Show simple item record

Acquisitions and mergers.

Dublin Core metadata

dc.creatorΑφεντούλη, Ειρήνη-Ευφροσύνηel
dc.creatorAfentouli, Eirini-Efrosynien
dc.date.accessioned2018-06-05T11:48:42Z
dc.date.available2018-06-05T11:48:42Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8761
dc.description.abstractΣτη σύγχρονη πραγματικότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο στίβο στον οποίο παρατηρούνται οι οικονομικές μονάδες στο σύνολο τους να αναγκάζονται να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός των εθνικών τους συνόρων εξαιτίας της διασυνδεσιμότητας των οικονομιών που υπάρχει. Καθώς όμως το οικονομικό περιβάλλον αλλάζει σχεδόν σε καθημερινή βάση η επιβίωση των οικονομικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες πέραν των συνηθισμένων. Έχοντας, λοιπόν, σαν δεδομένο την τρέχουσα οικονομική κρίση η ανάγκη για υιοθέτηση μίας αποτελεσματικής στρατηγικής κατεύθυνσης κατέχει εξέχοντα ρόλο για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αυτό διότι ο πυρήνας της επιτυχίας βρίσκεται στον καθορισμό σαφών προτεραιοτήτων και στόχων για τη θεμελίωση ενός ισχυρού στρατηγικού προσανατολισμού ο οποίος όμως να συνάδει µε το κατευθυντήριο όραμα της μονάδας. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η επικείμενη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Alpha Bank τον Οκτώβριο του 2011 η οποία χαρακτηρίστηκε μάλιστα και ως «η συγχώνευση του αιώνα». Αδιαμφισβήτητα, ο κοινός στόχος των δύο τραπεζικών οργανισμών ήταν ουσιαστικά η δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού κολοσσού η οποία όμως τελικά δεν εστέφθη με επιτυχία. Σκοπός: Μελετάμε τις επιχειρησιακές θεωρίες εστιάζοντας όμως στη στρατηγική των εξαγορών και συγχωνεύσεων την οποία αποφασίζουν πολλές οικονομικές μονάδες όπως έκανε και η Εθνική Τράπεζα με πρόταση συγχώνευσης προς την Alpha Bank. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι εφικτό να κατανοήσουμε πολλά πράγματα συνδυαστικά για την οικονομική μονάδα κα την αγορά τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μεθοδολογία: Προσεγγίσαμε το θέμα με βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών τόσο από την εγχώρια όσο και τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις οι οποίες έλαβαν χώρα. Ευρήματα: Αυτό ουσιαστικά το οποίο διαπιστώθηκε από την παρούσα διπλωματική εργασία ήταν ότι ενώ πολλές φορές κάποιες εξαγορές ή συγχωνεύσεις οι οποίες αποφασίζονται από τις δύο τουλάχιστον επιμέρους μονάδες έχουν όλες εκείνες τις προοπτικές στο να πετύχουν τελικά αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντα. Κάτι τέτοιο έγκειται σε ποικίλους λόγους οι οποίοι δεν είναι όμως πάντα καθαρά οικονομικοί καθώς υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως είναι η εταιρική κουλτούρα κλπ. Περιορισμοί/Επιπτώσεις πολιτικών ή στρατηγικών: Οι περιορισμοί αφορούσαν το δύσκολο έργο της αποσαφήνισης όλων εκείνων των λόγων οι οποίοι μπορούν να στέψουν με επιτυχία ή αποτυχία την απόφαση μίας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Στοιχεία Πρωτοτυπίας/Συνεισφοράς: Αυτό που αναδεικνύεται στην παρούσα εργασία είναι ότι η εξαγορά ή η συγχώνευση δεν είναι μία απλή επιχειρησιακή στρατηγική στην οποία προβαίνουν οι μονάδες αλλά πρόκειται ουσιαστικά για μία πολυδιάστατη απόφαση η οποία προκειμένου να επιτύχει θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη διάφορες παράμετροι. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει ένα μόνο μοντέλο το οποίο ακολουθείται για να μπορέσει να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.el
dc.description.abstractIn modern reality, the business environment has turned into a global arena in which the economic units as a whole are forced to operate in markets outside their national borders due to the interconnectedness of the economies that exist. However, as the economic environment changes almost on a daily basis, the survival of the economic units involved in this depends on many factors beyond the usual ones. Taking into account the current economic crisis, the need to adopt an effective strategic direction holds a prominent role for business survival and growth, because the core of success lies in setting clear priorities and targets for establishing a strong strategic orientation. but it is in line with the unit's guiding vision. One such example is the forthcoming merger of the National Bank with Alpha Bank in October 2011, which was even characterized as "the merger of the century". Undoubtedly, the common goal of the two banking organizations was essentially to create a strong banking giant, but it did not succeed. Purpose: We study business theories while focusing on mergers and acquisitions that many financial units have decided, as was the case with National Bank, with a proposal to merge with Alpha Bank. In this way, it will be possible to understand many things in combination for the economic unit and the market both domestically and internationally. Methodology: We have approached the issue with a bibliographic survey of both domestic and international literature on mergers and acquisitions that took place. Findings: This fact, which was found in the present diploma thesis, was that while many acquisitions or mergers decided by the at least two sub-units have all the potential to achieve this, this is not always achieved. This is due to a variety of reasons, but they are not always purely economic as other factors such as corporate culture, Limitations/Implications of policies or strategies: The restrictions related to the difficult task of clarifying all those reasons that can successfully or fail to decide on a takeover or merger. Originality/Contribution Elements: What is highlighted in this paper is that the acquisition or merger is not a simple business strategy for the units, but it is essentially a multidimensional decision which, in order to succeed, should take into account several parameters. Besides, it is no coincidence that there is not only one model that is used to achieve this goal.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), PPS in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΕξαγορές και συγχωνεύσεις.el
dc.titleAcquisitions and mergers.en

