Εμφάνιση απλής εγγραφής

Database for a supermarket chain.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣυρινίδης, Νικόλαοςel
dc.creatorSyrinidis, Nikolaosen
dc.date.accessioned2019-09-11T08:19:44Z
dc.date.available2019-09-11T08:19:44Z
dc.date.issued2019-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9209
dc.description.abstractΗ ευρεία χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για την αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση ψηφιακής πληροφορίας αποτελεί μία αναγκαιότητα της σημερινής κοινωνίας. Είναι έκδηλη η ανάγκη, επομένως ύπαρξης συστημάτων και βάσεων δεδομένων για την αποτελεσματική αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων για μία αλυσίδα supermarket. Με αυτή τη βάση δεδομένων, ο χρήστης θα μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες όπως: 1) Τα στοιχεία του κάθε προϊόντος (όνομα, είδος, κατασκευαστής/παραγωγός, τιμή) 2) Τα στοιχεία των αποθηκών που υπάρχουν (όνομα, διεύθυνση) 3) Τα στοιχεία των υποκαταστημάτων των supermarket (όνομα, διεύθυνση) 4) Τα στοιχεία των υπαλλήλων που εργάζονται (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, μισθός και αριθμός ταυτότητας) 5) Τα στοιχεία των προμηθευτών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) 6) Τις παραγγελίες που γίνονται με βάση κωδικό και ποσότητα Έτσι ο διαχειριστείς της εφαρμογής να μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα για τα παραπάνω στοιχεία. Με βάση αυτής της εφαρμογής, θα διευκολυνθεί η εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή των παραπάνω στοιχείων από εξουσιοδοτημένο χρήστη, τέλος μπορεί να κάνει παραγγελίες προϊόντων για το κάθε υποκατάστημα από της αποθήκες όπως και για της αποθήκες από τους κατάλληλους προμηθευτές βάση των αποθεμάτων που υπάρχουν και βάση της χαμηλότερης τιμής του προμηθευτή ,κάθε φορά που γίνεται μια παραγγελία εκτελείτε αυτόματη ενημέρωση για τα αποθέματα των προϊόντων και αυτόματη παραγγελία σε περίπτωση ελλείψεις προϊόντων.el
dc.description.abstractThe widespread use of information systems for storing, processing and transmitting digital information is a necessity in today's society. There is therefore a clear need for systems and databases for the efficient storage and management of information. The purpose of this work is to create a database for a supermarket chain. With this database, the user will be able to store information such as: 1) Details of each product (name, type, manufacturer / producer, price) 2) Details of existing warehouses (name, address) 3) Supermarket branch details (name, address) 4) Employee details (name, address, telephone, salary and ID number) 5) Supplier details (name, address, telephone) 6) Orders based on code and quantity This allows the application administrator to have a complete view of the above elements. Based on this application, it will facilitate the import, processing and deletion of the above data by an authorized user, and finally it can place product orders for each branch from the warehouses as well as for the warehouses from the appropriate suppliers based on existing stocks and bases. of the lowest price of the supplier, each time you place an order, you automatically update the product inventory and order automatically in case of product shortages.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔημιουργία βάσης δεδομένων για αλυσίδα σουπερμάρκετ.el
dc.titleDatabase for a supermarket chain.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣυρινίδης, Νικόλαοςel
heal.creatorNameSyrinidis, Nikolaosen
heal.publicationDate2019-09-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9209
heal.abstractΗ ευρεία χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για την αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση ψηφιακής πληροφορίας αποτελεί μία αναγκαιότητα της σημερινής κοινωνίας. Είναι έκδηλη η ανάγκη, επομένως ύπαρξης συστημάτων και βάσεων δεδομένων για την αποτελεσματική αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων για μία αλυσίδα supermarket. Με αυτή τη βάση δεδομένων, ο χρήστης θα μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες όπως: 1) Τα στοιχεία του κάθε προϊόντος (όνομα, είδος, κατασκευαστής/παραγωγός, τιμή) 2) Τα στοιχεία των αποθηκών που υπάρχουν (όνομα, διεύθυνση) 3) Τα στοιχεία των υποκαταστημάτων των supermarket (όνομα, διεύθυνση) 4) Τα στοιχεία των υπαλλήλων που εργάζονται (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, μισθός και αριθμός ταυτότητας) 5) Τα στοιχεία των προμηθευτών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) 6) Τις παραγγελίες που γίνονται με βάση κωδικό και ποσότητα Έτσι ο διαχειριστείς της εφαρμογής να μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα για τα παραπάνω στοιχεία. Με βάση αυτής της εφαρμογής, θα διευκολυνθεί η εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή των παραπάνω στοιχείων από εξουσιοδοτημένο χρήστη, τέλος μπορεί να κάνει παραγγελίες προϊόντων για το κάθε υποκατάστημα από της αποθήκες όπως και για της αποθήκες από τους κατάλληλους προμηθευτές βάση των αποθεμάτων που υπάρχουν και βάση της χαμηλότερης τιμής του προμηθευτή ,κάθε φορά που γίνεται μια παραγγελία εκτελείτε αυτόματη ενημέρωση για τα αποθέματα των προϊόντων και αυτόματη παραγγελία σε περίπτωση ελλείψεις προϊόντων.el
heal.abstractThe widespread use of information systems for storing, processing and transmitting digital information is a necessity in today's society. There is therefore a clear need for systems and databases for the efficient storage and management of information. The purpose of this work is to create a database for a supermarket chain. With this database, the user will be able to store information such as: 1) Details of each product (name, type, manufacturer / producer, price) 2) Details of existing warehouses (name, address) 3) Supermarket branch details (name, address) 4) Employee details (name, address, telephone, salary and ID number) 5) Supplier details (name, address, telephone) 6) Orders based on code and quantity This allows the application administrator to have a complete view of the above elements. Based on this application, it will facilitate the import, processing and deletion of the above data by an authorized user, and finally it can place product orders for each branch from the warehouses as well as for the warehouses from the appropriate suppliers based on existing stocks and bases. of the lowest price of the supplier, each time you place an order, you automatically update the product inventory and order automatically in case of product shortages.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΔημιουργία βάσης δεδομένων για αλυσίδα σουπερμάρκετ.el
heal.titleDatabase for a supermarket chain.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordβάση δεδομένων, σούπερ μάρκετ, Mysql, php, γλώσσα σήμανσης υπερκειμένουel
heal.keyworddatabase, supermarket, Mysql, php, hyper text markup language (HTML)en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.advisorID.emailnpapadak@cs.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States