Show simple item record

Factors which contribute to the pregnant women’s decision to donate umbilical cord blood (UCB) and the evaluation of the obstetrical factors that affect the value of the collected sample.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚασίου, Μυροφόραel
dc.creatorΜπρόκου, Καλλιόπηel
dc.creatorKasiou, Myroforaen
dc.creatorBrokou, Kalliopien
dc.date.accessioned2018-12-06T13:57:08Z
dc.date.available2018-12-06T13:57:08Z
dc.date.issued2018-12-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8979
dc.description.abstractΤο ομφαλιοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) είναι μια πολύ πλούσια πηγή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (αρχέγονων ή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων) αντίστοιχα του μυελού των οστών. Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων αποτελεί κυτταρική θεραπεία για μια σειρά γενετικών ασθενειών, κακοηθειών αίματος και ανοσολογικών ανεπαρκειών σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς. Από το 1989 έως το 2017 έχουν γίνει πάνω από 35.000 μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ παγκοσμίως. Οι τράπεζες ΟΠΑ αποτελούν δομές για τη συλλογή, έλεγχο, επεξεργασία, κρυοσυντήρηση, και διάθεση έτοιμων μοσχευμάτων ΟΠΑ για μεταμόσχευση. Ωστόσο, το ποσοστό απορριψιμότητας των συλλεχθέντων μονάδων ΟΠΑ κατόπιν του τοκετού σε δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ παγκοσμίως είναι αρκετά υψηλό, κυρίως λόγω του χαμηλού όγκου του συλλεχθέντος ΟΠΑ, καθώς επιλέγονται μόνο οι μονάδες που καλύπτουν τα υψηλά κριτήρια για κλινική χρήση που έχουν τεθεί από διεθνείς Οργανισμούς με σκοπό τη διασφάλιση των ασθενών . Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του προφίλ των εγκύων που οδηγούνται στην απόφαση να δωρίσουν ΟΠΑ, σε σχέση με όσες δεν το επιλέγουν, καθώς και η αξιολόγηση των περιγεννητικών παραγόντων στο μαιευτήριο, που επηρεάζουν την ποιότητα του συλλεχθέντος ΟΠΑ. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη μαιευτική κλινική του ΠΑΓΝΗ - Βενιζέλειου και στο μαιευτήριο Μητέρα. Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 365 έγκυες εκ των οποίων οι 150 ήταν μη δότριες ΟΠΑ και συλλέχθηκαν από την ερευνητική ομάδα στα μαιευτήρια κατά την περίοδο 3,5 μηνών και οι 265 δότριες ΟΠΑ από το μητρώο της ΔηΤΟΒ την περίοδο 2017-2018. Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 1) έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης, 2) ερωτηματολόγια της ΔΗΤΟΒ στα οποία δόθηκε πρόσβαση έπειτα από σχετική αίτηση, καθώς και ειδικό δελτίο συλλογής ορισμένων δημογραφικών και κλινικών δεδομένων που κατασκευάστηκε από την ερευνητική ομάδα. Για την αξιολόγηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 24. Τα αποτελέσματα στην παρούσα έρευνα απέδειξαν ότι ως προς το είδος του μαιευτηρίου οι περισσότερες μητέρες-δότριες ΟΠΑ είχαν πραγματοποιήσει τον τοκετό τους σε ιδιωτικά μαιευτήρια και ως προς το είδος του τοκετού οι καισαρικές τομές υπερτερούσαν έναντι των φυσιολογικών τοκετών. Η κύρια αιτία για τη μη συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς της Τράπεζας ΟΠΑ ήταν η ελλιπής ενημέρωση των μελλουσών μητέρων ενώ όσες μέλλουσες μητέρες είχαν νοσήσει από καρκίνο, αναιμία, λευχαιμία οι ίδιες ή κάποιο μέλος της οικογένειας ήταν ποιο ευαισθητοποιημένες και έγιναν όλες δότριες. Τέλος παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του βάρους του μωρού και της ποσότητας συλλεχθέντος ΟΠΑ στον ασκό, ενώ στους φυσιολογικούς τοκετούς υπήρχε η τάση για μεγαλύτερη ποσότητα συλλεχθέντος ΟΠΑ στον ασκό. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ΟΠΑ καθώς και ότι μαιευτικοί και δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του συλλεχθέντος δείγματος ΟΠΑ .el
dc.description.abstractThe umbilical cord blood (UCB) is a very reach source of blast cells, primitive or ancestor blood creating cells according to the bone marrow. The (UCB) transplant consists treatment for a series of birth illnesses, blood wicked illnesses among pediatric and adult patients, during the cellular treatment. The (UCB) banks consist structures for the collection, the check and the elaboration of the cold reservation and the allocation of ready graft (UCB). From 1989 to 2017 over 35.000 (UCB) transplantations have been carried out worldwide. Meanwhile, the rejection percentage of the collected units (UCB) , after the delivery in the public banks worldwide is too high, mainly because of the low volume of the collected (UCB) as the only collected units are the ones which cover the high criteria for the clinic use, which are located by international organizations, with the purpose of the patients’ safety. The purpose of the present study is the recording and evaluation on the pregnants’ profile who are led to the decision to donate (UCB ), according to the ones who don’t opt to do it. It has also to do with the assessment of the birth factors at the obstetrical clinic. These specific factors affect the quality of the collected (UCB). The study has been carried out at the maternity clinic of (Pagni , Venizeliou) the University Medicine Hospital, (Pagni, Venizelion) and at the Maternity clinic (Mother) . The studying population created 365 pregnant women. The 150 out of the 365 women were non-donors and were collected by the research team at the Maternity clinics during the period of three and a half months and 265 donors (UCB) from the register of (Ditov) during the period 2017-2018 for the data collection the following items were used: 1. An informative and approval forms. 