Εμφάνιση απλής εγγραφής

Learning, basic structures, algorithms and data structures in procedural programming with the use of Arduino. The case of programming in the 2nd grade of the vocational high school.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΦρεσκάκης, Δημήτριοςel
dc.creatorFreskakis, Dimitriosen
dc.date.accessioned2019-01-11T10:08:45Z
dc.date.available2019-01-11T10:08:45Z
dc.date.issued2019-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9000
dc.description.abstractΗ εκπαίδευση STEM χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από την εκπαιδευτική κοινότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων του πραγματικού κόσμου μέσω μιας διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων βασισμένη στο σχεδιασμό που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί ή οι επιστήμονες. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους μαθητές να αναγνωρίσουν την εκπαίδευσή τους ως ουσιώδη και εφαρμόσιμη. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση διδακτικής παρέμβασης για την κατανόηση της χρήσης της μεταβλητής και την διδασκαλία των αλγοριθμικών δομών της ακολουθίας και της απλής επιλογής σε μαθητές Β τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση αξιοποιεί τον μικροελεγκτή Arduino και προσπαθεί να διερευνήσει αν η χρήση του συνεισφέρει να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τον προγραμματισμό και αν βοηθά στην κατανόηση βασικών εννοιών και δομών του προγραμματισμού. Αφού γίνει μια παρουσίαση της εκπαίδευσης STEM και των χαρακτηριστικών της, περιγράφονται οι κυριότεροι μικροελεγκτές που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και γίνεται εκτενής αναφορά στον μικροελεγκτή Arduino. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της μεταβλητής και των δομών ακολουθίας και επιλογής καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην χρήση τους. Έπειτα περιγράφονται οι στόχοι της έρευνας και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε και ακολουθεί η παρουσίαση των δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέμβασης. Τέλος μέσα από την ανάλυση των φύλων εργασίας, των ερωτηματολογίων και των παρατηρήσεων, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.el
dc.description.abstractSTEM education is increasingly being used by the educational community to deal with situations in the real world through a design-based problem-solving process used by engineers or scientists. This method allows students to recognize their education as essential and practicable. The aim of this thesis is to present a proposal for the teaching of the concept of the variable and the algorithmic structures of the sequence and the simple selection to students of the Vocational High School. The proposed approach utilizes ArduinoUno microcontroller and tries to explore whether its use contributes to increasing students' interest in programming and helps to understand basic concepts and programming structures. After a presentation of the STEM education and its features, the main microcontrollers used in education are described and extensive reference is made to the Arduino microcontroller. Furthermore the concepts of variable and sequence and selection structures are introduced as well as the difficulties faced by students in their use. The objectives and methodology of the research are then described and the activities of the didactic intervention are presented. Finally, through the analysis of working sheets, questionnaires and observations, useful conclusions are made.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσαel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), PPS in Informatics and Multimediaen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιδασκαλία βασικών αλγοριθμικών δομών και δομών δεδομένων με χρήση του Arduino. Μελέτη περίπτωσης στην επαγγελματική εκπαίδευση.el
dc.titleLearning, basic structures, algorithms and data structures in procedural programming with the use of Arduino. The case of programming in the 2nd grade of the vocational high school.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΦρεσκάκης, Δημήτριοςel
heal.creatorNameFreskakis, Dimitriosen
heal.publicationDate2019-01-11
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9000
heal.abstractΗ εκπαίδευση STEM χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από την εκπαιδευτική κοινότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων του πραγματικού κόσμου μέσω μιας διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων βασισμένη στο σχεδιασμό που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί ή οι επιστήμονες. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους μαθητές να αναγνωρίσουν την εκπαίδευσή τους ως ουσιώδη και εφαρμόσιμη. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση διδακτικής παρέμβασης για την κατανόηση της χρήσης της μεταβλητής και την διδασκαλία των αλγοριθμικών δομών της ακολουθίας και της απλής επιλογής σε μαθητές Β τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση αξιοποιεί τον μικροελεγκτή Arduino και προσπαθεί να διερευνήσει αν η χρήση του συνεισφέρει να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τον προγραμματισμό και αν βοηθά στην κατανόηση βασικών εννοιών και δομών του προγραμματισμού. Αφού γίνει μια παρουσίαση της εκπαίδευσης STEM και των χαρακτηριστικών της, περιγράφονται οι κυριότεροι μικροελεγκτές που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και γίνεται εκτενής αναφορά στον μικροελεγκτή Arduino. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της μεταβλητής και των δομών ακολουθίας και επιλογής καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην χρήση τους. Έπειτα περιγράφονται οι στόχοι της έρευνας και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε και ακολουθεί η παρουσίαση των δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέμβασης. Τέλος μέσα από την ανάλυση των φύλων εργασίας, των ερωτηματολογίων και των παρατηρήσεων, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.el
heal.abstractSTEM education is increasingly being used by the educational community to deal with situations in the real world through a design-based problem-solving process used by engineers or scientists. This method allows students to recognize their education as essential and practicable. The aim of this thesis is to present a proposal for the teaching of the concept of the variable and the algorithmic structures of the sequence and the simple selection to students of the Vocational High School. The proposed approach utilizes ArduinoUno microcontroller and tries to explore whether its use contributes to increasing students' interest in programming and helps to understand basic concepts and programming structures. After a presentation of the STEM education and its features, the main microcontrollers used in education are described and extensive reference is made to the Arduino microcontroller. Furthermore the concepts of variable and sequence and selection structures are introduced as well as the difficulties faced by students in their use. The objectives and methodology of the research are then described and the activities of the didactic intervention are presented. Finally, through the analysis of working sheets, questionnaires and observations, useful conclusions are made.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσαel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), PPS in Informatics and Multimediaen
heal.titleΔιδασκαλία βασικών αλγοριθμικών δομών και δομών δεδομένων με χρήση του Arduino. Μελέτη περίπτωσης στην επαγγελματική εκπαίδευση.el
heal.titleLearning, basic structures, algorithms and data structures in procedural programming with the use of Arduino. The case of programming in the 2nd grade of the vocational high school.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordπρογραμματισμός, δομή ακολουθίας, δομή επιλογής, εκπαίδευση STEM, Arduinoel
heal.keywordprogramming, sequence structure, selection structure, STEM education, Arduinoen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΒιδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNameVidakis, Nikolaosen
heal.advisorID.emailnv@ie.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States