Show simple item record

Impression and study of the general population's knowledge and opinions for voluntary blood donation.

Dublin Core metadata

dc.creatorΔημητρίου, Δημήτριοςel
dc.creatorΡοδοσθένους, Ραφαήλel
dc.creatorDimitriou, Dimitriosen
dc.creatorRodosthenous, Rafailen
dc.date.accessioned2019-02-07T12:06:05Z
dc.date.available2019-02-07T12:06:05Z
dc.date.issued2019-02-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9008
dc.description.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο την διερεύνηση, αποτύπωση και μελέτη των γνώσεων και των απόψεων του γενικού πληθυσμού για την εθελοντική αιμοδοσία. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Εθελοντικής Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το 2015 συγκεντρώθηκαν συνολικά 538.580 μονάδες αίματος, 318.044 από εθελοντές αιμοδότες και 220.536 από δότες αντικατάστασης, δηλαδή συγγενείς και φίλους. Επιπλέον, το 2015 εισήχθησαν 27.050 μονάδες αίματος από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό για την κάλυψη μέρους των αναγκών των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, οι στάσεις των αιμοδοτών, οι γνώσεις και οι απόψεις τους, καθώς και οι κινητήριες δυνάμεις που τους ωθούν να δώσουν αίμα χωρίς αμοιβή, είναι στοιχεία προς διερεύνηση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με δημογραφικά ή άλλα χαρακτηριστικά, που ενδεχομένως να επηρεάζουν ή να διαφοροποιούν τα παραπάνω. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των απόψεων του κοινού στον εθελοντισμό της αιμοδοσίας έτσι ώστε να καταγραφούν τα δημογραφικά στοιχεία της σύγχρονης εποχής που ζούμε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής διερεύνησης δηλαδή πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη, παρατηρήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου. Ο τύπος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε είναι η δειγματοληψία ευκολίας, η οποία επιτρέπει την χρησιμοποίηση όλων των υποκειμένων που είναι διαθέσιμα. Για την συλλογή των στοιχείων οι συμμετέχοντες έπρεπε να είναι ενήλικοι και να μιλούν ελληνικά. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συγκροτήθηκε μετά από μελέτη της βιβλιογραφίας και αποτελείται από 25 ερωτήσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 506 άτομα με ποσοστό 70,6% να είναι γυναίκες, κυρίως ηλικίας 18-25 ετών (54,3%), άγαμοι (62,6%) και το 64% δεν δουλεύουν στο χώρο υγείας. Οι περισσότεροι δεν ήταν εθελοντές αιμοδότες (66%), κυρίως για λόγους υγείας (41,5%) ή λόγω αμέλειας (26,6%). Το 62% όμως θα έδιναν αίμα αν το χρειαζόταν κάποιος συγγενής ή φίλος. Οι εθελοντές έδωσαν αίμα πρώτη φορά για λόγους ανθρωπιάς και συνεχίζουν να αιμοδοτούν για να προσφέρουν στην κοινωνία. Σχεδόν οι μισοί απάντησαν ότι δεν είναι γνώστες της νομοθεσίας που αφορά την εθελοντική αιμοδοσία, ενώ θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και δεν πρέπει να είναι αμειβόμενη. Το φύλο, η εκπαίδευση, η ηλικία και ο τομέας απασχόλησης σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την απόφαση των ερωτηθέντων να δίνουν αίμα, καθώς και με την συχνότητα και τα χρόνια αιμοδοσίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη αυτή αποκάλυψε τις αδυναμίες του συστήματος της εθελοντικής αιμοδοσίας σχετικά με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις εθελοντών και μη. Τα αποτελέσματα παρέχουν χρήσιμες γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση σχεδίων να ενθαρρύνουν τους σημερινούς δωρητές να δωρίζουν συχνότερα, να παρακινήσει τους ανθρώπους που είναι επιλέξιμοι να δωρίσουν για να υποστηρίξουν τις ανάγκες μετάγγισης.el
dc.description.abstractINTRODUCTION: The current dissertation has as an aim to investigate, keep a record of and study the knowledge of the general, public as for as voluntary blood donation is concerted. According to the National Centre of voluntary blood donation in 2015, 538.580 blood units were gathered, 318,044 from volunteer blood donors and 220,536 from replacement donors, relatives and friends. Moreover in 2015, 27.050 blood units were imported from the Swiss Red Cross to corer the need of people with Thalassemia, which cost 5 million Euros. The opinions and knowledge of the volunteer’s blood donators and what influences them to decide to donate blood without receiving money need to be receiving money need to be investigated along with demographics and other characteristics which might be influencing or differentiating the above. AIM: To investigate the opinions of the general public, as for as voluntary blood donation is concerned and to keep a record of the demographic information of our era. METHODOLOGY: To gather data questionnaires were used. All the participants in the research had to be adults and able to communicate in Greek. The questionnaire used was created based on a bibliography and consists of 25 questions. RESULTS: In the research the number of participants was 506. 70,6% were women, mainly aged between 18-25 years old (54,3) Single (62,6%) and 64% were not employed in the health sector. Most of them (66%) were not blood donators mainly for health reasons (41,5) or because they neglected (26,6%). 62% though would donate blood if it was needed by friends or relatives. Most of the blood donators donated blood for the first time as an act of Kindness and continued so as to help society. More than half were not aware of the regulations as far as voluntary blood donation is consumed but believed it should not be paid. Gender, education, age, employment Were connected with the subject’s decision to donate blood and with the frequency and number of years for which they donated blood. CONCLUSIONS: This study revealed the weaknesses of the system of voluntary blood donation The results offer valuable knowledge which can be used for the creation of plans which will encourage current donators to donate blood more frequently, and to urge all people who are able to donate blood in order to corer the needs of society.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑποτύπωση και μελέτη των γνώσεων και των απόψεων του γενικού πληθυσμού για την εθελοντική αιμοδοσία.el
dc.titleImpression and study of the general population's knowledge and opinions for voluntary blood donation.en