2.(Ditov) questionnaires which had been offered after a relevant application by the research team also created a bulletin about the collection of certain vital statistics of demographic and clinic data. For the evaluation of the data a statics package IBM SPSS 24 can used. The results of the present research proved that according to the kind of the obstetrical clinic, the most of the donator mothers had given birth to their babies in private obstetrical clinics. As it has to do with the kind of delivery, the Caesarean section births were much more than the natural deliveries. The main reason for the non-participation in the program of donation to the (UCB) banks was the insufficient awareness among the future mothers. The most of the donators (UCB) were in private Maternity clinics and the Caesarean section births were intensively increased and much more than the natural deliveries. Moreover, for the women who didn’t donate (UCB), the reason why that happened was partly the inefficient awareness in o really big percentage. Another reason was because of several illnesses like: Some of the women had been ell of cancer, anemia, leukemia,etc. In some cases the women themselves have been ell or in other circumstances a family member had been ill. These women were mostly aware because of their personal experience and they became donors. Last but not least a correlation was observed between the baby’s weight and the amount of the blood in the utricle. The women who had a natural delivery tended to have a larger amount a blood in the utricle, the research comes to the conclusion that there is inefficient awareness of public according to the (UCB) since the obstetric and demographic factors affect the amount of the collected sample.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΠαράγοντες που συμβάλλουν στην απόφαση των εγκύων να δωρίσουν ομφαλιοπλακουντιακό αίμα και αξιολόγηση των μαιευτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του συλλεχθέντος δείγματος.el
dc.titleFactors which contribute to the pregnant women’s decision to donate umbilical cord blood (UCB) and the evaluation of the obstetrical factors that affect the value of the collected sample.en

healMeta

heal.creatorNameΚασίου, Μυροφόραel
heal.creatorNameΜπρόκου, Καλλιόπηel
heal.creatorNameKasiou, Myroforaen
heal.creatorNameBrokou, Kalliopien
heal.publicationDate2018-12-06
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8979
heal.abstractΤο ομφαλιοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) είναι μια πολύ πλούσια πηγή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (αρχέγονων ή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων) αντίστοιχα του μυελού των οστών. Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων αποτελεί κυτταρική θεραπεία για μια σειρά γενετικών ασθενειών, κακοηθειών αίματος και ανοσολογικών ανεπαρκειών σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς. Από το 1989 έως το 2017 έχουν γίνει πάνω από 35.000 μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ παγκοσμίως. Οι τράπεζες ΟΠΑ αποτελούν δομές για τη συλλογή, έλεγχο, επεξεργασία, κρυοσυντήρηση, και διάθεση έτοιμων μοσχευμάτων ΟΠΑ για μεταμόσχευση. Ωστόσο, το ποσοστό απορριψιμότητας των συλλεχθέντων μονάδων ΟΠΑ κατόπιν του τοκετού σε δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ παγκοσμίως είναι αρκετά υψηλό, κυρίως λόγω του χαμηλού όγκου του συλλεχθέντος ΟΠΑ, καθώς επιλέγονται μόνο οι μονάδες που καλύπτουν τα υψηλά κριτήρια για κλινική χρήση που έχουν τεθεί από διεθνείς Οργανισμούς με σκοπό τη διασφάλιση των ασθενών . Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του προφίλ των εγκύων που οδηγούνται στην απόφαση να δωρίσουν ΟΠΑ, σε σχέση με όσες δεν το επιλέγουν, καθώς και η αξιολόγηση των περιγεννητικών παραγόντων στο μαιευτήριο, που επηρεάζουν την ποιότητα του συλλεχθέντος ΟΠΑ. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη μαιευτική κλινική του ΠΑΓΝΗ - Βενιζέλειου και στο μαιευτήριο Μητέρα. Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 365 έγκυες εκ των οποίων οι 150 ήταν μη δότριες ΟΠΑ και συλλέχθηκαν από την ερευνητική ομάδα στα μαιευτήρια κατά την περίοδο 3,5 μηνών και οι 265 δότριες ΟΠΑ από το μητρώο της ΔηΤΟΒ την περίοδο 2017-2018. Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 1) έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης, 2) ερωτηματολόγια της ΔΗΤΟΒ στα οποία δόθηκε πρόσβαση έπειτα από σχετική αίτηση, καθώς και ειδικό δελτίο συλλογής ορισμένων δημογραφικών και κλινικών δεδομένων που κατασκευάστηκε από την ερευνητική ομάδα. Για την αξιολόγηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 24. Τα αποτελέσματα στην παρούσα έρευνα απέδειξαν ότι ως προς το είδος του μαιευτηρίου οι περισσότερες μητέρες-δότριες ΟΠΑ είχαν πραγματοποιήσει τον τοκετό τους σε ιδιωτικά μαιευτήρια και ως προς το είδος του τοκετού οι καισαρικές τομές υπερτερούσαν έναντι των φυσιολογικών τοκετών. Η κύρια αιτία για τη μη συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς της Τράπεζας ΟΠΑ ήταν η ελλιπής ενημέρωση των μελλουσών μητέρων ενώ όσες μέλλουσες μητέρες είχαν νοσήσει από καρκίνο, αναιμία, λευχαιμία οι ίδιες ή κάποιο μέλος της οικογένειας ήταν ποιο ευαισθητοποιημένες και έγιναν όλες δότριες. Τέλος παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του βάρους του μωρού και της ποσότητας συλλεχθέντος ΟΠΑ στον ασκό, ενώ στους φυσιολογικούς τοκετούς υπήρχε η τάση για μεγαλύτερη ποσότητα συλλεχθέντος ΟΠΑ στον ασκό. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ΟΠΑ καθώς και ότι μαιευτικοί και δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του συλλεχθέντος δείγματος ΟΠΑ .el
heal.abstractThe umbilical cord blood (UCB) is a very reach source of blast cells, primitive or ancestor blood creating cells according to the bone marrow. The (UCB) transplant consists treatment for a series of birth illnesses, blood wicked illnesses among pediatric and adult patients, during the cellular treatment. The (UCB) banks consist structures for the collection, the check and the elaboration of the cold reservation and the allocation of ready graft (UCB). From 1989 to 2017 over 35.000 (UCB) transplantations have been carried out worldwide. Meanwhile, the rejection percentage of the collected units (UCB) , after the delivery in the public banks worldwide is too high, mainly because of the low volume of the collected (UCB) as the only collected units are the ones which cover the high criteria for the clinic use, which are located by international organizations, with the purpose of the patients’ safety. The purpose of the present study is the recording and evaluation on the pregnants’ profile who are led to the decision to donate (UCB ), according to the ones who don’t opt to do it. It has also to do with the assessment of the birth factors at the obstetrical clinic. These specific factors affect the quality of the collected (UCB). The study has been carried out at the maternity clinic of (Pagni , Venizeliou) the University Medicine Hospital, (Pagni, Venizelion) and at the Maternity clinic (Mother) . The studying population created 365 pregnant women. The 150 out of the 365 women were non-donors and were collected by the research team at the Maternity clinics during the period of three and a half months and 265 donors (UCB) from the register of (Ditov) during the period 2017-2018 for the data collection the following items were used: 1. An informative and approval forms. 2.(Ditov) questionnaires which had been offered after a relevant application by the research team also created a bulletin about the collection of certain vital statistics of demographic and clinic data. For the evaluation of the data a statics package IBM SPSS 24 can used. The results of the present research proved that according to the kind of the obstetrical clinic, the most of the donator mothers had given birth to their babies in private obstetrical clinics. As it has to do with the kind of delivery, the Caesarean section births were much more than the natural deliveries. The main reason for the non-participation in the program of donation to the (UCB) banks was the insufficient awareness among the future mothers. The most of the donators (UCB) were in private Maternity clinics and the Caesarean section births were intensively increased and much more than the natural deliveries. Moreover, for the women who didn’t donate (UCB), the reason why that happened was partly the inefficient awareness in o really big percentage. Another reason was because of several illnesses like: Some of the women had been ell of cancer, anemia, leukemia,etc. In some cases the women themselves have been ell or in other circumstances a family member had been ill. These women were mostly aware because of their personal experience and they became donors. Last but not least a correlation was observed between the baby’s weight and the amount of the blood in the utricle. The women who had a natural delivery tended to have a larger amount a blood in the utricle, the research comes to the conclusion that there is inefficient awareness of public according to the (UCB) since the obstetric and demographic factors affect the amount of the collected sample.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΠαράγοντες που συμβάλλουν στην απόφαση των εγκύων να δωρίσουν ομφαλιοπλακουντιακό αίμα και αξιολόγηση των μαιευτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του συλλεχθέντος δείγματος.el
heal.titleFactors which contribute to the pregnant women’s decision to donate umbilical cord blood (UCB) and the evaluation of the obstetrical factors that affect the value of the collected sample.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordέγκυος γυναίκα, ομφαλοπλακουντιακό αίμαel
heal.keywordpregnant woman, umbilical cord blooden
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΖωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλel
heal.advisorNameΠαπαδάκη, Ελένηel
heal.advisorNameZografakis-Sfakianakis, Michailen
heal.advisorNamePapadaki, Elenien
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States