Εμφάνιση απλής εγγραφής

The beneficial insects and their great part in biological agriculture in case of olive trees.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜακρυγιαννάκη, Μαρίναel
dc.creatorMakrigiannaki, Marinaen
dc.date.accessioned2016-03-15T12:38:40Z
dc.date.available2016-03-15T12:38:40Z
dc.date.issued2008-2-29T14:43:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/912
dc.description.abstractΣκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την βιοποικιλότητα της εναέριας πανίδας σε τρεις ελαιώνες, οι οποίοι δέχονται διαφορετικές επεμβάσεις ως προς τον τρόπο καλλιέργειας. Στους ελαιώνες συμπεριλαμβάνεται ένας με βιολογική παραγωγή, ένας εγκαταλελειμμένος και ένας με συμβατική παραγωγή. Για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα, οι ελαιώνες αυτοί γειτνιάζουν, έχουν ίδιο υψομετρικό προσανατολισμό, κλίση του εδάφους και όμοια κλιματικά χαρακτηριστικά. Για την εκτίμηση της βιοποικιλίας, μετρήθηκε ο πληθυσμός της εναέριας πανίδας, με κίτρινες πανίδες, στις οποίες καταμετρήθηκαν οι τάξεις των εντόμων που παγιδεύονταν. Επίσης έγινε παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς και των ωφέλιμων νευροπτέρων με παγίδες τύπου McPhail. Κατά την διάρκεια της μελέτης επίσης μετρήθηκε το ποσοστό δακοπροσβολής στον ελαιόκαρπο. Τέλος για τις ανάγκες της μελέτης εγκαταστάθηκε μετεωρολογικός κλωβός ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση των αβιοτικών παραγόντων, θερμοκρασίας και υγρασίας, με την βιοποικιλότητα τις εναέριας πανίδας.el
dc.description.abstractThe aim of this particular project is to certify if there exist any differences, as far as the organic diversification of the aerial fauna is concerned within three olive trees fields, which accept different interferences, as far as the way of their cultivation is concerned. Within the olive trees fields, there are included three different types of those such as, one with organic production, an abandoned one and finally one with conventional production. In order to have those particular results, those olive trees fields are neighboring, they are having the same hypsometrical orientation, the same ground inclination as well as the same climatic characteristics. For the appreciation of the organic diversification, the population of the aerial fauna has been measured with yellow traps, in which the types of insects that were trapped have been measured. Moreover there has been made an investigation of the population of the Bactrocera olea of the olive trees, as well as the effective Neuroptera with traps of the type McPhail. Additionally, during this study, the percentage of the outburst of Bactrocera olea in the olive fruit has been calculated. Finally there has been established a meteorological box , with the purpose of making possible the interconnection of the non-organic factors, the temperature and the humidity with the organic diversification of the aerial fauna.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίαςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Biofloriculture and GreenHouse Crops Departmenten
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΤα ωφέλημα έντομα και ο ρόλος τους στη βιολογική γεωργία: η περίπτωση της ελιάς.el
dc.titleThe beneficial insects and their great part in biological agriculture in case of olive trees.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜακρυγιαννάκη, Μαρίναel
heal.creatorNameMakrigiannaki, Marinaen
heal.publicationDate2008-2-29T14:43:16Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/912
heal.abstractΣκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την βιοποικιλότητα της εναέριας πανίδας σε τρεις ελαιώνες, οι οποίοι δέχονται διαφορετικές επεμβάσεις ως προς τον τρόπο καλλιέργειας. Στους ελαιώνες συμπεριλαμβάνεται ένας με βιολογική παραγωγή, ένας εγκαταλελειμμένος και ένας με συμβατική παραγωγή. Για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα, οι ελαιώνες αυτοί γειτνιάζουν, έχουν ίδιο υψομετρικό προσανατολισμό, κλίση του εδάφους και όμοια κλιματικά χαρακτηριστικά. Για την εκτίμηση της βιοποικιλίας, μετρήθηκε ο πληθυσμός της εναέριας πανίδας, με κίτρινες πανίδες, στις οποίες καταμετρήθηκαν οι τάξεις των εντόμων που παγιδεύονταν. Επίσης έγινε παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς και των ωφέλιμων νευροπτέρων με παγίδες τύπου McPhail. Κατά την διάρκεια της μελέτης επίσης μετρήθηκε το ποσοστό δακοπροσβολής στον ελαιόκαρπο. Τέλος για τις ανάγκες της μελέτης εγκαταστάθηκε μετεωρολογικός κλωβός ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση των αβιοτικών παραγόντων, θερμοκρασίας και υγρασίας, με την βιοποικιλότητα τις εναέριας πανίδας.el
heal.abstractThe aim of this particular project is to certify if there exist any differences, as far as the organic diversification of the aerial fauna is concerned within three olive trees fields, which accept different interferences, as far as the way of their cultivation is concerned. Within the olive trees fields, there are included three different types of those such as, one with organic production, an abandoned one and finally one with conventional production. In order to have those particular results, those olive trees fields are neighboring, they are having the same hypsometrical orientation, the same ground inclination as well as the same climatic characteristics. For the appreciation of the organic diversification, the population of the aerial fauna has been measured with yellow traps, in which the types of insects that were trapped have been measured. Moreover there has been made an investigation of the population of the Bactrocera olea of the olive trees, as well as the effective Neuroptera with traps of the type McPhail. Additionally, during this study, the percentage of the outburst of Bactrocera olea in the olive fruit has been calculated. Finally there has been established a meteorological box , with the purpose of making possible the interconnection of the non-organic factors, the temperature and the humidity with the organic diversification of the aerial fauna.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίαςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Biofloriculture and GreenHouse Crops Departmenten
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
heal.titleΤα ωφέλημα έντομα και ο ρόλος τους στη βιολογική γεωργία: η περίπτωση της ελιάς.el
heal.titleThe beneficial insects and their great part in biological agriculture in case of olive trees.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordέντομο, ελιά, ωφέλιμο έντομο, βιολογική γεωργίαel
heal.keywordinsect, olive, beneficial insect, biological agricultureen
heal.advisorNameΚαμπουράκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameKampourakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)