Εμφάνιση απλής εγγραφής

Modern payment instruments.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΛεοντάκης, Αθανάσιοςel
dc.creatorΣτιβακτάκη, Θεονύμφηel
dc.creatorLeontakis, Athanasiosen
dc.creatorStivaktaki, Theonymfien
dc.date.accessioned2018-12-06T12:46:26Z
dc.date.available2018-12-06T12:46:26Z
dc.date.issued2018-12-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8978
dc.description.abstractΤις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί θεαματικές, πρωτόγνωρες μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: η ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση του εμπορίου και της διακίνησης κεφαλαίων και αγαθών παγκοσμίως, με την κατάργηση των περίπλοκων διακρατικών περιορισμών και διακανονισμών, η τάση προς μία παγκόσμια χρηματοοικονομική ενοποίηση με τη δημιουργία οικονομικών συνασπισμών μεταξύ χωρών που αποτελούν και γεωγραφικές ενότητες, η ραγδαία επέκταση των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών και η εφαρμογή ενιαίων συστημάτων τραπεζικής διαχείρισης. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αναλύονται τα σύγχρονα μέσα πληρωμής, οι συναλλαγές μέσω καρτών και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές οι οποίες έχουν κατακλύσει το σημερινό τραπεζικό περιβάλλον. Το σύνολο των συναλλαγών αυτών αποτελούν κάποια πολύ σημαντικά βήματα της τραπεζικής αλλά κρύβουν και κάποιους κινδύνους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των σύγχρονων μέσων πληρωμής (easy pay, credit and debit cards, e-banking). Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση.el
dc.description.abstractOver the last decades, spectacular, unprecedented reforms have taken place in the global financial system. The most important of these are: the ever-increasing internationalization of trade and capital and commodity trading worldwide, the abolition of complicated transnational constraints and settlements, the trend towards global financial integration by the establishment of economic blocs between countries that are also geographic modules, the rapid expansion of acquisitions and mergers between financial institutions and the implementation of unified banking management systems. The present study analyzes modern payment instruments, card transactions and electronic transactions that have flooded the current banking environment. All of these transactions are some very important steps in the banking system but they also hide some dangers. The purpose of this paper is the study of modern payment instruments (easy pay, credit and debit cards, e-banking). The method followed for the completion of this paper is the bibliographic overview.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣύγχρονα μέσα πληρωμής.el
dc.titleModern payment instruments.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΛεοντάκης, Αθανάσιοςel
heal.creatorNameΣτιβακτάκη, Θεονύμφηel
heal.creatorNameLeontakis, Athanasiosen
heal.creatorNameStivaktaki, Theonymfien
heal.publicationDate2018-12-06
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8978
heal.abstractΤις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί θεαματικές, πρωτόγνωρες μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: η ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση του εμπορίου και της διακίνησης κεφαλαίων και αγαθών παγκοσμίως, με την κατάργηση των περίπλοκων διακρατικών περιορισμών και διακανονισμών, η τάση προς μία παγκόσμια χρηματοοικονομική ενοποίηση με τη δημιουργία οικονομικών συνασπισμών μεταξύ χωρών που αποτελούν και γεωγραφικές ενότητες, η ραγδαία επέκταση των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών και η εφαρμογή ενιαίων συστημάτων τραπεζικής διαχείρισης. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αναλύονται τα σύγχρονα μέσα πληρωμής, οι συναλλαγές μέσω καρτών και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές οι οποίες έχουν κατακλύσει το σημερινό τραπεζικό περιβάλλον. Το σύνολο των συναλλαγών αυτών αποτελούν κάποια πολύ σημαντικά βήματα της τραπεζικής αλλά κρύβουν και κάποιους κινδύνους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των σύγχρονων μέσων πληρωμής (easy pay, credit and debit cards, e-banking). Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση.el
heal.abstractOver the last decades, spectacular, unprecedented reforms have taken place in the global financial system. The most important of these are: the ever-increasing internationalization of trade and capital and commodity trading worldwide, the abolition of complicated transnational constraints and settlements, the trend towards global financial integration by the establishment of economic blocs between countries that are also geographic modules, the rapid expansion of acquisitions and mergers between financial institutions and the implementation of unified banking management systems. The present study analyzes modern payment instruments, card transactions and electronic transactions that have flooded the current banking environment. All of these transactions are some very important steps in the banking system but they also hide some dangers. The purpose of this paper is the study of modern payment instruments (easy pay, credit and debit cards, e-banking). The method followed for the completion of this paper is the bibliographic overview.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΣύγχρονα μέσα πληρωμής.el
heal.titleModern payment instruments.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordηλεκτρονική τραπεζική, ηλεκτρονική συναλλαγήel
heal.keyworde-banking, electronic transactionen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΙατράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameIatrakis, Georgiosen
heal.advisorID.emailgiatrakis@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States