Εμφάνιση απλής εγγραφής

Critical review of a quality management system-Improvement proposals.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣταρένιος, Ηρακλήςel
dc.creatorStarenios, Iraklisen
dc.date.accessioned2019-07-05T09:10:51Z
dc.date.available2019-07-05T09:10:51Z
dc.date.issued2019-07-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9162
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την κριτική ανασκόπηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια εταιρία. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή διαχείρισης ποιότητας καθώς και η αξιολόγηση του συστήματος στο σύνολό του, τόσο αναφορικά με την βελτίωση των υπηρεσιών όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την έννοια της ποιότητας στις επιχειρήσεις, στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας καθώς και στο πως αυτά ωφελούν τις εταιρίες που τα εφαρμόζουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πρότυπο ISO 9001 καθώς και στις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση, ώστε η τελική υπηρεσία ή το τελικό προϊόν να κρίνονται ικανοποιητικά από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρία στην οποία εκτελείται αυτοψία. Παρουσιάζεται το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η επιχείρηση ενώ παράλληλα αναλύονται τα ευρήματα που εντοπίζονται. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα που εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία ενώ δίνονται προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών και των εντύπων, προς βελτίωση της Ε.Δ.Π.el
dc.description.abstractThe present study presents the review of a quality management system in a company. The main objective of the thesis is to present the results of the quality management application as well as to evaluate the system as a whole, both in terms of service improvement and on the economical level. In the first chapter there is a literature review on the concept of quality in business, quality management systems and how they benefit the companies that apply them. In the second chapter presents the ISO 9001 standard, as well as the requirements with which an enterprise must operate so that the final service or the final product can be judged satisfactorily by all interested parties. The third chapter presents the company in which an autopsy is performed. The company's quality management system is presented along with the findings detected by the autopsy. Finally, the fourth chapter presents the drawbacks identified during the autopsy, while proposals are made for the simplification of procedures and forms, in order to improve the quality management system.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΚριτική ανασκόπηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας-Προτάσεις βελτίωσης.el
dc.titleCritical review of a quality management system-Improvement proposals.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣταρένιος, Ηρακλήςel
heal.creatorNameStarenios, Iraklisen
heal.publicationDate2019-07-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9162
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την κριτική ανασκόπηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια εταιρία. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή διαχείρισης ποιότητας καθώς και η αξιολόγηση του συστήματος στο σύνολό του, τόσο αναφορικά με την βελτίωση των υπηρεσιών όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την έννοια της ποιότητας στις επιχειρήσεις, στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας καθώς και στο πως αυτά ωφελούν τις εταιρίες που τα εφαρμόζουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πρότυπο ISO 9001 καθώς και στις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση, ώστε η τελική υπηρεσία ή το τελικό προϊόν να κρίνονται ικανοποιητικά από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρία στην οποία εκτελείται αυτοψία. Παρουσιάζεται το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η επιχείρηση ενώ παράλληλα αναλύονται τα ευρήματα που εντοπίζονται. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα που εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία ενώ δίνονται προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών και των εντύπων, προς βελτίωση της Ε.Δ.Π.el
heal.abstractThe present study presents the review of a quality management system in a company. The main objective of the thesis is to present the results of the quality management application as well as to evaluate the system as a whole, both in terms of service improvement and on the economical level. In the first chapter there is a literature review on the concept of quality in business, quality management systems and how they benefit the companies that apply them. In the second chapter presents the ISO 9001 standard, as well as the requirements with which an enterprise must operate so that the final service or the final product can be judged satisfactorily by all interested parties. The third chapter presents the company in which an autopsy is performed. The company's quality management system is presented along with the findings detected by the autopsy. Finally, the fourth chapter presents the drawbacks identified during the autopsy, while proposals are made for the simplification of procedures and forms, in order to improve the quality management system.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
heal.titleΚριτική ανασκόπηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας-Προτάσεις βελτίωσης.el
heal.titleCritical review of a quality management system-Improvement proposals.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.classificationURILCCel
heal.keywordσύστημα διαχείρισης ποιότητας, τυποποίηση, ISO 9001:2008el
heal.keywordquality management system, standardization, ISO 9001:2008en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣακκάς, Νικόλαοςel
heal.advisorNameSakkas, Nikolaosen
heal.advisorID.emailnsak@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States