Show simple item record

Creative accounting in Europe.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜαρτάκου, Παναγιώταel
dc.creatorMartakou, Panagiotaen
dc.date.accessioned2017-11-10T08:40:48Z
dc.date.available2017-11-10T08:40:48Z
dc.date.issued2017-11-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8466
dc.description.abstractΤις τελευταίες δεκαετίες οι αγορές όλων των εθνών λειτουργούν υπό τους όρους και τις πολιτικές μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται άμεσο αλληλεπηρεασμό της λειτουργίας των αγορών από μεμονωμένα γεγονότα και φαινόμενα. Ιδιαίτερα οι τυχόν παραβατικές συμπεριφορές έχουν πλέον ευρύ αρνητικό αντίκτυπο και η εκάστοτε αποκάλυψη τέτοιου είδους φαινομένων αποτελεί γεγονός που μαγνητίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η πραγματικότητα αυτή έχει εύλογα αναδείξει πτυχές και λειτουργίες που λόγω της συχνότητας της εμφάνισής τους μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τις αγορές. Μία τέτοια απειλή για το σύγχρονο χρηματοοικονομικό σύστημα έρχεται να υπογραμμίσει η δημοσιοποίηση μεγάλων εταιρικών σκανδάλων τα τελευταία χρόνια. Η μορφή του κινδύνου αυτού έγκειται στην παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων, πρακτική στην οποία έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός “δημιουργική λογιστική”. Λόγω των οδυνηρών συνεπειών της, η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων έχει συχνά κλονίσει την εµπιστοσύνη των εµπλεκόµενων φορέων στη λειτουργία της αγοράς στις Η.Π.Α. κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό οτι με βάση την σχετική ειδησεογραφία των τελευταίων ετών, µμεγάλα εταιρικά σκάνδαλα όπως αυτά των Lucent, Xerox, Enron, Global Crossing, WoldCom, κόστισαν σε επενδυτές, πιστωτές και εργαζόµενους πάνω από 500 δισεκατοµµύρια δολάρια. Το τελευταίο διάστηµα, εξαιτίας εν μέρει και της γενικευμένης οικονομικής κρίσης υπό τις συνθήκες της οποίας λειτουργούν οι αγορές διεθνώς, παρατηρούνται όλο και συχνότερα περιπτώσεις λογιστικής απάτης µέσω παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων, οργανισµών κλπ. Το θέµα αποκτά πολύπλοκες διαστάσεις καθώς στην συγκεκριμένη πρακτική εµπλέκονται όχι µόνο τα στελέχη της εταιρείας που παραποιεί τα οικονοµικά στοιχεία της, αλλά και εταιρείες ορκωτών λογιστών, καθώς και χρηµατοπιστωτικοί οίκοι. Στην παγκόσμια βιβλιογραφία έχει δημοσιευθεί εκτεταµένη μελέτη και ανάλυση για το θέµα της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων και τις σχέσεις του φαινοµένου αυτού µε τις εξελίξεις στη χρηµατιστηριακή αγορά, τον ρόλο των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Είναι γεγονός ότι, οι µέχρι σήµερα γνωστές παραποιήσεις, είχαν στόχο κυρίως τη µείωση των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας µέσα από τη διόγκωση των εξόδων. Με την είσοδο όµως πολλών επιχειρήσεων στο Χρηµατιστήριο και την αυξηµένη ενασχόληση του επενδυτικού κοινού, η προσπάθειά τους εστιάζεται πλέον στην αύξηση των εσόδων και στην ταχεία ανάπτυξή τους που θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των κερδών. Αν αυτό δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα, αρκετές εταιρείες καταφεύγουν στην παραποίηση των οικονοµικών τους καταστάσεων µέσα από επεµβάσεις στα λογιστικά τους βιβλία.Μεταξύ των άλλων αποτελεσµάτων, οι πλέον συχνοί λογιστικοί χειρισµοί αυξήσεων / µειώσεων των αποτελεσµάτων αναφέρονται στις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και αποζηµιώσεις προσωπικού, στις αποσβέσεις, στο χαρακτηρισµό εξόδων που αφορούν πάγια σε κόστος κτήσης τους, στην αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και σε άλλες κινήσεις όπως καταχώρηση εσόδων / εξόδων σε διαφορετική χρήση.el
dc.description.abstractOver the last decades, the markets of all nations operate under the conditions and policies of a globalized economy. This entails a direct interaction between the markets in individual events and incidents. Particularly, any offending behavior now has a wide negative impact and the disclosure of such incidents is a magnitude of global interest. Such a threat to the modern financial system is underlined by the publication of large corporate scandals in recent years. The form of this risk lies in the falsification of accounting statements, a practice which has been attributed to the designation of "creative accounting". Recently, due to the widespread economic crisis under which markets are operating internationally, there are increasingly cases of accounting fraud involving falsification of the financial statements of companies, organizations etc. An extensive study and analysis has been published in the world literature on the issue of counterfeiting financial statements and the relationship of this phenomenon with developments in the stock market, the role of audit firms, and the application of International Accounting Standards.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔημιουργική λογιστική στην Ευρώπη.el
dc.titleCreative accounting in Europe.en

