις συγκρίσεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος χ², ενώ εκτιμήθηκαν και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης μέσω τεχνικών bootstrap. Οι κατανομές των κλιμάκων του VAS ελέγχθηκαν μέσω της μεθόδου κατά Blom για την κανονικότητά τους ενώ οι συσχετίσεις που ακολούθησαν έγιναν μέσω των συντελεστών κατά Pearson. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι νοσηλευτές που πήραν μέρος στην έρευνά μας έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού, ενώ οι κυριότεροι θύτες φαίνεται να είναι οι συγγενείς των ασθενών και οι ίδιοι οι ασθενείς. Τα περιστατικά λεκτικής βίας δημιουργούν άγχος στους νοσηλευτές-θύματα. Οι γυναίκες νοσηλεύτριες έχουν την τάση να διαχειρίζονται καλύτερα αυτά τα περιστατικά ενώ τα πολλά χρόνια υπηρεσίας φαίνεται να έχουν προστατευτικό ρόλο για αυτά τα φαινόμενα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Το φαινόμενο του εκφοβισμού είναι πολύπλοκο και χρήζει περαιτέρω έρευνας. Οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εστιάσουν τόσο στην ανεύρεση των αιτιών της λεκτικής κακοποίησης όσο και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου.el
heal.abstractINTRODUCTION: Bullying occurs in all professions. Verbal abuse appears to be the type of bullying that occurs most frequently and with the highest rates. The causes that lead to incidents of verbal abuse as well as the people responsible vary depending on the situation, rendering the phenomenon rather difficult to study. The consequences of this phenomenon on individuals and on the nursing body as a whole are devastating. PURPOSE: The purpose was to research the phenomenon of verbal abuse among the working nurses at a tertiary university hospital in Crete. METHODOLOGY: We conducted a descriptive survey at the University Hospital of Heraklion. The sampling method was deliberate sampling, and our sample consisted of 151 nurses (UE, TE and DE) with over 5 years of working experience, from 13 hospital clinics. We used the international VERBAL ABUSE SCALE (VAS) questionnaire, translated in Greek. The questionnaires were distributed between March 2016 and June 2016. Analysis of the survey data was done with the help of Excel 2016 and its add-ons. For the comparisons, the χ² method was used, while 95% confidence intervals were estimated using bootstrap techniques. The regularity of the VAS scale distributions was tested using the Blom method, while the correlations that followed were formed through the Pearson correlation coefficients. RESULTS: From the results, it appears that the grand majority of the nurses who took part in our survey have been victims of bullying, while the main perpetrators seem to be the relatives of the patients and the patients themselves. Incidents of verbal violence raise the victims' anxiety levels. Female nurses tend to manage the incidents in a better way, while many years of experience seem to have a protective role. CONCLUSION: Bullying is a complex phenomenon that certainly requires further research. Future studies should focus both on identifying the causes of verbal abuse and on how to prevent and deal with the phenomenon.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΗ διερεύνηση του φαινομένου του εκφοβισμού σε εργαζόμενους νοσηλευτές σε ένα τριτοβάθμιο γενικό νοσοκομείο της Κρήτης.el
heal.titleThe phenomenon of bullying among the nurses at a tertiary university hospital in Crete.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordνοσηλευτής, νοσηλεύτρια, εκφοβισμός στο χώρο εργασίαςel
heal.keywordnurse, bullying in the workplaceen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΡίκος, Νικόλαοςel
heal.advisorNameRikos, Nikolaosen
heal.advisorID.emailrikosn@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States