healMeta

heal.creatorNameΔημητρίου, Δημήτριοςel
heal.creatorNameΡοδοσθένους, Ραφαήλel
heal.creatorNameDimitriou, Dimitriosen
heal.creatorNameRodosthenous, Rafailen
heal.publicationDate2019-02-06
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9008
heal.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο την διερεύνηση, αποτύπωση και μελέτη των γνώσεων και των απόψεων του γενικού πληθυσμού για την εθελοντική αιμοδοσία. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Εθελοντικής Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το 2015 συγκεντρώθηκαν συνολικά 538.580 μονάδες αίματος, 318.044 από εθελοντές αιμοδότες και 220.536 από δότες αντικατάστασης, δηλαδή συγγενείς και φίλους. Επιπλέον, το 2015 εισήχθησαν 27.050 μονάδες αίματος από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό για την κάλυψη μέρους των αναγκών των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, οι στάσεις των αιμοδοτών, οι γνώσεις και οι απόψεις τους, καθώς και οι κινητήριες δυνάμεις που τους ωθούν να δώσουν αίμα χωρίς αμοιβή, είναι στοιχεία προς διερεύνηση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με δημογραφικά ή άλλα χαρακτηριστικά, που ενδεχομένως να επηρεάζουν ή να διαφοροποιούν τα παραπάνω. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των απόψεων του κοινού στον εθελοντισμό της αιμοδοσίας έτσι ώστε να καταγραφούν τα δημογραφικά στοιχεία της σύγχρονης εποχής που ζούμε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής διερεύνησης δηλαδή πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη, παρατηρήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου. Ο τύπος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε είναι η δειγματοληψία ευκολίας, η οποία επιτρέπει την χρησιμοποίηση όλων των υποκειμένων που είναι διαθέσιμα. Για την συλλογή των στοιχείων οι συμμετέχοντες έπρεπε να είναι ενήλικοι και να μιλούν ελληνικά. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συγκροτήθηκε μετά από μελέτη της βιβλιογραφίας και αποτελείται από 25 ερωτήσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 506 άτομα με ποσοστό 70,6% να είναι γυναίκες, κυρίως ηλικίας 18-25 ετών (54,3%), άγαμοι (62,6%) και το 64% δεν δουλεύουν στο χώρο υγείας. Οι περισσότεροι δεν ήταν εθελοντές αιμοδότες (66%), κυρίως για λόγους υγείας (41,5%) ή λόγω αμέλειας (26,6%). Το 62% όμως θα έδιναν αίμα αν το χρειαζόταν κάποιος συγγενής ή φίλος. Οι εθελοντές έδωσαν αίμα πρώτη φορά για λόγους ανθρωπιάς και συνεχίζουν να αιμοδοτούν για να προσφέρουν στην κοινωνία. Σχεδόν οι μισοί απάντησαν ότι δεν είναι γνώστες της νομοθεσίας που αφορά την εθελοντική αιμοδοσία, ενώ θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και δεν πρέπει να είναι αμειβόμενη. Το φύλο, η εκπαίδευση, η ηλικία και ο τομέας απασχόλησης σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την απόφαση των ερωτηθέντων να δίνουν αίμα, καθώς και με την συχνότητα και τα χρόνια αιμοδοσίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη αυτή αποκάλυψε τις αδυναμίες του συστήματος της εθελοντικής αιμοδοσίας σχετικά με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις εθελοντών και μη. Τα αποτελέσματα παρέχουν χρήσιμες γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση σχεδίων να ενθαρρύνουν τους σημερινούς δωρητές να δωρίζουν συχνότερα, να παρακινήσει τους ανθρώπους που είναι επιλέξιμοι να δωρίσουν για να υποστηρίξουν τις ανάγκες μετάγγισης.el