healMeta

heal.creatorNameΜαρτάκου, Παναγιώταel
heal.creatorNameMartakou, Panagiotaen
heal.publicationDate2017-11-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8466
heal.abstractΤις τελευταίες δεκαετίες οι αγορές όλων των εθνών λειτουργούν υπό τους όρους και τις πολιτικές μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται άμεσο αλληλεπηρεασμό της λειτουργίας των αγορών από μεμονωμένα γεγονότα και φαινόμενα. Ιδιαίτερα οι τυχόν παραβατικές συμπεριφορές έχουν πλέον ευρύ αρνητικό αντίκτυπο και η εκάστοτε αποκάλυψη τέτοιου είδους φαινομένων αποτελεί γεγονός που μαγνητίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η πραγματικότητα αυτή έχει εύλογα αναδείξει πτυχές και λειτουργίες που λόγω της συχνότητας της εμφάνισής τους μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τις αγορές. Μία τέτοια απειλή για το σύγχρονο χρηματοοικονομικό σύστημα έρχεται να υπογραμμίσει η δημοσιοποίηση μεγάλων εταιρικών σκανδάλων τα τελευταία χρόνια. Η μορφή του κινδύνου αυτού έγκειται στην παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων, πρακτική στην οποία έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός “δημιουργική λογιστική”. Λόγω των οδυνηρών συνεπειών της, η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων έχει συχνά κλονίσει την εµπιστοσύνη των εµπλεκόµενων φορέων στη λειτουργία της αγοράς στις Η.Π.Α. κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό οτι με βάση την σχετική ειδησεογραφία των τελευταίων ετών, µμεγάλα εταιρικά σκάνδαλα όπως αυτά των Lucent, Xerox, Enron, Global Crossing, WoldCom, κόστισαν σε επενδυτές, πιστωτές και εργαζόµενους πάνω από 500 δισεκατοµµύρια δολάρια. Το τελευταίο διάστηµα, εξαιτίας εν μέρει και της γενικευμένης οικονομικής κρίσης υπό τις συνθήκες της οποίας λειτουργούν οι αγορές διεθνώς, παρατηρούνται όλο και συχνότερα περιπτώσεις λογιστικής απάτης µέσω παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων, οργανισµών κλπ. Το θέµα αποκτά πολύπλοκες διαστάσεις καθώς στην συγκεκριμένη πρακτική εµπλέκονται όχι µόνο τα στελέχη της εταιρείας που παραποιεί τα οικονοµικά στοιχεία της, αλλά και εταιρείες ορκωτών λογιστών, καθώς και χρηµατοπιστωτικοί οίκοι. Στην παγκόσμια βιβλιογραφία έχει δημοσιευθεί εκτεταµένη μελέτη και ανάλυση για το θέµα της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων και τις σχέσεις του φαινοµένου αυτού µε τις εξελίξεις στη χρηµατιστηριακή αγορά, τον ρόλο των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Είναι γεγονός ότι, οι µέχρι σήµερα γνωστές παραποιήσεις, είχαν στόχο κυρίως τη µείωση των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας µέσα από τη διόγκωση των εξόδων. Με την είσοδο όµως πολλών επιχειρήσεων στο Χρηµατιστήριο και την αυξηµένη ενασχόληση του επενδυτικού κοινού, η προσπάθειά τους εστιάζεται πλέον στην αύξηση των εσόδων και στην ταχεία ανάπτυξή τους που θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των κερδών. Αν αυτό δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα, αρκετές εταιρείες καταφεύγουν στην παραποίηση των οικονοµικών τους καταστάσεων µέσα από επεµβάσεις στα λογιστικά τους βιβλία.Μεταξύ των άλλων αποτελεσµάτων, οι πλέον συχνοί λογιστικοί χειρισµοί αυξήσεων / µειώσεων των αποτελεσµάτων αναφέρονται στις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και αποζηµιώσεις προσωπικού, στις αποσβέσεις, στο χαρακτηρισµό εξόδων που αφορούν πάγια σε κόστος κτήσης τους, στην αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και σε άλλες κινήσεις όπως καταχώρηση εσόδων / εξόδων σε διαφορετική χρήση.el
heal.abstractOver the last decades, the markets of all nations operate under the conditions and policies of a globalized economy. This entails a direct interaction between the markets in individual events and incidents. Particularly, any offending behavior now has a wide negative impact and the disclosure of such incidents is a magnitude of global interest. Such a threat to the modern financial system is underlined by the publication of large corporate scandals in recent years. The form of this risk lies in the falsification of accounting statements, a practice which has been attributed to the designation of "creative accounting". Recently, due to the widespread economic crisis under which markets are operating internationally, there are increasingly cases of accounting fraud involving falsification of the financial statements of companies, organizations etc. An extensive study and analysis has been published in the world literature on the issue of counterfeiting financial statements and the relationship of this phenomenon with developments in the stock market, the role of audit firms, and the application of International Accounting Standards.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΔημιουργική λογιστική στην Ευρώπη.el
heal.titleCreative accounting in Europe.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordδημιουργική λογιστική, οικονομικές καταστάσειςel
heal.keywordcreative accounting, financial statementsen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΓαρεφαλάκης, Αλέξανδροςel
heal.advisorNameGarefalakis, Alexandrosen
heal.advisorID.emailagarefalakis@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States