Εμφάνιση απλής εγγραφής

The influence of tourism on the regional development of Greece.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤσιτωνάκη, Ελευθερίαel
dc.creatorTsitonaki, Eleftheriaen
dc.date.accessioned2018-12-05T09:56:53Z
dc.date.available2018-12-05T09:56:53Z
dc.date.issued2018-12-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8976
dc.description.abstractΣκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας. Δομή: Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν τον τουρισμό (χρονική εξέλιξη, επιπτώσεις, εναλλακτικές μορφές τουρισμού). Στην δεύτερη ενότητα γίνεται ανάλυση πάνω στην έννοια της περιφερειακής πολιτικής πως αυτή εφαρμόζεται ανά τα χρόνια, τα χαρακτηριστικά των ελληνικών περιφερειών, τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι ελληνικές περιφέρειες. Τέλος, στην τρίτη ενότητα γίνεται μια βιβλιογραφική αναδρομή στο πως ο τουρισμός έχει επηρεάσει την περιφερειακή ανάπτυξη και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί εργαλειακά για την ανάπτυξη μιας περιφέρειας. Μέθοδος: Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, έγινε βιβλιογραφική αναδρομή σε αναφορές που αφορούν τις έννοιες του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τόσο ελληνικές όσο και ξενόγλωσσες και σε αυτές συμπεριλήφθηκαν συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων ερευνητών καθώς και στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ και την Ελληνική Τράπεζα. Συμπεράσματα: Ο τουρισμός είναι ένα εργαλείο που μπορεί να συνδράμει στην περιφερειακή ανάπτυξη ενός τόπου όπως η Ελλάδα. Ως περιφερειακή ανάπτυξη στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να νοηθεί η εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων με την ανάπτυξη των μη ανεπτυγμένων περιφερειών. Ωστόσο, κατά τον σχεδιασμό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της τουριστικής δραστηριότητας (όπως η φέρουσα ικανότητα των τόπων) και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κοινωνία.el
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study is to investigate the influence of tourism on the regional development of Greece. Structure: In the first section are presented various elements related to tourism (time evolution, impacts, alternative forms of tourism). The second section analyzes the concept of regional policy as it is applied over the years, the characteristics of the Greek regions, the problems of the Greek regions. Finally, the third section provides a bibliographic overview of how tourism has influenced regional development and how it can be used as a machine tool for the development of a region. Method: For the purposes of this study, a bibliographic reference has been made to the references to the concepts of tourism and regional development. The bibliographic references used were both Greek and foreign, including books, scholarly articles of Greek and foreign researchers as well as data from ELSTAT and Hellenic Bank. Conclusions: Tourism is a tool that can help in the regional development of a place like Greece. Regional development in this case can mean the elimination of regional inequalities with the development of underdeveloped regions. However, planning should take into account the limitations of tourism activity (such as site capacity) and impacts on the environment and society.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι δυνατότητες συμβολής και οι επιπτώσεις του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.el
dc.titleThe influence of tourism on the regional development of Greece.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤσιτωνάκη, Ελευθερίαel
heal.creatorNameTsitonaki, Eleftheriaen
heal.publicationDate2018-12-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8976
heal.abstractΣκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας. Δομή: Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν τον τουρισμό (χρονική εξέλιξη, επιπτώσεις, εναλλακτικές μορφές τουρισμού). Στην δεύτερη ενότητα γίνεται ανάλυση πάνω στην έννοια της περιφερειακής πολιτικής πως αυτή εφαρμόζεται ανά τα χρόνια, τα χαρακτηριστικά των ελληνικών περιφερειών, τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι ελληνικές περιφέρειες. Τέλος, στην τρίτη ενότητα γίνεται μια βιβλιογραφική αναδρομή στο πως ο τουρισμός έχει επηρεάσει την περιφερειακή ανάπτυξη και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί εργαλειακά για την ανάπτυξη μιας περιφέρειας. Μέθοδος: Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, έγινε βιβλιογραφική αναδρομή σε αναφορές που αφορούν τις έννοιες του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τόσο ελληνικές όσο και ξενόγλωσσες και σε αυτές συμπεριλήφθηκαν συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων ερευνητών καθώς και στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ και την Ελληνική Τράπεζα. Συμπεράσματα: Ο τουρισμός είναι ένα εργαλείο που μπορεί να συνδράμει στην περιφερειακή ανάπτυξη ενός τόπου όπως η Ελλάδα. Ως περιφερειακή ανάπτυξη στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να νοηθεί η εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων με την ανάπτυξη των μη ανεπτυγμένων περιφερειών. Ωστόσο, κατά τον σχεδιασμό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της τουριστικής δραστηριότητας (όπως η φέρουσα ικανότητα των τόπων) και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κοινωνία.el
heal.abstractPurpose: The aim of this study is to investigate the influence of tourism on the regional development of Greece. Structure: In the first section are presented various elements related to tourism (time evolution, impacts, alternative forms of tourism). The second section analyzes the concept of regional policy as it is applied over the years, the characteristics of the Greek regions, the problems of the Greek regions. Finally, the third section provides a bibliographic overview of how tourism has influenced regional development and how it can be used as a machine tool for the development of a region. Method: For the purposes of this study, a bibliographic reference has been made to the references to the concepts of tourism and regional development. The bibliographic references used were both Greek and foreign, including books, scholarly articles of Greek and foreign researchers as well as data from ELSTAT and Hellenic Bank. Conclusions: Tourism is a tool that can help in the regional development of a place like Greece. Regional development in this case can mean the elimination of regional inequalities with the development of underdeveloped regions. However, planning should take into account the limitations of tourism activity (such as site capacity) and impacts on the environment and society.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΟι δυνατότητες συμβολής και οι επιπτώσεις του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.el
heal.titleThe influence of tourism on the regional development of Greece.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordτουρισμός, περιφερειακή ανάπτυξηel
heal.keywordtourism, regional developmenten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚωστάκης, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNameKostakis, Konstantinosen
heal.advisorID.emailkostakis.tei@gmail.com
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States