Εμφάνιση απλής εγγραφής

New International Financial Reporting Standards (IFRS 9, 15, 16, 17). All the latest changes and developments. Their effects on financial statements of food and beverage industry, consumer products as well as on financial sectors of leases and insurance sectors.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤζαγκαράκη, Μαρίναel
dc.creatorΤζαγκαράκη, Φανήel
dc.creatorTzagkaraki, Marinaen
dc.creatorTzagkaraki, Fanien
dc.date.accessioned2019-01-08T10:05:29Z
dc.date.available2019-01-08T10:05:29Z
dc.date.issued2019-01-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8991
dc.description.abstractΗ οικονομική κρίση στάθηκε ως η κύρια αφορμή για την αναθεώρηση και βελτίωση πολλών προτύπων, τα οποία θεωρήθηκαν από πολλούς πως συνέβαλαν στην μεγέθυνση της. Αμέσως ξεκίνησαν οι συζητήσεις για αυτές τις αλλαγές από τις οποίες προέκυψαν εκτός των άλλων και τα νέα τέσσερα πρότυπα τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα πτυχιακή εργασία. Αυτά τα πρότυπα είναι τα ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες», ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Με την παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε τα νέα αυτά πρότυπα, τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρουν καθώς και τις επιπτώσεις που αναμένεται να προκληθούν από την εφαρμογή τους. Επίσης θα δοθούν παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση τους καθώς και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα μας.el
dc.description.abstractThe economic crisis was the main reason for reforming and improving many standards which have been blamed by many for the crisis aggravation. Discussions about these changes started right away and four new standards emerged which are presented in this thesis. These are the IFRS 9 Financial Instruments “, IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”, IFRS16 “ Leases” , IFRS 17 “ Insurance Contracts”. With this thesis we present these new standards, the most significant changes incurred by them, as well as the consequences which are expected to appear by their implementation. In addition, examples will be provided for their better understanding and conclusions drawn by our research will be presented.  en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΝέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 9, 15, 16, 17) .Όλες οι τελευταίες μεταβολές και εξελίξεις. Οι επιδράσεις των στις χρηματ/κές καταστάσεις των κλάδων τροφίμων, ποτών, καταναλωτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στους χρηματ/κούς κλάδους μισθώσεων και ασφαλίσεων.el
dc.titleNew International Financial Reporting Standards (IFRS 9, 15, 16, 17). All the latest changes and developments. Their effects on financial statements of food and beverage industry, consumer products as well as on financial sectors of leases and insurance sectors.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤζαγκαράκη, Μαρίναel
heal.creatorNameΤζαγκαράκη, Φανήel
heal.creatorNameTzagkaraki, Marinaen
heal.creatorNameTzagkaraki, Fanien
heal.publicationDate2019-01-07
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8991
heal.abstractΗ οικονομική κρίση στάθηκε ως η κύρια αφορμή για την αναθεώρηση και βελτίωση πολλών προτύπων, τα οποία θεωρήθηκαν από πολλούς πως συνέβαλαν στην μεγέθυνση της. Αμέσως ξεκίνησαν οι συζητήσεις για αυτές τις αλλαγές από τις οποίες προέκυψαν εκτός των άλλων και τα νέα τέσσερα πρότυπα τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα πτυχιακή εργασία. Αυτά τα πρότυπα είναι τα ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες», ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Με την παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε τα νέα αυτά πρότυπα, τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρουν καθώς και τις επιπτώσεις που αναμένεται να προκληθούν από την εφαρμογή τους. Επίσης θα δοθούν παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση τους καθώς και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα μας.el
heal.abstractThe economic crisis was the main reason for reforming and improving many standards which have been blamed by many for the crisis aggravation. Discussions about these changes started right away and four new standards emerged which are presented in this thesis. These are the IFRS 9 Financial Instruments “, IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”, IFRS16 “ Leases” , IFRS 17 “ Insurance Contracts”. With this thesis we present these new standards, the most significant changes incurred by them, as well as the consequences which are expected to appear by their implementation. In addition, examples will be provided for their better understanding and conclusions drawn by our research will be presented.  en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΝέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 9, 15, 16, 17) .Όλες οι τελευταίες μεταβολές και εξελίξεις. Οι επιδράσεις των στις χρηματ/κές καταστάσεις των κλάδων τροφίμων, ποτών, καταναλωτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στους χρηματ/κούς κλάδους μισθώσεων και ασφαλίσεων.el
heal.titleNew International Financial Reporting Standards (IFRS 9, 15, 16, 17). All the latest changes and developments. Their effects on financial statements of food and beverage industry, consumer products as well as on financial sectors of leases and insurance sectors.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΔιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), οικονομικές καταστάσεις, μίσθωση, ασφάλιση, τρόφιμαel
heal.keywordInternational Financial Reporting Standards (IFRS), financial statements, lease, insurance, fooden
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤαμπουρατζή, Θάλειαel
heal.advisorNameTampouratzi, Thaleiaen
heal.advisorID.emailtamthal@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States