Εμφάνιση απλής εγγραφής

Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας learning as a service (LaaS) πλατφόρμας πάνω από το υπολογιστικό νέφος.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorChalvatzakis, Ioannisen
dc.creatorΧαλβατζάκης, Ιωάννηςel
dc.date.accessioned2018-12-07T11:50:11Z
dc.date.available2018-12-07T11:50:11Z
dc.date.issued2018-11-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8981
dc.description.abstractIn recent years, the use of online interactive learning platforms has grown to a greater extent, both to strengthen the traditional way of teaching and to fully teach one or more courses. Harnessing cloud computing infrastructure for the installation and operation of such platforms is a necessary condition to support a large number of users at all times and regardless of location learners (eg Massive Open Online Courses-MOOC). It should be noted that free access to such platforms contributes to the "democratization" of knowledge as well as to the promotion and support of lifelong learning. However a number of issues such as assessment / certi cation of the performance of a user and the user feedback data that will help in the learning process, remain open. In this context, this thesis, using teaching material from the Wireless Networks course, will focus on exploring such issues by designing, implementing and evaluating a Learning as a Service (LaaS) platform that will be provided over cloud computing infrastructure.en
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η χρησιμοποίηση δικτυακών διαδραστικών πλατφορμών εκπαίδευσης τόσο για την ενίσχυση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας όσο και για την εξολοκλήρου διδασκαλία ενός η περισσοτέρων μαθημάτων. Η αξιοποίηση υποδομών υπολογιστικού νέφους, για την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιου είδους πλατφορμών είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, για την υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού χρηστών όλες τις ώρες και ανεξαρτήτου τοποθεσίας των εκπαιδευόμενων (π.χ. Massive Open Online Courses - MOOC ). Πρέπει να επισημανθεί ότι η ελεύθερη πρόσβαση σε τέτοιου είδους πλατφόρμες συμβάλει στη "δημοκρατικοποίηση" της γνώσης, καθώς και στην προώθηση και υποστήριξη της δια βίου εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά μια σειρά από ζητήματα, όπως η αξιολόγηση/πιστοποίηση της επίδοσης ενός χρήστη και η ανατροφοδότηση του χρήστη με δεδομένα που θα τον βοηθήσουν στη μαθησιακή διαδικασία, παραμένουν ανοιχτά. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα πτυχιακή, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό από το μάθημα "Ασύρματα Δίκτυα", θα επικεντρωθεί στην διερεύνηση τέτοιου είδους θεμάτων σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και αξιολογώντας μια Learning as a Service (LaaS) πλατφόρμα ή οποία θα παρέχεται πάνω από υποδομή υπολογιστικού νέφους.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleStudy, design, implementation and evaluation of a Learning as a Service (LaaS) platform in the cloud.en
dc.titleΜελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας learning as a service (LaaS) πλατφόρμας πάνω από το υπολογιστικό νέφος.el

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameChalvatzakis, Ioannisen
heal.creatorNameΧαλβατζάκης, Ιωάννηςel
heal.publicationDate2018-11-21
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8981
heal.abstractIn recent years, the use of online interactive learning platforms has grown to a greater extent, both to strengthen the traditional way of teaching and to fully teach one or more courses. Harnessing cloud computing infrastructure for the installation and operation of such platforms is a necessary condition to support a large number of users at all times and regardless of location learners (eg Massive Open Online Courses-MOOC). It should be noted that free access to such platforms contributes to the "democratization" of knowledge as well as to the promotion and support of lifelong learning. However a number of issues such as assessment / certi cation of the performance of a user and the user feedback data that will help in the learning process, remain open. In this context, this thesis, using teaching material from the Wireless Networks course, will focus on exploring such issues by designing, implementing and evaluating a Learning as a Service (LaaS) platform that will be provided over cloud computing infrastructure.en
heal.abstractΤα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η χρησιμοποίηση δικτυακών διαδραστικών πλατφορμών εκπαίδευσης τόσο για την ενίσχυση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας όσο και για την εξολοκλήρου διδασκαλία ενός η περισσοτέρων μαθημάτων. Η αξιοποίηση υποδομών υπολογιστικού νέφους, για την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιου είδους πλατφορμών είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, για την υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού χρηστών όλες τις ώρες και ανεξαρτήτου τοποθεσίας των εκπαιδευόμενων (π.χ. Massive Open Online Courses - MOOC ). Πρέπει να επισημανθεί ότι η ελεύθερη πρόσβαση σε τέτοιου είδους πλατφόρμες συμβάλει στη "δημοκρατικοποίηση" της γνώσης, καθώς και στην προώθηση και υποστήριξη της δια βίου εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά μια σειρά από ζητήματα, όπως η αξιολόγηση/πιστοποίηση της επίδοσης ενός χρήστη και η ανατροφοδότηση του χρήστη με δεδομένα που θα τον βοηθήσουν στη μαθησιακή διαδικασία, παραμένουν ανοιχτά. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα πτυχιακή, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό από το μάθημα "Ασύρματα Δίκτυα", θα επικεντρωθεί στην διερεύνηση τέτοιου είδους θεμάτων σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και αξιολογώντας μια Learning as a Service (LaaS) πλατφόρμα ή οποία θα παρέχεται πάνω από υποδομή υπολογιστικού νέφους.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleStudy, design, implementation and evaluation of a Learning as a Service (LaaS) platform in the cloud.en
heal.titleΜελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας learning as a service (LaaS) πλατφόρμας πάνω από το υπολογιστικό νέφος.el
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordcloud computing, e-learning platformen
heal.keywordυπολογιστική νέφους, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησηςel
heal.accessfreeel
heal.advisorNamePallis, Evangelosen
heal.advisorNameΠάλλης, Ευάγγελοςel
heal.advisorID.emailpallis@ie.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States