Show simple item record

Civil law partnership.

Dublin Core metadata

dc.creatorΣφηναρολάκη, Αικατερίνηel
dc.creatorSfinarolaki, Aikaterinien
dc.date.accessioned2020-02-27T12:21:56Z
dc.date.available2020-02-27T12:21:56Z
dc.date.issued2019-03-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9260
dc.description.abstractΣτη σύγχρονη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, η σημασία των ενώσεων προσώπων είναι τεράστια. Οι στόχοι επιτυγχάνονται με την οργανωμένη συνεργασία προσώπων και κεφαλαίων, οι οποίοι στόχοι δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν από μεμονωμένα άτομα. Στην εταιρεία υπάγονται όλες οι ενώσεις προσώπων που ιδρύονται με δικαιοπραξία γι α την επιδίωξη κοινού σκοπού σε όλα τα μέλη της ένωσης. Οι διάφοροι εταιρικοί τύποι που προβλέπονται από το νόμο μπορούν να υπαχθούν στις προσωπικές ή τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η αστική εταιρεία, η οποία ανήκει στις προσωπικές εταιρείες και αποτελεί έναν τύπο εταιρείας, ο οποίος είναι χωρίς προσωπικότητα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον αστικό κώδικα. Με την εργασία αυτή, θέλω να επισημάνω τα πλεονεκτήματα που έχει μια αστική εταιρεία έναντι άλλων μορφών επιχειρήσεων, συγκρίνοντας την με άλλου είδους μορφών επιχειρήσεων, για να διευκολύνω τον επίδοξο επιχειρηματία στην επιλογή της καταλληλότερης για αυτόν, νομικής μορφής της επιχείρησης του. Η παρούσα εργασία είναι γραμμένη με σύγχρονο και κατανοητό τρόπο με σύντομη και περιεκτική παρουσίαση των επιμέρους εννοιών. Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην έννοια της αστικής εταιρείας, στην εταιρική σύμβαση που διέπει αυτού του είδους την εταιρεία, στα βασικά χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στις μορφές της αστικής εταιρείας, τις διαφορές της με άλλους τύπους εταιρειών και το σκοπό λειτουργίας της. Αναφορά γίνεται στον Νόμο 4072/12 και συγκεκριμένα στο άρθρο 270 αυτού για την αστική εταιρεία. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά για τις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της αστικής εταιρείας. Παρουσιάζονται μέσα από 6 υποκεφάλαια τα οποία περιέχουν την εταιρική ιδιότητα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, την εκπροσώπηση και τις ευθύνες για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο αποτελείται από οκτώ υποκεφάλαια, γίνεται αναφορά στη περάτωση της αστικής εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει τον τρόπο και τους λόγους λύσης, καθώς επίσης την εκκαθάριση αυτής, τα πρόσωπα και τις εργασίες της εκκαθάρισης. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην πτώχευση της αστικής εταιρίας. Τέλος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία με τις κυριότερες πηγές που βοήθησαν στην εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής.el
dc.description.abstractIn the contemporary shaping of economic and social life, the importance of associations of individuals is enormous. The objectives are achieved through organized cooperation between individuals and capital, which would not be feasible for individuals. The company has all the associations of persons established by law to pursue a common purpose for all members of the association. The various corporate types provided by law may be subject to personal or capital companies. The subject of this study is the civil society, which belongs to the personal companies and is a type of company, which is without personality, according to the provisions of the Civil Code. With this work, I want to highlight the advantages of a bourgeois society vis-à-vis other types of business, comparing it with other types of business, in order to facilitate the aspiring entrepreneur in choosing the most appropriate legal form for his business.This thesis is written in a modern and comprehensible manner with a brief and comprehensive presentation of the individual concepts. This thesis consists of three chapters. In the first chapter we will refer to the concept of civil society, to the corporate agreement that governs this type of company, to its basic characteristics. In addition, the forms of the civil society, its differences with other types of companies and its purpose will be mentioned. I will also mention Law 4072/12 and in particular Article 270 thereof for the civil society.In the second chapter there will be a report on the internal and external relations of the civil society. They are presented through six sub-chapters containing their corporate status, obligations and rights, representation and responsibilities for corporate obligations. In the third and final chapter, which consists of eight sub-chapters, reference is made to the termination of the civil society, which includes the way and the reasons for the dissolution, as well as its liquidation, the persons and the work of the liquidation. Furthermore, in this chapter, a brief reference is made to the bankruptcy. Finally, the bibliography is presented with the main sources that helped to prepare this thesis.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑστική εταιρεία.el
dc.titleCivil law partnership.en