healMeta

heal.creatorNameΑφεντούλη, Ειρήνη-Ευφροσύνηel
heal.creatorNameAfentouli, Eirini-Efrosynien
heal.publicationDate2018-06-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8761
heal.abstractΣτη σύγχρονη πραγματικότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο στίβο στον οποίο παρατηρούνται οι οικονομικές μονάδες στο σύνολο τους να αναγκάζονται να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός των εθνικών τους συνόρων εξαιτίας της διασυνδεσιμότητας των οικονομιών που υπάρχει. Καθώς όμως το οικονομικό περιβάλλον αλλάζει σχεδόν σε καθημερινή βάση η επιβίωση των οικονομικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες πέραν των συνηθισμένων. Έχοντας, λοιπόν, σαν δεδομένο την τρέχουσα οικονομική κρίση η ανάγκη για υιοθέτηση μίας αποτελεσματικής στρατηγικής κατεύθυνσης κατέχει εξέχοντα ρόλο για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αυτό διότι ο πυρήνας της επιτυχίας βρίσκεται στον καθορισμό σαφών προτεραιοτήτων και στόχων για τη θεμελίωση ενός ισχυρού στρατηγικού προσανατολισμού ο οποίος όμως να συνάδει µε το κατευθυντήριο όραμα της μονάδας. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η επικείμενη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Alpha Bank τον Οκτώβριο του 2011 η οποία χαρακτηρίστηκε μάλιστα και ως «η συγχώνευση του αιώνα». Αδιαμφισβήτητα, ο κοινός στόχος των δύο τραπεζικών οργανισμών ήταν ουσιαστικά η δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού κολοσσού η οποία όμως τελικά δεν εστέφθη με επιτυχία. Σκοπός: Μελετάμε τις επιχειρησιακές θεωρίες εστιάζοντας όμως στη στρατηγική των εξαγορών και συγχωνεύσεων την οποία αποφασίζουν πολλές οικονομικές μονάδες όπως έκανε και η Εθνική Τράπεζα με πρόταση συγχώνευσης προς την Alpha Bank. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι εφικτό να κατανοήσουμε πολλά πράγματα συνδυαστικά για την οικονομική μονάδα κα την αγορά τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μεθοδολογία: Προσεγγίσαμε το θέμα με βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών τόσο από την εγχώρια όσο και τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις οι οποίες έλαβαν χώρα. Ευρήματα: Αυτό ουσιαστικά το οποίο διαπιστώθηκε από την παρούσα διπλωματική εργασία ήταν ότι ενώ πολλές φορές κάποιες εξαγορές ή συγχωνεύσεις οι οποίες αποφασίζονται από τις δύο τουλάχιστον επιμέρους μονάδες έχουν όλες εκείνες τις προοπτικές στο να πετύχουν τελικά αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντα. Κάτι τέτοιο έγκειται σε ποικίλους λόγους οι οποίοι δεν είναι όμως πάντα καθαρά οικονομικοί καθώς υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως είναι η εταιρική κουλτούρα κλπ. Περιορισμοί/Επιπτώσεις πολιτικών ή στρατηγικών: Οι περιορισμοί αφορούσαν το δύσκολο έργο της αποσαφήνισης όλων εκείνων των λόγων οι οποίοι μπορούν να στέψουν με επιτυχία ή αποτυχία την απόφαση μίας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Στοιχεία Πρωτοτυπίας/Συνεισφοράς: Αυτό που αναδεικνύεται στην παρούσα εργασία είναι ότι η εξαγορά ή η συγχώνευση δεν είναι μία απλή επιχειρησιακή στρατηγική στην οποία προβαίνουν οι μονάδες αλλά πρόκειται ουσιαστικά για μία πολυδιάστατη απόφαση η οποία προκειμένου να επιτύχει θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη διάφορες παράμετροι. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει ένα μόνο μοντέλο το οποίο ακολουθείται για να μπορέσει να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.el
heal.abstractIn modern reality, the business environment has turned into a global arena in which the economic units as a whole are forced to operate in markets outside their national borders due to the interconnectedness of the economies that exist. However, as the economic environment changes almost on a daily basis, the survival of the economic units involved in this depends on many factors beyond the usual ones. Taking into account the current economic crisis, the need to adopt an effective strategic direction holds a prominent role for business survival and growth, because the core of success lies in setting clear priorities and targets for establishing a strong strategic orientation. but it is in line with the unit's guiding vision. One such example is the forthcoming merger of the National Bank with Alpha Bank in October 2011, which was even characterized as "the merger of the century". Undoubtedly, the common goal of the two banking organizations was essentially to create a strong banking giant, but it did not succeed. Purpose: We study business theories while focusing on mergers and acquisitions that many financial units have decided, as was the case with National Bank, with a proposal to merge with Alpha Bank. In this way, it will be possible to understand many things in combination for the economic unit and the market both domestically and internationally. Methodology: We have approached the issue with a bibliographic survey of both domestic and international literature on mergers and acquisitions that took place. Findings: This fact, which was found in the present diploma thesis, was that while many acquisitions or mergers decided by the at least two sub-units have all the potential to achieve this, this is not always achieved. This is due to a variety of reasons, but they are not always purely economic as other factors such as corporate culture, Limitations/Implications of policies or strategies: The restrictions related to the difficult task of clarifying all those reasons that can successfully or fail to decide on a takeover or merger. Originality/Contribution Elements: What is highlighted in this paper is that the acquisition or merger is not a simple business strategy for the units, but it is essentially a multidimensional decision which, in order to succeed, should take into account several parameters. Besides, it is no coincidence that there is not only one model that is used to achieve this goal.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), PPS in Accounting and Auditingen
heal.titleΕξαγορές και συγχωνεύσεις.el
heal.titleAcquisitions and mergers.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordσυγχωνεύσεις και εξαγορές, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στρατηγικήel
heal.keywordmergers and acquisitions, competitive advantage, strategyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤερζάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNameTerzakis, Dimitriosen
heal.advisorID.emaildterzaki@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States