heal.abstractINTRODUCTION: The current dissertation has as an aim to investigate, keep a record of and study the knowledge of the general, public as for as voluntary blood donation is concerted. According to the National Centre of voluntary blood donation in 2015, 538.580 blood units were gathered, 318,044 from volunteer blood donors and 220,536 from replacement donors, relatives and friends. Moreover in 2015, 27.050 blood units were imported from the Swiss Red Cross to corer the need of people with Thalassemia, which cost 5 million Euros. The opinions and knowledge of the volunteer’s blood donators and what influences them to decide to donate blood without receiving money need to be receiving money need to be investigated along with demographics and other characteristics which might be influencing or differentiating the above. AIM: To investigate the opinions of the general public, as for as voluntary blood donation is concerned and to keep a record of the demographic information of our era. METHODOLOGY: To gather data questionnaires were used. All the participants in the research had to be adults and able to communicate in Greek. The questionnaire used was created based on a bibliography and consists of 25 questions. RESULTS: In the research the number of participants was 506. 70,6% were women, mainly aged between 18-25 years old (54,3) Single (62,6%) and 64% were not employed in the health sector. Most of them (66%) were not blood donators mainly for health reasons (41,5) or because they neglected (26,6%). 62% though would donate blood if it was needed by friends or relatives. Most of the blood donators donated blood for the first time as an act of Kindness and continued so as to help society. More than half were not aware of the regulations as far as voluntary blood donation is consumed but believed it should not be paid. Gender, education, age, employment Were connected with the subject’s decision to donate blood and with the frequency and number of years for which they donated blood. CONCLUSIONS: This study revealed the weaknesses of the system of voluntary blood donation The results offer valuable knowledge which can be used for the creation of plans which will encourage current donators to donate blood more frequently, and to urge all people who are able to donate blood in order to corer the needs of society.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΑποτύπωση και μελέτη των γνώσεων και των απόψεων του γενικού πληθυσμού για την εθελοντική αιμοδοσία.el
heal.titleImpression and study of the general population's knowledge and opinions for voluntary blood donation.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεθελοντής αιμοδότης, αιμοδοσία, άποψη, στάσηel
heal.keywordvolunteer blood donor, blood donation, opinion, attitudeen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαρτσωνάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameKartsonaki, Mariaen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States