healMeta

heal.creatorNameΣφηναρολάκη, Αικατερίνηel
heal.creatorNameSfinarolaki, Aikaterinien
heal.publicationDate2019-03-27
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9260
heal.abstractΣτη σύγχρονη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, η σημασία των ενώσεων προσώπων είναι τεράστια. Οι στόχοι επιτυγχάνονται με την οργανωμένη συνεργασία προσώπων και κεφαλαίων, οι οποίοι στόχοι δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν από μεμονωμένα άτομα. Στην εταιρεία υπάγονται όλες οι ενώσεις προσώπων που ιδρύονται με δικαιοπραξία γι α την επιδίωξη κοινού σκοπού σε όλα τα μέλη της ένωσης. Οι διάφοροι εταιρικοί τύποι που προβλέπονται από το νόμο μπορούν να υπαχθούν στις προσωπικές ή τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η αστική εταιρεία, η οποία ανήκει στις προσωπικές εταιρείες και αποτελεί έναν τύπο εταιρείας, ο οποίος είναι χωρίς προσωπικότητα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον αστικό κώδικα. Με την εργασία αυτή, θέλω να επισημάνω τα πλεονεκτήματα που έχει μια αστική εταιρεία έναντι άλλων μορφών επιχειρήσεων, συγκρίνοντας την με άλλου είδους μορφών επιχειρήσεων, για να διευκολύνω τον επίδοξο επιχειρηματία στην επιλογή της καταλληλότερης για αυτόν, νομικής μορφής της επιχείρησης του. Η παρούσα εργασία είναι γραμμένη με σύγχρονο και κατανοητό τρόπο με σύντομη και περιεκτική παρουσίαση των επιμέρους εννοιών. Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην έννοια της αστικής εταιρείας, στην εταιρική σύμβαση που διέπει αυτού του είδους την εταιρεία, στα βασικά χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στις μορφές της αστικής εταιρείας, τις διαφορές της με άλλους τύπους εταιρειών και το σκοπό λειτουργίας της. Αναφορά γίνεται στον Νόμο 4072/12 και συγκεκριμένα στο άρθρο 270 αυτού για την αστική εταιρεία. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά για τις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της αστικής εταιρείας. Παρουσιάζονται μέσα από 6 υποκεφάλαια τα οποία περιέχουν την εταιρική ιδιότητα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, την εκπροσώπηση και τις ευθύνες για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο αποτελείται από οκτώ υποκεφάλαια, γίνεται αναφορά στη περάτωση της αστικής εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει τον τρόπο και τους λόγους λύσης, καθώς επίσης την εκκαθάριση αυτής, τα πρόσωπα και τις εργασίες της εκκαθάρισης. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην πτώχευση της αστικής εταιρίας. Τέλος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία με τις κυριότερες πηγές που βοήθησαν στην εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής.el
heal.abstractIn the contemporary shaping of economic and social life, the importance of associations of individuals is enormous. The objectives are achieved through organized cooperation between individuals and capital, which would not be feasible for individuals. The company has all the associations of persons established by law to pursue a common purpose for all members of the association. The various corporate types provided by law may be subject to personal or capital companies. The subject of this study is the civil society, which belongs to the personal companies and is a type of company, which is without personality, according to the provisions of the Civil Code. With this work, I want to highlight the advantages of a bourgeois society vis-à-vis other types of business, comparing it with other types of business, in order to facilitate the aspiring entrepreneur in choosing the most appropriate legal form for his business.This thesis is written in a modern and comprehensible manner with a brief and comprehensive presentation of the individual concepts. This thesis consists of three chapters. In the first chapter we will refer to the concept of civil society, to the corporate agreement that governs this type of company, to its basic characteristics. In addition, the forms of the civil society, its differences with other types of companies and its purpose will be mentioned. I will also mention Law 4072/12 and in particular Article 270 thereof for the civil society.In the second chapter there will be a report on the internal and external relations of the civil society. They are presented through six sub-chapters containing their corporate status, obligations and rights, representation and responsibilities for corporate obligations. In the third and final chapter, which consists of eight sub-chapters, reference is made to the termination of the civil society, which includes the way and the reasons for the dissolution, as well as its liquidation, the persons and the work of the liquidation. Furthermore, in this chapter, a brief reference is made to the bankruptcy. Finally, the bibliography is presented with the main sources that helped to prepare this thesis.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΑστική εταιρεία.el
heal.titleCivil law partnership.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordαστική εταιρείαel
heal.keywordcivil law partnershipen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΙατράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameIatrakis, Georgiosen
heal.advisorID.emailgiatrakis@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States