Εμφάνιση απλής εγγραφής

Qualitative evaluation of the compost produced from organic urban waste and the mechanically-seperated organic fraction from mixed waste of the Chania municipality.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorKonidas, Konstantinosen
dc.creatorΚονίδας, Κωνσταντίνοςel
dc.date.accessioned2020-01-24T09:54:14Z
dc.date.available2020-01-24T09:54:14Z
dc.date.issued2020-01-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9256
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται στον κύριο της άξονα την παρακολούθηση και τον ποιοτικό έλεγχο τεσσάρων πειραματικών σειραδίων κομπόστ και χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: Στο πρώτο μέρος, το οποίο αποτελεί και το θεωρητικό κομμάτι της έρευνας, γίνονται αναφορές για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον νομό Χανίων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και του παραγόμενου κομπόστ. Ειδικότερα, εξετάζεται το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ) Χανίων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α) και παρουσιάζονται δημογραφικά στοιχεία της περιοχής. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η πειραματική διαδικασία και οι αναλύσεις που έλαβαν χώρα στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ) Χανίων και έπειτα ακολουθούν τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από την πειραματική παρακολούθηση των σειραδίων κομπόστ βάσει πάντα την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και φωτογραφικό υλικό απ’ όλη την πειραματική εξέλιξη. Η πειραματική έρευνα βοήθησε στο να διεξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη και τον τρόπο διαχείρισης του προδιαλεγμένου οργανικού υλικού που φτάνει στον χώρο του Ε.Μ.Α.Κ Χανίων, αλλά και του σύμμεικτου οργανικού κλάσματος που βρίσκεται και επεξεργάζεται στον χώρο του Ε.Μ.Α.Κ. Τέλος, από το ώριμο πια υλικό στην τελική φάση του πειράματος εξετάσαμε και κρίναμε την ποιότητά του και το κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει αξιοποιήσιμο.el
dc.description.abstractThis diploma thesis examines, in its main axes, the monitoring and quality of four experimental composting piles. The research is divided into two main parts: The first part, which is the theoretical part of the study, reports the current situation in Europe, Greece and Chania Prefecture in the field of waste management and composting. In particular the service of the Mechanical Biological Treatment Plant (MBT) Of Chania of the Inter-Municipal Solid Waste Management Company (D.E.D.I.S.A.) is being examined and some essential demographic data of the area of Chania are presented. The second part of the diploma thesis presents the experimental process and the analyses that took place at the Mechanical Biological Treatment Plant of Chania. In conclusion, the results and inferences from the experimental monitoring of the compost series are presented and also, photographic material of the composting process is provided. The experimental research helped to draw some conclusions about the evolution and the way of management of the pre-selected organic material that reaches the area of MBT of Chania and of the mixed organic fraction that is found and processed in the field of MBT. In the end, from the mature material in the final phase of the experiment, the quality of the material is evaluated and exploitation options are proposed.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΠοιοτική Αξιολόγηση του Τελικού Προϊόντος Κομποστοποίησης Οργανικών Αστικών Αποβλήτων και του Τελικού Προϊόντος από το E.M.A.K Χανίων.el
dc.titleQualitative evaluation of the compost produced from organic urban waste and the mechanically-seperated organic fraction from mixed waste of the Chania municipality.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameKonidas, Konstantinosen
heal.creatorNameΚονίδας, Κωνσταντίνοςel
heal.publicationDate2020-01-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9256
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται στον κύριο της άξονα την παρακολούθηση και τον ποιοτικό έλεγχο τεσσάρων πειραματικών σειραδίων κομπόστ και χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: Στο πρώτο μέρος, το οποίο αποτελεί και το θεωρητικό κομμάτι της έρευνας, γίνονται αναφορές για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον νομό Χανίων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και του παραγόμενου κομπόστ. Ειδικότερα, εξετάζεται το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ) Χανίων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α) και παρουσιάζονται δημογραφικά στοιχεία της περιοχής. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η πειραματική διαδικασία και οι αναλύσεις που έλαβαν χώρα στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ) Χανίων και έπειτα ακολουθούν τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από την πειραματική παρακολούθηση των σειραδίων κομπόστ βάσει πάντα την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και φωτογραφικό υλικό απ’ όλη την πειραματική εξέλιξη. Η πειραματική έρευνα βοήθησε στο να διεξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη και τον τρόπο διαχείρισης του προδιαλεγμένου οργανικού υλικού που φτάνει στον χώρο του Ε.Μ.Α.Κ Χανίων, αλλά και του σύμμεικτου οργανικού κλάσματος που βρίσκεται και επεξεργάζεται στον χώρο του Ε.Μ.Α.Κ. Τέλος, από το ώριμο πια υλικό στην τελική φάση του πειράματος εξετάσαμε και κρίναμε την ποιότητά του και το κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει αξιοποιήσιμο.el
heal.abstractThis diploma thesis examines, in its main axes, the monitoring and quality of four experimental composting piles. The research is divided into two main parts: The first part, which is the theoretical part of the study, reports the current situation in Europe, Greece and Chania Prefecture in the field of waste management and composting. In particular the service of the Mechanical Biological Treatment Plant (MBT) Of Chania of the Inter-Municipal Solid Waste Management Company (D.E.D.I.S.A.) is being examined and some essential demographic data of the area of Chania are presented. The second part of the diploma thesis presents the experimental process and the analyses that took place at the Mechanical Biological Treatment Plant of Chania. In conclusion, the results and inferences from the experimental monitoring of the compost series are presented and also, photographic material of the composting process is provided. The experimental research helped to draw some conclusions about the evolution and the way of management of the pre-selected organic material that reaches the area of MBT of Chania and of the mixed organic fraction that is found and processed in the field of MBT. In the end, from the mature material in the final phase of the experiment, the quality of the material is evaluated and exploitation options are proposed.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΠοιοτική Αξιολόγηση του Τελικού Προϊόντος Κομποστοποίησης Οργανικών Αστικών Αποβλήτων και του Τελικού Προϊόντος από το E.M.A.K Χανίων.el
heal.titleQualitative evaluation of the compost produced from organic urban waste and the mechanically-seperated organic fraction from mixed waste of the Chania municipality.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκομποστοποίηση, , οργανικό κλάσμα σύμμεικτων απορριμμάτων, Ε.M.A.K Χανίων, διαχείριση απορριμμάτωνel
heal.keywordcomposting, organic fraction of mixed waste, MBT of Chania, waste managementen
heal.advisorNameΣταυρουλάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameStavroulakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής